Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji KPA

Data szkolenia

27-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.09. wynosi 314,50 zł

Po 19.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych.

Program:
1.Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian w KPA, obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:
-właściwość rzeczowa organu,
-elementy i ocena wniosku złożonego przez stronę,
-braki formalne wniosku, termin ich usunięcia,
-instytucja ponaglenia
-postępowanie dowodowe, obowiązek wskazania przez organ przesłanek zależnych od strony, prawo przedłożenie dodatkowych dowodów,
-uzupełniające postępowanie dowodowe,
-obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej,
-uprawnienie organu odwoławczego w przypadku błędnej wykładni przepisów prawa w decyzji organu I instancji
-udział strony w postępowaniu,
-doręczenie decyzji,
-środki zaskarżenia, zrzeczenie się odwołania i jego skutki
-wzruszanie decyzji ostatecznych.
2.Pojęcie dochodu rodziny i sposoby jego ustalania.
3.Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego jako wiodąca przesłanka przyznania dodatku mieszkaniowego. Wyjątki od zasady.
4.Dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
5.Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę.
6.Nadpłaty i niedopłaty z tytułu rozliczenia zużytej wody i centralnego ogrzewania – dochód, a może wydatek ?
7.Definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
8.Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.
9.Sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przed i po 23 listopada 2004r. w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.
10.Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa gminy do jej zmiany.
11.Przesłanki odmowy przyznania uprawnienia – definicja rażącej dysproporcji.
12.Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego – podstawy i tryb wznowienia,
13.Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie.

Prowadząca:
Małgorzata Riedel – radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Białymstoku. Doświadczony trener i wykładowca w ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji KPA

Wrzesień 27 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych.

Program:
1.Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian w KPA, obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:
-właściwość rzeczowa organu,
-elementy i ocena wniosku złożonego przez stronę,
-braki formalne wniosku, termin ich usunięcia,
-instytucja ponaglenia
-postępowanie dowodowe, obowiązek wskazania przez organ przesłanek zależnych od strony, prawo przedłożenie dodatkowych dowodów,
-uzupełniające postępowanie dowodowe,
-obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej,
-uprawnienie organu odwoławczego w przypadku błędnej wykładni przepisów prawa w decyzji organu I instancji
-udział strony w postępowaniu,
-doręczenie decyzji,
-środki zaskarżenia, zrzeczenie się odwołania i jego skutki
-wzruszanie decyzji ostatecznych.
2.Pojęcie dochodu rodziny i sposoby jego ustalania.
3.Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego jako wiodąca przesłanka przyznania dodatku mieszkaniowego. Wyjątki od zasady.
4.Dodatek pielęgnacyjny, a zasiłek pielęgnacyjny w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
5.Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę.
6.Nadpłaty i niedopłaty z tytułu rozliczenia zużytej wody i centralnego ogrzewania – dochód, a może wydatek ?
7.Definicja i rodzaje wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
8.Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.
9.Sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, podstawy podwyższenia powierzchni normatywnej, prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przed i po 23 listopada 2004r. w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.
10.Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa gminy do jej zmiany.
11.Przesłanki odmowy przyznania uprawnienia – definicja rażącej dysproporcji.
12.Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego – podstawy i tryb wznowienia,
13.Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie.

Prowadząca:
Małgorzata Riedel – radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Białymstoku. Doświadczony trener i wykładowca w ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Szczegóły

Data:
Wrzesień 27
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25