Postępowanie w sprawach zasiłku stałego po nowelizacji przepisów Ustawy o pomocy społecznej i zasiłku okresowego z uwzględnieniem zmiany kryteriów dochodowych od 01.10.2018 r.

Data szkolenia

30-11-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.11. wynosi 314,50 zł

Po 23.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Cel szkolenia:
-zdobycie wiedzy w zakresie przyznawania zasiłku stałego „po nowemu” z tytułu niepełnosprawności
w przypadku braku orzeczenia uprawniającego do świadczenia i prowadzenia, postępowania w sprawie od przyjęcia wniosku poprzez wydanie decyzji przyznającej zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały, ustalanie wysokości świadczenia po dostarczeniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
-zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
-podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych,
-możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych dotyczących np. przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc, ustalania daty początkowej objęcia świadczeniem, postępowania
w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i emerytury lub renty,
-wyjaśnienie możliwości działania w graniach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały i zasiłek okresowy,
-podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania
w sprawach o przedmiotowe świadczenia,
-poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku okresowego,
-poznanie aspektów udzielania ww. świadczeń w formie niepieniężnej,
-szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków poznanie zasad postępowania w związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 01.10.2018 r.

Program:

I. Wstęp.
II. Praktyka i orzecznictwo w sprawach świadczeń z pomocy społecznej:
1. Przyznawanie i realizacja zasiłku stałego:
– przesłanki pozytywne,
– przesłanki negatywne,
– zasiłek stały – praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu,
– kontynuacja prawa do zasiłku stałego,
– zasiłek stały dla osoby w rodzinie,
– „dwa” zasiłki stałe w rodzinie,
– zasiłek stały a podjęcie pracy,
– zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego,
– zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP,
– kwestia orzekania o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego,
– postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
– przyznanie zasiłku okresowego w urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do czasu,
– podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności,
– ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania.

2. Przyznanie i realizacja zasiłku okresowego:
– przesłanki pozytywne,
– przesłanki negatywne,
– ustalenie wysokości i okresu przyznania świadczenia,
– możliwości wypłaty zasiłku ze środków własnych gminy,
– zasiłek okresowy przyznawany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka rodziny.

3. Zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej a zmiana wysokości zasiłku stałego i zasiłku okresowego.
4. Wpływ zmiany sytuacji dochodowej na prawo i wysokość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na wysokość ponoszonej odpłatności za świadczenia niepieniężne.
5. Kwestie aktualizacji wywiadu środowiskowego i zmiany wysokości świadczeń.
6. Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej.

III. Zakończenie.

Prowadzący:
socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej
i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Postępowanie w sprawach zasiłku stałego po nowelizacji przepisów Ustawy o pomocy społecznej i zasiłku okresowego z uwzględnieniem zmiany kryteriów dochodowych od 01.10.2018 r.

30 listopada 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Cel szkolenia:
-zdobycie wiedzy w zakresie przyznawania zasiłku stałego „po nowemu” z tytułu niepełnosprawności
w przypadku braku orzeczenia uprawniającego do świadczenia i prowadzenia, postępowania w sprawie od przyjęcia wniosku poprzez wydanie decyzji przyznającej zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały, ustalanie wysokości świadczenia po dostarczeniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
-zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
-podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych,
-możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych dotyczących np. przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc, ustalania daty początkowej objęcia świadczeniem, postępowania
w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i emerytury lub renty,
-wyjaśnienie możliwości działania w graniach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały i zasiłek okresowy,
-podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania
w sprawach o przedmiotowe świadczenia,
-poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku okresowego,
-poznanie aspektów udzielania ww. świadczeń w formie niepieniężnej,
-szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków poznanie zasad postępowania w związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 01.10.2018 r.

Program:

I. Wstęp.
II. Praktyka i orzecznictwo w sprawach świadczeń z pomocy społecznej:
1. Przyznawanie i realizacja zasiłku stałego:
– przesłanki pozytywne,
– przesłanki negatywne,
– zasiłek stały – praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu,
– kontynuacja prawa do zasiłku stałego,
– zasiłek stały dla osoby w rodzinie,
– „dwa” zasiłki stałe w rodzinie,
– zasiłek stały a podjęcie pracy,
– zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego,
– zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP,
– kwestia orzekania o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego,
– postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
– przyznanie zasiłku okresowego w urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do czasu,
– podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności,
– ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania.

2. Przyznanie i realizacja zasiłku okresowego:
– przesłanki pozytywne,
– przesłanki negatywne,
– ustalenie wysokości i okresu przyznania świadczenia,
– możliwości wypłaty zasiłku ze środków własnych gminy,
– zasiłek okresowy przyznawany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka rodziny.

3. Zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej a zmiana wysokości zasiłku stałego i zasiłku okresowego.
4. Wpływ zmiany sytuacji dochodowej na prawo i wysokość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na wysokość ponoszonej odpłatności za świadczenia niepieniężne.
5. Kwestie aktualizacji wywiadu środowiskowego i zmiany wysokości świadczeń.
6. Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej.

III. Zakończenie.

Prowadzący:
socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej
i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25