Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020 oraz udzielana przez gminy – nowości 2018 r

« powrót do wydarzeń

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Start:
28 maja 2018 09:00
Koniec:
28 maja 2018 14:00
Koszt:
370 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Cel:
Rozporządzenie (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wygasło w dniu 30 czerwca 2014 r. 17 czerwca 2014 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, które rozszerza wyłączenia grupowe o nowe kategorie pomocy państwa. Do takich nowych kategorii pomocy podlegającej grupowemu wyłączeniu należą m.in. pomoc na rzecz infrastruktury szerokopasmowej, pomoc na innowacje, pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. Szkolenie przybliży uczestnikom jasne warunki zgodności określone przez Komisję Europejską w stosunku do tych
i wielu innych kategorii interwencji. 19 lipca 2016r. wyszło Zawiadomienie Komisji z w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komunikat KE w sprawie definicji pomocy publicznej.

Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) oraz de minimis w perspektywie finansowej 2014-2020.

Program:
Pomoc publiczna 2014-2020

 1. Pojęcie pomocy publicznej
 2. Test pomocy publicznej
 3. Dopuszczalność pomocy publicznej
 4. Badanie tzw. wpływu pomocy na wymianę handlową w Unii Europejskiej – czy zawsze ma znaczenie?
 5. Definicja przedsiębiorcy
 6. Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
 7. Nowość!!! System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) – możliwość wyszukania dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce – uruchomiony w marcu 2016 r.
 8. Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014
 9. Pomoc publiczna w gminnych przedsięwzięciach
 10. Problemy z określaniem definicji pomocy publicznej w praktyce gminnej.
 11. Identyfikacja pomocy publicznej w poszczególnych sferach aktywności gminy
 12. Nowelizacja Ordynacji podatkowej w zakresie pomocy publicznej od 1 stycznia 2016 r. – konieczność stosowania zasad de minimis w przypadku niektórych ulg przyznawanych z urzędu.
 13. Analiza wyników kontroli NIK w zakresie udzielania pomocy przez gminy – najczęstsze uchybienia  przy udzielaniu ulg podatkowych, ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz zwolnień podatkowych.
 14. Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa KE o    Nowość!!! – Zawiadomienie Komisji z 19 lipca 2016r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komunikat KE w sprawie definicji pomocy publicznej.
 15. Pomoc w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG).
 16. Reforma unijnych i krajowych przepisów z zakresu pomocy de minimis.
 17. Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej
 18. Postępowanie przed Prezesem UOKiK
 19. Prenotyfikacja
 20. Uproszczona procedura notyfikacji
 21. Postępowanie notyfikacyjne
 22. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
 23. Zwrot pomocy publicznej

Prowadzący:
Trener, doradca w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej, analiz finansowo-ekonomicznych. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Wykładowca m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pełnił funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). Do 2006 r. był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczy/ł w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W 1999 roku uczestniczył w przygotowaniu oraz ewaluacji ex-ante Jednolitego Dokumentu Programowego dla Landu Nadrenia Westfalia na lata 2000-2006 (program dywersyfikacji oraz rewitalizacji Zagłębia Ruhry). Autor licznych studiów wykonalności, opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy unijnych m.in. na zlecenie beneficjentów tychże funduszy, Urzędów Marszałkowskich, Senatu RP, Ministerstw, Polskiej Agencji Prasowej, wydawnictwa INFOR (Unijne vademecum radnego, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Prawna), Agencji Rozwoju Pomorza i wielu innych. Przeprowadził ponad 350 szkoleń dla przedstawicieli administracji centralnej (m.in. MRR, MG, MKiDN, MNiSW, MEN, UKS, WWPE, OPI, PARP i wielu innych) oraz samorządowej wszystkich szczebli (w szczególności Urzędów Marszałkowskich, MJWPU oraz Gmin – beneficjentów). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich – kierunek Unia Europejska.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 23 maja  2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole