Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji kpa

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Data:
27 września 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 września 2018 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Materiały przekazywane uczestnikom zawierają akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych.

Program:
1. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian w KPA, obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:

 • właściwość rzeczowa organu,
 • elementy i ocena wniosku złożonego przez stronę,
 • braki formalne wniosku, termin ich usunięcia,
 • instytucja ponaglenia,
 • postępowanie dowodowe, obowiązek wskazania przez organ przesłanek zależnych od strony, prawo przedłożenie dodatkowych dowodów,
 • uzupełniające postępowanie dowodowe,
 • obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej,
 • uprawnienie organu odwoławczego w przypadku błędnej wykładni przepisów prawa w decyzji organu I instancji,
 • udział strony w postępowaniu,
 • doręczenie decyzji,
 • środki zaskarżenia, zrzeczenie się odwołania i jego skutki,
 • wzruszanie decyzji ostatecznych.

2.    Pojęcie dochodu rodziny i sposoby jego ustalania.

3.  Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego jako wiodąca przesłanka przyznania dodatku mieszkaniowego. Wyjątki od zasady.

4.   Dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

5.   Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę.

6.  Nadpłaty i niedopłaty z tytułu rozliczenia zużytej wody i centralnego ogrzewania – dochód, a może wydatek ?

7.   Definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

8.   Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.

9.  Sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przed i po 23 listopada 2004r. w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

10. Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa gminy do jej zmiany.

11.   Przesłanki odmowy przyznania uprawnienia – definicja rażącej dysproporcji.

12.  Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego – podstawy i tryb wznowienia,

13.  Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie.

Prowadząca:
Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Doświadczony  trener i wykładowca w ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 24 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole