Prawo Pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian Kodeksu Pracy

Data szkolenia

13-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.09. wynosi 314,50 zł

Po 6.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Osoby, które na co dzień stosują przepisy prawa pracy, prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, w szczególności pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w przedmiocie zmian w prawie pracy, które weszły bądź w najbliższym czasie wejdą w życie. Przedstawione zostaną najnowsze interpretacje, w których urzędy wyjaśniają wątpliwości powstające na tle stosowania nowych przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy zostaną zapoznani ponadto z nowymi przepisami znoszącymi niektóre obowiązki w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ujęciu praktycznym zaprezentowane zostaną zmiany Kodeksu pracy dotyczące przetwarzania danych osobowych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zmiany Kodeksu pracy w zakresie zasad wydawania świadectwa pracy, zagadnień związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu, uprawnień związanych z rodzicielstwem, dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunku pracy.

Program:
I.Prezydencka nowelizacja Kodeksu pracy.
1.Nowe zasady wydawania świadectwa pracy.
•Modyfikacja wykroczenia w zakresie niewydania świadectwa pracy
•Nowe uprawnienia pracownika w zakresie ubiegania się o potwierdzenie zatrudnienia.
•Istota doprecyzowania w Kodeksie pracy terminu wydania świadectwa pracy.
•Nowe terminy związane z żądaniem sprostowania świadectwa pracy.
2.Nowelizacja przepisów w zakresie uprawnień z tytułu rodzicielstwa/opieki.
3.Modyfikacja przesłanek związanych z ubieganiem się o odszkodowanie z tyt. mobbingu.
4.Doprecyzowanie przepisów w zakresie zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji.
5.Omówienie przepisów przejściowych.
II.Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w najnowszych stanowiskach MRPiPS oraz PIP.
1.Stanowisko MRPiPS z 18.02.2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy – jak należy rozumieć „oddzielne” prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
2.Stanowisko MRPiPS z 07.02.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej
•Okres przechowywania list obecności i harmonogramów czasu pracy z okresu sprzed nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji i powstałych od 01.01.2019 r.
•Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, w drodze do pracy i chorób zawodowych po zmianach od 01.01.2019 r.
•Przechowywanie papierowych wniosków o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych i o wyjścia prywatne w przypadku prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
•Dopuszczalność upoważnienia osób z zewnętrznych firm do podpisywania dokumentów zeskanowanych do formatu PDF podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną w imieniu pracodawcy.
•Miejsce przechowywania dokumentów związanych z czasem pracy, ale niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. zgoda lekarza medycyny pracy na pracę w godzinach nadliczbowych pracownika niepełnosprawnego.
3.Stanowisko MRPiPS z 01.02.2019 r. sprawie wysokości temperatury oraz poziomu wilgotności, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
4.Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 04.02.2019 r. w sprawie warunków, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
5.Stanowiska MRPiPS z 07.12.2018 r. w sprawie sposobu liczenia okresu 50 lat przechowywania akt osobowych, obowiązku informowania pracowników wraz ze świadectwem pracy o 50-letnim okresie przechowywania akt osobowych, okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej stosunku pracy po następujących po sobie umowach na przełomie 2018/19.
6.Stanowisko MRPiPS z 11.01.2019 r. oraz 17.01.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
7.Stanowisko MRPiPS z 7 lutego 2019 r. w sprawie możliwości prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej a części w postaci papierowej.
III.Ograniczenia obowiązków związanych z bhp.
1.Warunkowe zniesienie obowiązku przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych.
2.Uelastycznienie obowiązków związanych z realizacją służby bhp.
IV.Dostosowanie przepisów Kodeksu pracy do RODO.
1.Modyfikacja katalogu danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika, których pracodawca może żądać.
2.Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody pracownika.
3.Gromadzenie w aktach osobowych dokumentów w zakresie niezbędnym do potwierdzenia danych osobowych pracownika.
4.Inicjatywa stron w zakresie pozyskania danych związanych z realizacją stosunku pracy.
5.Warunki przetwarzania danych biometrycznych.
6.Obowiązek przetwarzania danych szczególnych kategorii przez osoby posiadające pisemne upoważnienie od administratora danych.
7.Zmiana wprowadzonych w maju 2018 r. zasad w zakresie monitoringu pracowników.
8.Nowe uprawnienie pracodawcy żądania od kandydata do pracy skierowania oraz orzeczenia dot. profilaktycznych badań lekarskich.
9.Właściwe postępowanie pracodawcy w zakresie dokumentacji dotyczącej profilaktycznych badań lekarskich.
V.Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
1.Forma pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń.
2.Wymogi w zakresie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii.
3.Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem świadczeń socjalnych.
4.Obowiązek dokonywania weryfikacji przetwarzanych danych osobowych.

Prowadzący: radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Prawo Pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian Kodeksu Pracy

Listopad 13 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Osoby, które na co dzień stosują przepisy prawa pracy, prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, w szczególności pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w przedmiocie zmian w prawie pracy, które weszły bądź w najbliższym czasie wejdą w życie. Przedstawione zostaną najnowsze interpretacje, w których urzędy wyjaśniają wątpliwości powstające na tle stosowania nowych przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy zostaną zapoznani ponadto z nowymi przepisami znoszącymi niektóre obowiązki w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ujęciu praktycznym zaprezentowane zostaną zmiany Kodeksu pracy dotyczące przetwarzania danych osobowych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zmiany Kodeksu pracy w zakresie zasad wydawania świadectwa pracy, zagadnień związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu, uprawnień związanych z rodzicielstwem, dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunku pracy.

Program:
I.Prezydencka nowelizacja Kodeksu pracy.
1.Nowe zasady wydawania świadectwa pracy.
•Modyfikacja wykroczenia w zakresie niewydania świadectwa pracy
•Nowe uprawnienia pracownika w zakresie ubiegania się o potwierdzenie zatrudnienia.
•Istota doprecyzowania w Kodeksie pracy terminu wydania świadectwa pracy.
•Nowe terminy związane z żądaniem sprostowania świadectwa pracy.
2.Nowelizacja przepisów w zakresie uprawnień z tytułu rodzicielstwa/opieki.
3.Modyfikacja przesłanek związanych z ubieganiem się o odszkodowanie z tyt. mobbingu.
4.Doprecyzowanie przepisów w zakresie zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji.
5.Omówienie przepisów przejściowych.
II.Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w najnowszych stanowiskach MRPiPS oraz PIP.
1.Stanowisko MRPiPS z 18.02.2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy – jak należy rozumieć „oddzielne” prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
2.Stanowisko MRPiPS z 07.02.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej
•Okres przechowywania list obecności i harmonogramów czasu pracy z okresu sprzed nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji i powstałych od 01.01.2019 r.
•Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, w drodze do pracy i chorób zawodowych po zmianach od 01.01.2019 r.
•Przechowywanie papierowych wniosków o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych i o wyjścia prywatne w przypadku prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
•Dopuszczalność upoważnienia osób z zewnętrznych firm do podpisywania dokumentów zeskanowanych do formatu PDF podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną w imieniu pracodawcy.
•Miejsce przechowywania dokumentów związanych z czasem pracy, ale niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. zgoda lekarza medycyny pracy na pracę w godzinach nadliczbowych pracownika niepełnosprawnego.
3.Stanowisko MRPiPS z 01.02.2019 r. sprawie wysokości temperatury oraz poziomu wilgotności, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
4.Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 04.02.2019 r. w sprawie warunków, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
5.Stanowiska MRPiPS z 07.12.2018 r. w sprawie sposobu liczenia okresu 50 lat przechowywania akt osobowych, obowiązku informowania pracowników wraz ze świadectwem pracy o 50-letnim okresie przechowywania akt osobowych, okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej stosunku pracy po następujących po sobie umowach na przełomie 2018/19.
6.Stanowisko MRPiPS z 11.01.2019 r. oraz 17.01.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
7.Stanowisko MRPiPS z 7 lutego 2019 r. w sprawie możliwości prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej a części w postaci papierowej.
III.Ograniczenia obowiązków związanych z bhp.
1.Warunkowe zniesienie obowiązku przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych.
2.Uelastycznienie obowiązków związanych z realizacją służby bhp.
IV.Dostosowanie przepisów Kodeksu pracy do RODO.
1.Modyfikacja katalogu danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika, których pracodawca może żądać.
2.Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody pracownika.
3.Gromadzenie w aktach osobowych dokumentów w zakresie niezbędnym do potwierdzenia danych osobowych pracownika.
4.Inicjatywa stron w zakresie pozyskania danych związanych z realizacją stosunku pracy.
5.Warunki przetwarzania danych biometrycznych.
6.Obowiązek przetwarzania danych szczególnych kategorii przez osoby posiadające pisemne upoważnienie od administratora danych.
7.Zmiana wprowadzonych w maju 2018 r. zasad w zakresie monitoringu pracowników.
8.Nowe uprawnienie pracodawcy żądania od kandydata do pracy skierowania oraz orzeczenia dot. profilaktycznych badań lekarskich.
9.Właściwe postępowanie pracodawcy w zakresie dokumentacji dotyczącej profilaktycznych badań lekarskich.
V.Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
1.Forma pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń.
2.Wymogi w zakresie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii.
3.Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem świadczeń socjalnych.
4.Obowiązek dokonywania weryfikacji przetwarzanych danych osobowych.

Prowadzący: radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 13
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25