Procedury zmiany organizacji ruchu– stała i czasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego. Prawo, teoria i praktyka

Data szkolenia

23-06-2020

Godzina

09:00 - 15:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 16.06. wynosi 357,00 zł

Po 16.06. cena szkolenia wynosi 420,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Projektanci organizacji ruchu, inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, pracownicy policji (Komendy Powiatowe Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkie Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Miejskie Policji Wydziały Ruchu Drogowego), pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej, wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

Korzyści:
-zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
-wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
-celowość zmian w organizacji ruchu,
-wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
-rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
-zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
-rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
-rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.

Program:
CZĘŚĆ I – Procedury zmiany organizacji ruchu (projekty stałej i projekty czasowej organizacji ruchu)

1.Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
2.Granice zarządzania ruchem na drogach.
3.Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
4.Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach. Charakterystyka projektów organizacji ruchu: projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów, projekt czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów, uproszczony projekt organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów, zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku). Wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu. Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady
z praktyki/kazusy.
5.Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.
6.Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej lub czasowej). Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu: opinie zarządcy drogi publicznej, opinie policji, inne opinie, charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami), wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu, rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek. Odrzucenie projektu organizacji ruchu. Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem). Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu. Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/ kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.
7.Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady
z praktyki/ kazusy.
8.Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.
9.Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.
10.Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach. Dyskusja, przykłady z praktyki/ kazusy.
11.Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).
12.Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant – zarządca drogi publicznej – organ zarządzający ruchem.
13.Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
14.Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa). Dyskusja, przykłady
z praktyki/ kazusy.
15.Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.
16.Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.
17.Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice
w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
18.Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.
19.Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania: decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
20.Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty
w nowelizacji).
21.Wprowadzanie organizacji ruchu na drogach w świetle § 12 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.
22.Podstawowe zasady związane z wprowadzaniem organizacji ruchu.

CZĘŚĆ II – Zajęcie pasa drogowego (decyzje lokalizacyjne, decyzje na zajęcie pasa drogowego)

1.Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.
2.Procedura zajęcia pasa drogowego.
3.Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.
4.Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego: opinie gwaranta robót drogowych, opinie/decyzje konserwatora zabytków, opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne), mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, inne wymagane dokumenty.
5.Jak prawidłowo skompletować wniosek?
6.Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego: stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, sposoby zmniejszania opłat, sposoby wyliczania powierzchni, konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej.
7.Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zajęcia pasa drogowego.
8.Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
9.Zajęcie pasa drogowego wykraczającego poza obszar w decyzji zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
10.Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja decyzji, kontrola pasa drogi publicznej.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 18 czerwca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Procedury zmiany organizacji ruchu– stała i czasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego. Prawo, teoria i praktyka

Czerwiec 23 @ 09:00 - 15:30

Adresaci:
Projektanci organizacji ruchu, inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, pracownicy policji (Komendy Powiatowe Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkie Policji Wydziały Ruchu Drogowego, Komendy Miejskie Policji Wydziały Ruchu Drogowego), pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej, wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

Korzyści:
-zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
-wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
-celowość zmian w organizacji ruchu,
-wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
-rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
-zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
-rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
-rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.

Program:
CZĘŚĆ I – Procedury zmiany organizacji ruchu (projekty stałej i projekty czasowej organizacji ruchu)

1.Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
2.Granice zarządzania ruchem na drogach.
3.Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
4.Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach. Charakterystyka projektów organizacji ruchu: projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów, projekt czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów, uproszczony projekt organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów, zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku). Wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu. Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady
z praktyki/kazusy.
5.Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.
6.Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej lub czasowej). Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu: opinie zarządcy drogi publicznej, opinie policji, inne opinie, charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami), wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu, rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek. Odrzucenie projektu organizacji ruchu. Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem). Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu. Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/ kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.
7.Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady
z praktyki/ kazusy.
8.Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.
9.Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.
10.Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach. Dyskusja, przykłady z praktyki/ kazusy.
11.Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).
12.Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant – zarządca drogi publicznej – organ zarządzający ruchem.
13.Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
14.Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa). Dyskusja, przykłady
z praktyki/ kazusy.
15.Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.
16.Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.
17.Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice
w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
18.Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.
19.Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania: decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
20.Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty
w nowelizacji).
21.Wprowadzanie organizacji ruchu na drogach w świetle § 12 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.
22.Podstawowe zasady związane z wprowadzaniem organizacji ruchu.

CZĘŚĆ II – Zajęcie pasa drogowego (decyzje lokalizacyjne, decyzje na zajęcie pasa drogowego)

1.Zajęcie pasa drogi publicznej a projekt organizacji ruchu.
2.Procedura zajęcia pasa drogowego.
3.Wymogi formalnoprawne decyzji o zajęcie pasa drogowego w świetle ustawy o drogach publicznych.
4.Niezbędne dokumenty konieczne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego: opinie gwaranta robót drogowych, opinie/decyzje konserwatora zabytków, opinie innych instytucji miejskich (Zarząd Oczyszczania Miasta, MPWiK i inne), mapy zasadnicze z zasobów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, inne wymagane dokumenty.
5.Jak prawidłowo skompletować wniosek?
6.Sposób wyliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego: stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, sposoby zmniejszania opłat, sposoby wyliczania powierzchni, konsultowanie wysokości opłat z zarządcą drogi publicznej.
7.Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zajęcia pasa drogowego.
8.Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
9.Zajęcie pasa drogowego wykraczającego poza obszar w decyzji zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).
10.Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja decyzji, kontrola pasa drogi publicznej.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 18 czerwca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 23
Czas:
09:00 - 15:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25