Prawidłowe działanie komisji rady gminy (miasta, powiatu)

« powrót do wydarzeń

Adresaci szkolenia: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przewodniczący rad gmin(powiatów), przewodniczący komisji rady, pracownicy obsługujący rady

Start:
10 maja 2018 09:00
Koniec:
10 maja 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresatami szkolenia są:

wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przewodniczący rad gmin(powiatów), przewodniczący komisji rady, pracownicy obsługujący rady

Cel i korzyści:

pozyskanie wiedzy na temat trybów pracy komisji problemowych rady oraz istoty działania komisji rewizyjnej, a także usystematyzowanie zasad i trybów prowadzenia kontroli organu wykonawczego

Program:
1.  Regulacje statutowe dot. komisji:

 • Powoływanie;
 • Tryb działania;
 • Dostęp do dokumentów urzędowych.

2.  Podstawowe zadania radnego ze szczególnym uwzględnieniem zadań budżetowych:

 • pojęcie procedury budżetowej;
 • opracowywanie projektu i uchwalanie budżetu;
 • wykonywanie budżetu (w tym zasady gospodarki finansowej i zasady prawa wydatków publicznych).

3.   Prawa i obowiązki radnego:

 • mandat radnego (nabycie, zawieszenie, wygaśnięcie, utrata…);
 • uprawnienia (kontrolne, ochrona prawna, ochrona trwałości stosunku;
 • pracy, diety i zwrot kosztów podróży służbowych);
 • obowiązki radnego (utrzymanie więzi z mieszkańcami, udział w pracach rady);
 • ograniczenia w wykorzystaniu uprawnień wynikających z mandatu;
 • radny wobec wyborców;
 • ochrona stosunku pracy;
 • zakaz łączenia określonych stanowisk i funkcji ze sprawowaniem mandatu;
 • zakazy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • składanie oświadczeń majątkowych;
 • przesłanki odpowiedzialności karnej radnego;
 • przesłanki odpowiedzialności cywilnej radnego.

4.   Komisja rewizyjna:

 • cele i organizacja kontroli wewnętrznej;
 • pozycja komisji rewizyjnej w radzie;
 • uprawnienia komisji rewizyjnej;
 • zakres działania;
 • kontrola zadań zleconych;
 • dostęp komisji rewizyjnej do dokumentów urzędowych;
 • tryb prowadzenia kontroli.

5.   Absolutorium komunalne:

 • dostęp komisji rewizyjnej do dokumentów urzędowych;
 • tryb prowadzenia kontroli;
 • istota absolutorium;
 • opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 • badanie sprawozdania z wykonania budżetu;
 • ocena wykonania budżetu;
 • opinia składu orzekającego RIO;
 • skutki nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Prowadzący:
dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert  w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor  kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 8 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole