Pomoc publiczna w jst

« powrót do wydarzeń

Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Pracownicy wydziałów budżetu, oświaty, gospodarczego, nieruchomości, nadzoru właścicielskiego, funduszy unijnych oraz wszyscy zainteresowani tematyką pomocy publicznej.

Data:
24 lipca 2018 10:00
Koszt:
390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Pracownicy wydziałów budżetu, oświaty, gospodarczego, nieruchomości, nadzoru właścicielskiego, funduszy unijnych oraz wszyscy zainteresowani tematyką pomocy publicznej.

Cel:
Nabycie wiedzy i umiejętności w stosowaniu prawa pomocy publicznej w realizowaniu zadań własnych gminy. Spotkanie  prowadzone będzie w formie wykładu z dużą ilością autentycznych przykładów. Omawiane będzie  również orzecznictwo TSUE oraz decyzje i wytyczne Komisji Europejskiej.

Program:
1.      Zasady ogólne prawa pomocy publicznej.

2.      Pomoc publiczna w projektach unijnych JST w perspektywie 2014-2020.

3.      Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami.

4.   Udzielanie pomocy publicznej w formie pomocy de minimis – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis:

  • pomoc de minimis, a pomoc publiczna,
  • sektory wykluczone z udzielania pomocy de minimis,
  • limity pomocy de minimis,
  • zasady kumulacji pomocy de minimis,
  • zaświadczenia o udzieleniu pomocy i ich korekta.

5. Przygotowanie programów pomocowych dot. zwolnień z podatków lokalnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

6.      Procedura udzielania pomocy publicznej:

  • obowiązki podmiotów udzielających pomocy – omówienie formularza informacji  składanego przez Wnioskodawców przy ubieganiu się o udzielenie pomocy de minimis,
  • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis,
  • zasady dotyczące sprawozdawczości z udzielenia pomocy publicznej,

7.      Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

8.      Pytania, dyskusja.

Prowadzący:
Ekspert  w zakresie pomocy publicznej i funduszy unijnych. Doradca w Ministerstwie Rozwoju i Centrum Projektów Polski Cyfrowej oraz pracownik instytucji wdrażającej projekty  unijne. Zajmuje się oceną  i kontrolą  projektów. Kierownik zespołów  kontrolujących wykorzystanie dofinansowania projektów infrastrukturalnych z funduszy UE Autor kilkuset opinii w zakresie występowania  pomocy publicznej w projektach unijnych, z czego ponad 100 w nowej perspektywie  2014-2020. Autor kilkudziesięciu publikacji nt. pomocy publicznej i funduszy unijnych m.in. w dzienniku Rzeczpospolita. Doświadczony trener i wykładowca, dotychczas przeprowadziła ponad 500 szkoleń  z zakresu pomocy publicznej i funduszy unijnych, w tym na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju oraz wielu instytucji zarządzających i wdrażających programy unijne.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 19 lipca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole