Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji za 2018/2019 rok (w jednostkach z głównym księgowym i przy obsłudze prowadzonej przez CUW) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych RIO

Data szkolenia

10-01-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.01. wynosi 314,50 zł

Po 4.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości oraz osoby wykonujące obowiązki w ramach kontroli zarządczej.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować. Poznają także konsekwencje za nieprawidłowości powstałe w trakcie inwentaryzacji. Zostaną również przedstawione wybrane zagadnienie w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

Program:
I.Inwentaryzacja w jednostce samorządowej
– cel inwentaryzacji,
– wewnętrzne unormowania w zakresie inwentaryzacji – co należy uregulować,
– rozpoczęcie inwentaryzacji – kto ją inicjuje i w jaki sposób,
– różnica pomiędzy uzgadnianiem sald a inwentaryzacją,
– jak przeprowadzić likwidację środków trwałych przed rozpoczęciem spisu z natury,
– metody przeprowadzania inwentaryzacji:
•spis z natury w tym: przygotowanie spisu; technika; inwentaryzacja składników majątkowych w ewidencji wartościowej i ilościowej; wykorzystanie czytników kodów paskowych, pracownicy, którzy mogą uczestniczyć w spisie z natury; wycena wartości spisanych składników; inwentaryzacja obcych środków trwałych, inwentaryzacja: laptopów, telefonów komórkowych, samochodów służbowych
•potwierdzenia sald w tym: kiedy wysyłamy prośbę o potwierdzenia salda oraz jak się zachować jeśli nie otrzymamy odpowiedzi od kontrahenta lub otrzymamy wcześniej niż sami wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie salda, czy inwentaryzujemy salda zerowe,
•porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami w tym: jakie salda porównujemy; jakie dokumenty bierzemy pod uwagę,
– terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, w tym jakie składniki pasywów i aktywów należy inwentaryzować corocznie, a jakie w innych okresach, w jakim okresie przeprowadzamy inwentaryzację drogą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji oraz co oznacza sformułowanie że inwentaryzację przeprowadzamy np. raz w ciągu 4 lat,
– inwentaryzacja drogą weryfikacji – do kiedy należy przeprowadzić,
– wybrane interpretacje Ministerstwa Finansów – departament rachunkowości, dotyczące inwentaryzacji.
II.Odpowiedzialność za inwentaryzację
– odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego, pracowników jednostki i członków komisji inwentaryzacyjnych – zasady odpowiedzialności,
– prawidłowe powierzenie obowiązków w zakresie inwentaryzacji pracownikom jednostki,
– kto i w jakim zakresie odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji,
– najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.
III.Dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia
– dokumentowanie inwentaryzacji – w jaki sposób ją dokumentujemy by nie mieć kłopotów w trakcie kontroli zewnętrznych,
– rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, w tym do kiedy należy przeprowadzić, jak udokumentować powstanie i rozliczenie różnic oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz obciążenie pracownika za niedobór,
– odpowiedzialność materialna pracowników.
IV.Inwentaryzacja częste błędy w szczególności:
– weryfikacja – z jakimi dokumentami należy porównać księgi rachunkowe,
– weryfikacja – czy przy inwentaryzacji gruntów można porównać księgi rachunkowe z ewidencją geodezyjną,
– inwentaryzacja metodą spisu z natury środków trwałych raz w wciągu 4 lat – czy dotyczy to wszystkich środków trwałych,
– metody inwentaryzacji majątku obcego znajdującego się w jednostkach np. będącego w użyczeniu,
– metody inwentaryzacji sprzętu komputerowego, solarów itp. oddanego w używanie osobom trzecim,
– metody inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych,
– metody inwentaryzacji udziałów w spółkach kapitałowych,
– metody inwentaryzacji akcji w spółkach kapitałowych,
– do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację jeśli jej termin ustawowy upływa 15 stycznia, a dzień ten jest sobotą lub niedzielą.
V.Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW
– kto zarządza i odpowiada za inwentaryzację przeprowadzaną metodą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji w jednostce z obsługą prowadzoną przez CUW,
– kto powołuje komisje inwentaryzacyjne, czy są możliwe komisje łączone składające się z pracowników różnych jednostek.
VI.Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem
– podstawa władania budynkiem i gruntem przez jednostki w świetle uregulowań art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: umowy najmu, dzierżawy, umowy użyczenia, trwały zarząd,
– różnica pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem i dopuszczalność stosowania tych form w jednostkach samorządowych,
– kto ewidencjonuje grunty i budynki przy umowie najmu, użyczenia, dzierżawy, trwałym zarządzie, użytkowaniu wieczystym,
– na jakiej podstawie ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jednostki organizacyjnej grunt i budynek,
– podstawa prawna zawierania przez kierowników jednostek organizacyjnych umów najmu dotyczących ich budynków,
– ewidencja pozabilansowa – kiedy stosujemy.

Prowadzący: prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicz., budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji za 2018/2019 rok (w jednostkach z głównym księgowym i przy obsłudze prowadzonej przez CUW) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych RIO

Styczeń 10 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości oraz osoby wykonujące obowiązki w ramach kontroli zarządczej.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować. Poznają także konsekwencje za nieprawidłowości powstałe w trakcie inwentaryzacji. Zostaną również przedstawione wybrane zagadnienie w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

Program:
I.Inwentaryzacja w jednostce samorządowej
– cel inwentaryzacji,
– wewnętrzne unormowania w zakresie inwentaryzacji – co należy uregulować,
– rozpoczęcie inwentaryzacji – kto ją inicjuje i w jaki sposób,
– różnica pomiędzy uzgadnianiem sald a inwentaryzacją,
– jak przeprowadzić likwidację środków trwałych przed rozpoczęciem spisu z natury,
– metody przeprowadzania inwentaryzacji:
•spis z natury w tym: przygotowanie spisu; technika; inwentaryzacja składników majątkowych w ewidencji wartościowej i ilościowej; wykorzystanie czytników kodów paskowych, pracownicy, którzy mogą uczestniczyć w spisie z natury; wycena wartości spisanych składników; inwentaryzacja obcych środków trwałych, inwentaryzacja: laptopów, telefonów komórkowych, samochodów służbowych
•potwierdzenia sald w tym: kiedy wysyłamy prośbę o potwierdzenia salda oraz jak się zachować jeśli nie otrzymamy odpowiedzi od kontrahenta lub otrzymamy wcześniej niż sami wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie salda, czy inwentaryzujemy salda zerowe,
•porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami w tym: jakie salda porównujemy; jakie dokumenty bierzemy pod uwagę,
– terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, w tym jakie składniki pasywów i aktywów należy inwentaryzować corocznie, a jakie w innych okresach, w jakim okresie przeprowadzamy inwentaryzację drogą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji oraz co oznacza sformułowanie że inwentaryzację przeprowadzamy np. raz w ciągu 4 lat,
– inwentaryzacja drogą weryfikacji – do kiedy należy przeprowadzić,
– wybrane interpretacje Ministerstwa Finansów – departament rachunkowości, dotyczące inwentaryzacji.
II.Odpowiedzialność za inwentaryzację
– odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego, pracowników jednostki i członków komisji inwentaryzacyjnych – zasady odpowiedzialności,
– prawidłowe powierzenie obowiązków w zakresie inwentaryzacji pracownikom jednostki,
– kto i w jakim zakresie odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji,
– najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.
III.Dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia
– dokumentowanie inwentaryzacji – w jaki sposób ją dokumentujemy by nie mieć kłopotów w trakcie kontroli zewnętrznych,
– rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, w tym do kiedy należy przeprowadzić, jak udokumentować powstanie i rozliczenie różnic oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz obciążenie pracownika za niedobór,
– odpowiedzialność materialna pracowników.
IV.Inwentaryzacja częste błędy w szczególności:
– weryfikacja – z jakimi dokumentami należy porównać księgi rachunkowe,
– weryfikacja – czy przy inwentaryzacji gruntów można porównać księgi rachunkowe z ewidencją geodezyjną,
– inwentaryzacja metodą spisu z natury środków trwałych raz w wciągu 4 lat – czy dotyczy to wszystkich środków trwałych,
– metody inwentaryzacji majątku obcego znajdującego się w jednostkach np. będącego w użyczeniu,
– metody inwentaryzacji sprzętu komputerowego, solarów itp. oddanego w używanie osobom trzecim,
– metody inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych,
– metody inwentaryzacji udziałów w spółkach kapitałowych,
– metody inwentaryzacji akcji w spółkach kapitałowych,
– do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację jeśli jej termin ustawowy upływa 15 stycznia, a dzień ten jest sobotą lub niedzielą.
V.Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW
– kto zarządza i odpowiada za inwentaryzację przeprowadzaną metodą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji w jednostce z obsługą prowadzoną przez CUW,
– kto powołuje komisje inwentaryzacyjne, czy są możliwe komisje łączone składające się z pracowników różnych jednostek.
VI.Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem
– podstawa władania budynkiem i gruntem przez jednostki w świetle uregulowań art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: umowy najmu, dzierżawy, umowy użyczenia, trwały zarząd,
– różnica pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem i dopuszczalność stosowania tych form w jednostkach samorządowych,
– kto ewidencjonuje grunty i budynki przy umowie najmu, użyczenia, dzierżawy, trwałym zarządzie, użytkowaniu wieczystym,
– na jakiej podstawie ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jednostki organizacyjnej grunt i budynek,
– podstawa prawna zawierania przez kierowników jednostek organizacyjnych umów najmu dotyczących ich budynków,
– ewidencja pozabilansowa – kiedy stosujemy.

Prowadzący: prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicz., budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 10
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25