Pomoc materialna o charakterze socjalnym – uprawnienie uczniów do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego

« powrót do wydarzeń

Szkolenie ma na celu ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych.

Data:
26 września 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska, Opole, opolskie, 45-018, Polska

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin, ZEAS-ów, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi.

Korzyści:
Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych.

Program:
1.Ustawowy cel przyznawania pomocy materialnej uczniom.
2.Uprawnieni  do otrzymywania pomocy materialnej.
3.Formy przyznawania stypendium szkolnego.
4.Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w uchwałach rad gmin określających regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – na podstawie orzecznictwa sądów i administracji.
5.Formy udzielania pomocy materialnej dla uczniów, stosowane przez gminy.
6.Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.
7.Ustawowy termin składania wniosków oraz uzasadnione przypadki złożenia wniosku po terminie.
8.Elementy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego,
9.Zaświadczenia , oświadczenia o wysokości dochodów, służące do określenia dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie.
10.Ustalanie uprawnienia ucznia do otrzymania pomocy w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego.
11.Wstrzymanie, cofnięcie stypendium szkolnego.
12.Źródła finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
13.Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzania postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
14.Przyznawanie pomocy materialnej w trybie wydania decyzji administracyjnej – prowadzenia postępowania administracyjnego, w świetle nowelizacji KPA obowiązującej od 1 czerwca 2017r.
15.Właściwość miejscowa w sprawach o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.
16.Przegląd wyników kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków na stypendia i zasiłki szkolnych przeprowadzanych w gminach przez organy kontrolujące.
17.Orzecznictwo w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom – wnioski do praktycznego stosowania.

Prowadząca– specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole