Podzielona płatność (split payment) w podatku vat oraz pozostałe zmiany w zakresie vat dotyczące jednostek samorządu terytorialnego zawarte w ustawie vat od 2018 roku w tym sprawozdawczość budżetowa oraz klasyfikacja budżetowa dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz jednostek im podległych

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym także CUW.

Start:
9 maja 2018 09:00
Koniec:
9 maja 2018 14:00
Koszt:
390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym także CUW.

Program:
1.  Podzielona płatność (split payment) – zasady działania – czyli kto inicjuje procedurę podzielonej płatności:

 • j.s.t. jako podatnik VAT;
 • j.s.t jako organ władzy publicznej – art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług – I FSK 972/15 – Postanowienie NSA oraz  sprawa C-78/02, Waterschap Zeeuws Vlaanderen, ECLI:EU:C:2005:335;
 • j.s.t. i brak działalności gospodarczej w rozumieniu art.15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2.  Podzielona płatność na poziomie urzędu oraz jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe):

 • jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych;
 • typowanie rachunków rozliczeniowych do wydzielenia rachunków VAT;
 • każdy rachunek rozliczeniowy to także rachunek VAT;
 • jedna jednostka samorządu terytorialnego a kilka banków prowadzących obsługę – zjawisko występujące w praktyce działania niektórych j.s.t – pułapka rozliczeń rachunków VAT;
 • jeden rachunek VAT oraz organ i urząd spięty w jednym rachunku bankowym – tylko dochody , tylko wydatki albo jednocześnie dochody i wydatki;

3.  Rozliczenia finansowe w ramach podzielonej płatności – rachunki bankowe – RACHUNEK VAT:

A.  operacje uznaniowe – wybrane przykłady

 • zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu
 • przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku;
 • zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1−3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,
 • zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy

B.  operacje obciążeniowe – wybrane przykłady

1)  dokonania płatności kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,

2) dokonania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1−3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług

3)  wpłaty podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług na rachunek urzędu skarbowego;

4)   przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez podatnika, który:

 • otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz
 • nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność;

5) zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu;

4.  Działanie rachunku VAT oraz rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku w  sytuacji organu , kont dochodów i wydatków na poziomie urzędu albo połączenia organu z urzędem na koncie 133 – przykłady;

5. Uznanie i obciążenie rachunku rozliczeniowego – organ oraz poziom jednostki budżetowej czy też samorządowego zakładu budżetowego w powiązaniu z rachunkiem VAT;

6.  Komunikat przelewu – co to jest i jak ma działać – zastosowanie w praktyce;

7.   Oprocentowanie rachunku VAT – rozliczenie odsetek o ile będą naliczane;

8.  Zapłata podatku VAT oraz pomniejszanie zobowiązania według ustalonego wzoru:  zapłata bez odliczeń podatku naliczonego; zapłata po odliczeniu podatku naliczonego;

9.   Wpłaty na rachunek VAT – przykłady: konto 130 dochody + rachunek VAT; konto 130 wydatki + rachunek VAT; konto 130 dochody + wydatki w związku z rachunkiem VAT; konto 133 organ +rachunek VAT

10.  Wypłaty/rozchody z rachunku VAT – przykłady: konto 130 dochody + rachunek VAT; konto 130 wydatki + rachunek VAT; konto 130 dochody + wydatki w związku z rachunkiem VAT; konto 133 organ +rachunek VAT.

11.  Rachunek VAT(Split payment) oraz tradycyjny rachunek na którym gromadzone są środki z tytułu podatku VAT

a)   rachunek VAT(Split payment) w powiązaniu z rachunkiem tradycyjnym VAT – przykłady;

b)   zapłata podatku VAT z rachunku VAT(Split payment), z rachunku tradycyjnego albo łącznie z obu rachunków VAT;

12.  Praktyczne pułapki związane z rozliczeniem podzielonej płatności w praktyce.

13. Rozliczanie sprzedaży gdy : wpływ jest dokonywany przy zastosowaniu tradycyjnego przelewu; wpływ jest dokonywany przy pomocy komunikatu przelewu – podzielona płatność.

14.  Zastosowanie paragrafu 453 od 2018 roku w związku z podzieloną płatnością.

15.  Rachunek VAT a :

 • dochody wykonane/otrzymane w Rb27s
 • dochody wykonane/otrzymane w odniesieniu do RB27zz;
 • salda końcowe w tym zaległości do RB27s;
 • zobowiązania w paragrafach a rachunek VAT- wykonanie wydatków;
 • przelewy wewnątrz j.s.t. na pokrycie odwrotnego obciążenia;
 • brak wpływów na rachunek VAT a obowiązek transferu środków do Urzędu z jednostki.

16. Zarządzenia wewnętrzne w jednostce samorządu terytorialnego dotyczące centralizacji – zakres koniecznych zmian w celu poprawnego wdrożenia rozliczeń przy SPLIT PAYMENT.!!!

17. Zasady ustalania struktury sprzedaży po zmianie ustawy VAT od 1 stycznia 2018 roku – oddzielnie dla każdej jednostki. !!!

18. Zakres zmian w Zarządzeniu Wewnętrznym dotyczącym centralizacji VAT;

19. Zmiany w zakresie wyłączeń wewnętrznych w związku z nowym ROZPORZĄDZENIEM

20. MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 1 stycznia 2018 roku w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem VAT ;

21. Pytania i dyskusja.

Prowadzący:
Doradca prawny, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO w Katowicach. Wieloletni trener w zakresie rachunkowości budżetowej wielu firm szkoleniowych. Wykładowca przeprowadził szkolenia m.in. dla następujących podmiotów: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Jednostki Systemu Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe, Ośrodki Sportu i Rekreacji, Instytucje Kultury, oraz inne jednostki sektora finansów publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole