Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

Data szkolenia

21-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.02. wynosi 335,75 zł

Po 14.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych; Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnych; Pracownicy straży miejskich (gminnych); Przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np.prowadzący schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.)

Korzyści:
Zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki związanej z zadaniami gminy i powiatu dot. ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami. Omówienie: Ustawy o ochronie zwierząt; Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; Prawa łowieckiego – w tym nowelizacja; Ustawy o ochronie przyrody; Wybranych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji – z uwzględnieniem zmian w KPA od 1 czerwca 2017 r. Omówienie orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów.
Odpowiadanie na pytania uczestników, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki, wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Program:
1.Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe.
2.Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a.Zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:
•obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
•wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnicze j- pojęcie tych terenów, zasady regulacji,
•zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,
•problematyka deratyzacji,
•najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki- w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa.
b.Zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części.
c.Wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
3.Zwierzęta bezdomne w gminie-program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt: obligatoryjna zawartość programu; fakultatywna zawartość programu; tryb uchwalania; najczęściej popełniane błędy; problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r.- czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy.
4.Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem – art. 7 ustawy o ochronie zwierząt:
a.pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz,
b.decyzja z art. 7 ust. 1- przesłanki, procedur, orzecznictwo,
c.decyzja z art. 7 ust. 3- decyzja „następcza”, sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki) – przesłanki, procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach,
d.decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia- przesłanki, procedura, orzecznictwo,
e.problemy praktyki: ustalanie kręgu stron postępowania, zasady prowadzenia postepowania administracyjnego w ww. sprawach, ocena dowodów i uzasadnianie decyzji w sytuacjach „konfliktowych”, co robić, gdy nie wiadomo, gdzie zwierzę zostało przewiezione, brak współpracy organizacji z organem gminy itd.
5.Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia.
6.Zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny- czasokres wyrażenia zgody, procedura.
7.Zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia.
8.Decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny – przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału.
9.Nowelizacja prawa łowieckiego – zadania gmin i powiatów: opiniowanie planów łowieckich; przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania; zadania gmin dot. polowania zbiorowego.
10.Ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt.
11.Rejestr zwierząt egzotycznych – procedura, problemy praktyki.
12.Ochrona gatunkowa- zagadnienia węzłowe.
13.Gatunki „inwazyjne”.
14.Problematyka zwłok zwierzęcych- kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd..
15.Odpowiadanie na pytania, dyskusja.

Prowadząca: Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 18 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

Luty 21 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych; Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnych; Pracownicy straży miejskich (gminnych); Przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np.prowadzący schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.)

Korzyści:
Zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki związanej z zadaniami gminy i powiatu dot. ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami. Omówienie: Ustawy o ochronie zwierząt; Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie; Prawa łowieckiego – w tym nowelizacja; Ustawy o ochronie przyrody; Wybranych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji – z uwzględnieniem zmian w KPA od 1 czerwca 2017 r. Omówienie orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów.
Odpowiadanie na pytania uczestników, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki, wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Program:
1.Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe.
2.Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a.Zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:
•obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
•wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnicze j- pojęcie tych terenów, zasady regulacji,
•zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,
•problematyka deratyzacji,
•najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki- w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa.
b.Zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części.
c.Wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
3.Zwierzęta bezdomne w gminie-program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt: obligatoryjna zawartość programu; fakultatywna zawartość programu; tryb uchwalania; najczęściej popełniane błędy; problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r.- czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy.
4.Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem – art. 7 ustawy o ochronie zwierząt:
a.pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz,
b.decyzja z art. 7 ust. 1- przesłanki, procedur, orzecznictwo,
c.decyzja z art. 7 ust. 3- decyzja „następcza”, sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki) – przesłanki, procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach,
d.decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia- przesłanki, procedura, orzecznictwo,
e.problemy praktyki: ustalanie kręgu stron postępowania, zasady prowadzenia postepowania administracyjnego w ww. sprawach, ocena dowodów i uzasadnianie decyzji w sytuacjach „konfliktowych”, co robić, gdy nie wiadomo, gdzie zwierzę zostało przewiezione, brak współpracy organizacji z organem gminy itd.
5.Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia.
6.Zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny- czasokres wyrażenia zgody, procedura.
7.Zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia.
8.Decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny – przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału.
9.Nowelizacja prawa łowieckiego – zadania gmin i powiatów: opiniowanie planów łowieckich; przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania; zadania gmin dot. polowania zbiorowego.
10.Ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt.
11.Rejestr zwierząt egzotycznych – procedura, problemy praktyki.
12.Ochrona gatunkowa- zagadnienia węzłowe.
13.Gatunki „inwazyjne”.
14.Problematyka zwłok zwierzęcych- kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd..
15.Odpowiadanie na pytania, dyskusja.

Prowadząca: Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 18 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 21
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25