Proces inwestycyjny w postępowaniu administracyjnym z elementami KPA i prawa wodnego po nowelizacji Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

« powrót do wydarzeń

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw zajmujący się realizacją ww. ustaw.

Start:
25 kwietnia 2018 09:00
Koniec:
25 kwietnia 2018 14:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw zajmujący się realizacją ww. ustaw.

Cel:
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.

Program:

I. Kodeks postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organem gminy oraz organem administracji architektoniczno budowlanej.

 • Rozstrzyganie na korzyść strony;
 • Utrwalona praktyka rozstrzygania;
 • Terminy załatwiania spraw;
 • Prawo strony do wniesienia ponaglenia (bezczynność, przewlekłość);
 • Publiczne obwieszczenia decyzji i innych czynności organu;
 • Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem;
 • Milczące załatwienie sprawy;
 • Zawartość decyzji;
 • Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania;
 • Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym.

II. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Definicja inwestycji celu publicznego.
 • Analizy urbanistyczne. Ocena materiału dowodowego.
 • Ochrona gruntów rolnych i leśnych.
 • Szczegółowa analiza art. 61 ust. 1 ustawy.
 • Uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (forma uzgodnień, strony postępowania).
 • Wygaśnięcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Lokalizacja szczegółowa.
 • Zawartość decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.
 • Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.

III. Prawo budowlane.

 • Katalog zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Budowa oraz wykonywanie robót podlegających obowiązkowi zgłoszenia.
 • Możliwość wnioskowania o pozwolenie na budowę w przypadku prawa zgłoszenia.
 • Zawartość zgłoszenia uzależniona od rodzaju inwestycji.
 • Instytucja sprzeciwu.
 • Przeniesienie pozwolenia/zgłoszenia.
 • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego dołączonego do zgłoszenia.
 • Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
 • Wiążąca rola ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe, wynikające z Prawa wodnego.

Prowadząca:
Długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie  prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole