Procedura tworzenia oraz regulacje uchwał jst w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Nowe regulacje w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli

Data szkolenia

10-12-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.12. wynosi 314,50 zł

Po 3.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści:
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe regulacje w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli. Do zasadniczych zmian należą wprowadzenie wzoru służącego do obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu oraz ustalenie, wskazanej w tym wzorze, średniej ceny jednostki paliwa w gminie w randze uchwały rady gminy.
Celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisu ustalającego sposób określania kosztów dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola przez rodziców (opiekunów) i zwrotu tych kosztów rodzicom. Nowe przepisy wprowadzają zwrot pełnych kosztów paliwa zużytego na drogę dzieci i ich opiekunów do placówki i z powrotem.
Omówione zostaną również następujące zagadnienia: konstruowanie uchwał organów stanowiących JST w sprawie wynagradzania nauczycieli zgodnie z zasadami techniki prawodawczej; składniki wynagrodzenia nauczycieli; zakres regulacji dotyczących wynagradzania nauczycieli ustalany przez MEN; zadania organu stanowiącego JST; obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi; możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące JST średnie wynagrodzenie nauczycieli; zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru; aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli.

Program:
1.Podstawa prawna oraz konstruowanie uchwał organów stanowiących JST w sprawie wynagradzania nauczycieli zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
2. Składniki wynagrodzenia nauczycieli.
3.Zakres regulacji dotyczących wynagradzania nauczycieli ustalany przez MEN.
4.Zadania organu stanowiącego JST:
– określenie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;
– określenie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
– określenie wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
6.Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi i konsekwencje jego niedopełnienia.
7.Możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące JST.
8.Średnie wynagrodzenie nauczycieli – projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
9.Zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru. Aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli.
10.Nowe regulacje w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli.

 

Prowadzący: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 grudnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Procedura tworzenia oraz regulacje uchwał jst w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Nowe regulacje w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli

10 grudnia 2019 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści:
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe regulacje w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli. Do zasadniczych zmian należą wprowadzenie wzoru służącego do obliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu oraz ustalenie, wskazanej w tym wzorze, średniej ceny jednostki paliwa w gminie w randze uchwały rady gminy.
Celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisu ustalającego sposób określania kosztów dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola przez rodziców (opiekunów) i zwrotu tych kosztów rodzicom. Nowe przepisy wprowadzają zwrot pełnych kosztów paliwa zużytego na drogę dzieci i ich opiekunów do placówki i z powrotem.
Omówione zostaną również następujące zagadnienia: konstruowanie uchwał organów stanowiących JST w sprawie wynagradzania nauczycieli zgodnie z zasadami techniki prawodawczej; składniki wynagrodzenia nauczycieli; zakres regulacji dotyczących wynagradzania nauczycieli ustalany przez MEN; zadania organu stanowiącego JST; obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi; możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące JST średnie wynagrodzenie nauczycieli; zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru; aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli.

Program:
1.Podstawa prawna oraz konstruowanie uchwał organów stanowiących JST w sprawie wynagradzania nauczycieli zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
2. Składniki wynagrodzenia nauczycieli.
3.Zakres regulacji dotyczących wynagradzania nauczycieli ustalany przez MEN.
4.Zadania organu stanowiącego JST:
– określenie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;
– określenie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
– określenie wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
6.Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi i konsekwencje jego niedopełnienia.
7.Możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące JST.
8.Średnie wynagrodzenie nauczycieli – projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
9.Zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru. Aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli.
10.Nowe regulacje w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli.

 

Prowadzący: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 grudnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
10 grudnia 2019
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25