Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań

Data szkolenia

17-12-2019

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.12. wynosi 314,50 zł

Po 10.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cel:
Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych na rok 2019 w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących. Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów.

Program:
1.Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym: Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy). Zadania roczne i wieloletnie.
2.Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert? Nowe koła gospodyń wiejskich a uczestnictwo w konkursie.
3.Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
4.Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu – wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy. Określenie zasad przesuwania środków w zadaniu.
5.Nowe druki ofert – termin stosowania, zasady określania rezultatów. Przykłady rezultatów.
6.Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
7.Elementy umowy realizacji zadania.
8.Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
9.Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
10.Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
11.Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
12.Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
13.Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
14.Rozliczenie rezultatów – udokumentowanie i mierzenie rezultatów. Przykłady.
15.Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
16.Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
17.W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
18.Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
19.Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
20.Zwrot dotacji.
21.Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
22.Małe granty – nowe druki oferty i sprawozdania.
23.Zmiany w drukach umów i sprawozdań.
24.Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Prowadzący: zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 grudnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań

17 grudnia 2019 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cel:
Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych na rok 2019 w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących. Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów.

Program:
1.Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym: Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy). Zadania roczne i wieloletnie.
2.Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert? Nowe koła gospodyń wiejskich a uczestnictwo w konkursie.
3.Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
4.Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu – wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy. Określenie zasad przesuwania środków w zadaniu.
5.Nowe druki ofert – termin stosowania, zasady określania rezultatów. Przykłady rezultatów.
6.Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
7.Elementy umowy realizacji zadania.
8.Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
9.Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
10.Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
11.Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
12.Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
13.Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
14.Rozliczenie rezultatów – udokumentowanie i mierzenie rezultatów. Przykłady.
15.Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
16.Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
17.W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
18.Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
19.Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
20.Zwrot dotacji.
21.Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
22.Małe granty – nowe druki oferty i sprawozdania.
23.Zmiany w drukach umów i sprawozdań.
24.Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Prowadzący: zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 grudnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
17 grudnia 2019
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25