Prawo zamówień publicznych – jak przygotować się do wdrożenia przepisów nowej ustawy

Data szkolenia

31-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 24.01. wynosi 335,75 zł

Po 24.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Korzyści:
Nowe Prawo zamówień publicznych to 3 krotnie większy zbiór przepisów, ale przede wszystkim to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Dlatego głównym celem szkolenia jest omówienie przepisów w kontekście najistotniejszych zmian w stosunku do obowiązujący jeszcze przepisów Pzp oraz w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów. To również doskonała okazja do dyskusji i wymiany uwag o nowych przepisach.

Program:
1. Tytułem wstępu do nowego Prawa zamówień publicznych:
– objętość nowej ustawy a faktyczny zakres zmian,
– słowniczek pojęć w nowym Prawie zamówień publicznych – co nowego,
– zasady udzielenia zamówień publicznych.
2. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy:
– wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie,
– zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy,
– zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – porównanie do obowiązującego Pzp,
– ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych.
3. Planowanie w zamówieniach publicznych – analiza potrzeb i wymagań zamawiającego, polityka zakupowa, plany postępowań.
4. Zmiany w zakresie szacowania wartości zamówienia:
– nowe zasady agregowania zamówień,
– dopuszczalny i niedozwolony podział zamówienia na części,
– procedura w przypadku tzw. zamówień „mieszanych” – jak określić główny przedmiot zamówienia,
– ustalenie wartości zamówienia a podobieństwo przedmiotu zamówienia.
5. Tryby postępowań w nowej ustawie:
– tryb podstawowy – uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych,
– nowe regulacje w zakresie usług społecznych,
– przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie,
– bardziej elastyczne tryby negocjacyjne,
– pozostałe tryby postępowań – analiza zmian.
6) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
– zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,
– przesłanki wykluczenia z postępowania,
– dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,
– podmiotowe środki dowodowe,
– podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.
7) Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
– opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań,
– przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,
– kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
– przedmiotowe środki dowodowe.
8) Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia.
9) Badanie i ocena ofert: oferta w postępowaniu – forma, zasady składania; wadium; termin związania ofertą – czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania; otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne; oświadczenie o grupie kapitałowej; podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe; nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń; przesłanki odrzucenia oferty; oferty dodatkowe w postępowaniu; przesłanki unieważnienia postępowania; wybór oferty najkorzystniejszej.
10) Umowa w zamówieniach publicznych: klauzule niedozwolone; zaliczki oraz częściowe płatności; podwykonawstwo w umowie; waloryzacja wynagrodzeń; zasady dokonywania zmian w umowie; unieważnienie oraz odstąpienie od umowy; obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy; ewaluacja realizacji umowy.
11) Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.
12) Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.

Prowadzący: specjalista z tematyki zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 28 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Prawo zamówień publicznych – jak przygotować się do wdrożenia przepisów nowej ustawy

Styczeń 31 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Korzyści:
Nowe Prawo zamówień publicznych to 3 krotnie większy zbiór przepisów, ale przede wszystkim to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Dlatego głównym celem szkolenia jest omówienie przepisów w kontekście najistotniejszych zmian w stosunku do obowiązujący jeszcze przepisów Pzp oraz w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów. To również doskonała okazja do dyskusji i wymiany uwag o nowych przepisach.

Program:
1. Tytułem wstępu do nowego Prawa zamówień publicznych:
– objętość nowej ustawy a faktyczny zakres zmian,
– słowniczek pojęć w nowym Prawie zamówień publicznych – co nowego,
– zasady udzielenia zamówień publicznych.
2. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy:
– wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie,
– zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy,
– zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – porównanie do obowiązującego Pzp,
– ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych.
3. Planowanie w zamówieniach publicznych – analiza potrzeb i wymagań zamawiającego, polityka zakupowa, plany postępowań.
4. Zmiany w zakresie szacowania wartości zamówienia:
– nowe zasady agregowania zamówień,
– dopuszczalny i niedozwolony podział zamówienia na części,
– procedura w przypadku tzw. zamówień „mieszanych” – jak określić główny przedmiot zamówienia,
– ustalenie wartości zamówienia a podobieństwo przedmiotu zamówienia.
5. Tryby postępowań w nowej ustawie:
– tryb podstawowy – uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych,
– nowe regulacje w zakresie usług społecznych,
– przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie,
– bardziej elastyczne tryby negocjacyjne,
– pozostałe tryby postępowań – analiza zmian.
6) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
– zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,
– przesłanki wykluczenia z postępowania,
– dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,
– podmiotowe środki dowodowe,
– podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.
7) Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
– opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań,
– przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,
– kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
– przedmiotowe środki dowodowe.
8) Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja warunków zamówienia.
9) Badanie i ocena ofert: oferta w postępowaniu – forma, zasady składania; wadium; termin związania ofertą – czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania; otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne; oświadczenie o grupie kapitałowej; podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe; nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń; przesłanki odrzucenia oferty; oferty dodatkowe w postępowaniu; przesłanki unieważnienia postępowania; wybór oferty najkorzystniejszej.
10) Umowa w zamówieniach publicznych: klauzule niedozwolone; zaliczki oraz częściowe płatności; podwykonawstwo w umowie; waloryzacja wynagrodzeń; zasady dokonywania zmian w umowie; unieważnienie oraz odstąpienie od umowy; obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy; ewaluacja realizacji umowy.
11) Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.
12) Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.

Prowadzący: specjalista z tematyki zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 28 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 31
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25