Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli z uwzględnieniem elektronizacji zamówień oraz wprowadzanych zmian

Data szkolenia

14 listopada 2018 - 15 listopada 2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.11. wynosi 552,50 zł

Po 7.11. cena szkolenia wynosi 650,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia:
Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonanie analizy zasad udzielenia zamówień przez pryzmat orzecznictwa TSUE, KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. Dyskusyjny i praktyczny charakter szkolenia to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Program:
I. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:
– równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,
– jawność i przejrzystość zamówień publicznych,
– zasada proporcjonalności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym,
– zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych,
– bezstronność i obiektywizm,
– ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności.
II. Przygotowanie postępowania jako fundament poprawności i skuteczności zamówień publicznych:
1) Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:
– planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,
– po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,
– techniczna strona planowania zamówień publicznych,
– zarządzanie planem zamówień publicznych.
2) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
– agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego,
– definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
– tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
– tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych oraz definicja obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,
– tożsamość czasowa jako perspektywa czasowa planowanych zamówień w kontekście roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
– tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
3) Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
– zamówienia „mieszane” – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań na których przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp,
– zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, uzasadnienie braku podziału zamówienia,
– uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli,
– postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
– agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,
– prawo opcji,
– zamówienia uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
4) Szacowanie wartości zamówienia:
– metody obliczania wartości zamówienia,
– źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
– szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
5) Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
– zasada prymatu trybów przetargowych,
– przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe,
– pojęcie pilnej potrzeby oraz okoliczności nieprzewidywalnej i niezależnej od zamawiającego jako przesłanki stosowania trybów innych niż przetargowe.
6) Przygotowanie ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
– miejsce i czas publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym,
– udostępnianie SIWZ,
– zasady wyznaczania terminu składania ofert,
– obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ,
– zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ – konsekwencje zmian,
– wadium – formy oraz terminy wniesienia.
7) Opis przedmiotu zamówienia:
– jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,
– opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań,
– jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne,
– zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,
– opis przedmiotu zamówienia uwzględniający obowiązek zatrudniania na umowę o pracę pracowników do realizacji zamówienia publicznego w orzecznictwie KIO.
8) Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie:
– proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia,
– adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia,
– katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy,
– kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
9) Kryteria oceny ofert:
– związek kryteriów z przedmiotem zamówienia,
– kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
– kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
– mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
– wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
– przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.
II. Ocena ofert w zamówieniach publicznych:
1) Oferta w zamówieniach publicznych:
– pojęcie oferty w kontekście zasady pisemności,
– pisemność oferty a elektronizacja zamówień publicznych,
– czy formularz ofertowy to oferta? – forma oferty oraz dokumenty jakie powinny być złożone,
– zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w treści oferty.
2) Procedura otwarcia ofert:
– publiczny charakter procesu otwarcia ofert,
– dokumentowanie otwarcia ofert,
– konsekwencje pominięcia ofert w procesie otwarcia,
– terminy związania ofertą.
3) Badanie wiarygodności wykonawcy oraz ocena ofert:
– oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
– procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym,
– wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
– poprawianie omyłek w ofertach,
– badanie rażąco niskiej ceny,
– obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
– instytucja self cleaning w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
– przesłanki odrzucenia oferty,
– wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia,
– unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
– obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.
III. Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych:
– odwołanie w zamówieniach w zależności od wartości zamówienia – przedmiot zaskarżania oraz terminy wniesienia odwołania,
– obowiązki zamawiającego w związku z wniesieniem oraz możliwością wniesienia odwołania,
– środki odwoławcze w przypadku zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp dla których zamawiający zastosował procedury ustawowe.
IV. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne:
– treść umowy i termin zawarcia,
– kary umowne oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
– wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy,
– kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,
– zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów Pzp,
– konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.
V. Czas zmian – kilka słów o zmieniających się zamówieniach publicznych:
1) Elektronizacja zamówień publicznych:
– kalendarium elektronizacji,
– co z zasadą pisemności? – forma dokumentów, elektroniczny podpis oraz komunikacja z wykonawcami,
– założenie platformy e-Zamówienia,
– zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy a elektronizacja zamówień,
2) Zamówienia publiczne w świetle reformy zasad ochrony danych osobowych.
3) Projekt ustawy o jawności życia publicznego – wpływ ustawy na czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Prowadzący:
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Doradca Beneficjentów m.in. POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli z uwzględnieniem elektronizacji zamówień oraz wprowadzanych zmian

14 listopada 2018 @ 09:00 - 15 listopada 2018 @ 14:00

Adresaci:
Przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia:
Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonanie analizy zasad udzielenia zamówień przez pryzmat orzecznictwa TSUE, KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. Dyskusyjny i praktyczny charakter szkolenia to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Program:
I. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:
– równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,
– jawność i przejrzystość zamówień publicznych,
– zasada proporcjonalności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym,
– zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych,
– bezstronność i obiektywizm,
– ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności.
II. Przygotowanie postępowania jako fundament poprawności i skuteczności zamówień publicznych:
1) Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:
– planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,
– po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,
– techniczna strona planowania zamówień publicznych,
– zarządzanie planem zamówień publicznych.
2) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
– agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego,
– definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
– tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
– tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych oraz definicja obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,
– tożsamość czasowa jako perspektywa czasowa planowanych zamówień w kontekście roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
– tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
3) Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
– zamówienia „mieszane” – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań na których przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp,
– zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, uzasadnienie braku podziału zamówienia,
– uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli,
– postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
– agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,
– prawo opcji,
– zamówienia uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
4) Szacowanie wartości zamówienia:
– metody obliczania wartości zamówienia,
– źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
– szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
5) Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
– zasada prymatu trybów przetargowych,
– przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe,
– pojęcie pilnej potrzeby oraz okoliczności nieprzewidywalnej i niezależnej od zamawiającego jako przesłanki stosowania trybów innych niż przetargowe.
6) Przygotowanie ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
– miejsce i czas publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym,
– udostępnianie SIWZ,
– zasady wyznaczania terminu składania ofert,
– obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ,
– zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ – konsekwencje zmian,
– wadium – formy oraz terminy wniesienia.
7) Opis przedmiotu zamówienia:
– jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,
– opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań,
– jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne,
– zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,
– opis przedmiotu zamówienia uwzględniający obowiązek zatrudniania na umowę o pracę pracowników do realizacji zamówienia publicznego w orzecznictwie KIO.
8) Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie:
– proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia,
– adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia,
– katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy,
– kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
9) Kryteria oceny ofert:
– związek kryteriów z przedmiotem zamówienia,
– kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
– kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
– mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
– wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
– przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.
II. Ocena ofert w zamówieniach publicznych:
1) Oferta w zamówieniach publicznych:
– pojęcie oferty w kontekście zasady pisemności,
– pisemność oferty a elektronizacja zamówień publicznych,
– czy formularz ofertowy to oferta? – forma oferty oraz dokumenty jakie powinny być złożone,
– zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w treści oferty.
2) Procedura otwarcia ofert:
– publiczny charakter procesu otwarcia ofert,
– dokumentowanie otwarcia ofert,
– konsekwencje pominięcia ofert w procesie otwarcia,
– terminy związania ofertą.
3) Badanie wiarygodności wykonawcy oraz ocena ofert:
– oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
– procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym,
– wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
– poprawianie omyłek w ofertach,
– badanie rażąco niskiej ceny,
– obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
– instytucja self cleaning w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
– przesłanki odrzucenia oferty,
– wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia,
– unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
– obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.
III. Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych:
– odwołanie w zamówieniach w zależności od wartości zamówienia – przedmiot zaskarżania oraz terminy wniesienia odwołania,
– obowiązki zamawiającego w związku z wniesieniem oraz możliwością wniesienia odwołania,
– środki odwoławcze w przypadku zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp dla których zamawiający zastosował procedury ustawowe.
IV. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne:
– treść umowy i termin zawarcia,
– kary umowne oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
– wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy,
– kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,
– zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów Pzp,
– konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.
V. Czas zmian – kilka słów o zmieniających się zamówieniach publicznych:
1) Elektronizacja zamówień publicznych:
– kalendarium elektronizacji,
– co z zasadą pisemności? – forma dokumentów, elektroniczny podpis oraz komunikacja z wykonawcami,
– założenie platformy e-Zamówienia,
– zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy a elektronizacja zamówień,
2) Zamówienia publiczne w świetle reformy zasad ochrony danych osobowych.
3) Projekt ustawy o jawności życia publicznego – wpływ ustawy na czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Prowadzący:
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Doradca Beneficjentów m.in. POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Start:
14 listopada 2018 @ 09:00
Koniec:
15 listopada 2018 @ 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25