Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne – krok po kroku

Data szkolenia

05-03-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.02. wynosi 314,50 zł

Po 26.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków publicznych.

Program:
I.Przetarg nieograniczony
1.Istota przetargu jako trybu podstawowego
2.Ustalenie kiedy postępowanie jest wszczęte a kiedy się kończy – wpływ na obowiązki zamawiającego
3.Reguły dokumentowania przebiegu przetargu
II.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1.Termin i miejsce upublicznienia
2.Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji, w tym w postępowaniach prowadzonych elektronicznie
3.Postanowienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu umów o pracę – doświadczenia praktyki i błędy stwierdzane w trakcie kontroli
4.Podział zamówienia na części – wymagania szczególne i i praktyczne przykłady dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części
III.Warunki udziału w postępowaniu na dostawy, usługi lub roboty budowlane
1.Rodzaje warunków i metody ich określania przy zachowaniu wymogu proporcjonalności i związku z przedmiotem zamówienia – case study
2.Aktualność doświadczenia, „okres” spełniania warunków
3.Reguły szczególne wobec konsorcjum wykonawców, w tym w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
4.Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału
5.Jaki ma być zakres badania podmiotu trzeciego, w tym co do podstaw wykluczenia
6.„Podmiana” podmiotu trzeciego – studium przypadku
IV.Oświadczenie wstępne wykonawcy, w tym wymogi dotyczące JEDZ wynikające z elektronizacji zamówień
1.Treść oświadczenia w procedurze „biuletynowej”
2.Oświadczenie na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej – praktyczne wskazówki jak prawidłowo wypełnić JEDZ, w tym jak korzystać z internetowego serwisu eJEDZ (ESPD) i jak wykonawca ma wypełnić wymóg formy elektronicznej JEDZ z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
3.Zasady składania JEDZ elektronicznie przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy polegającego na zdolnościach podmiotów innych
4.Termin złożenia, aktualność oświadczenia, weryfikacja treści, w tym uzupełnianie i poprawianie, problem „antydatowania”, podpisu itp.
V.Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania, w tym po elektronizacji
1.Rodzaje oraz forma oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzanie za zgodność z oryginałem w formie pisemnej i elektronicznej – zmiany wynikające z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, obowiązujące od 18.10.2018 r.
2.Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji
3.Kwestie rozumienia oświadczenia i dokumentu elektronicznego
4.Elektroniczna kopia oświadczenia lub dokumentu – reguły składania, potwierdzania za zgodność elektronicznych kopii oświadczeń lub dokumentów, kompresowanie plików
5.E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.)
VI.Oferta w postępowaniach, w tym wszczętych od 18.10.2018 r.
1.Postanowienia SIWZ – reguły dotyczące przesyłania „papierowych” ofert, a także ofert „elektronicznych” z wykorzystaniem komercyjnego portalu e-usług lub miniPortalu UZP
2.Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie, w tym elektronicznie
3.Kwestie formy pełnomocnictwa do złożenia oferty w postępowaniach prowadzonych elektronicznie – oryginał czy kopia poświadczona notarialnie
4.Zmiana i wycofanie oferty
5.Otwarcie ofert, w tym elektronicznych i informacje z otwarcia – rozwiązania praktyczne
6.Poprawianie omyłek
VII.Kryteria oceny ofert
1.Kto i kiedy może zastosować cenę jako jedyne kryterium oraz jak sprostać wówczas wymaganiom ustawowym uzasadnienia takiego wyboru – praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowaniu
2.Pozacenowe kryteria oceny ofert – konstruowanie, przykłady realnych kryteriów, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki, czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”
VIII.Rażąco niska cena lub koszt – kiedy trzeba wyjaśnić i w jaki sposób powinien to zrobić wykonawca, aby obalić takie domniemanie.

Prowadząca:
dr Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne – krok po kroku

Marzec 5 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków publicznych.

Program:
I.Przetarg nieograniczony
1.Istota przetargu jako trybu podstawowego
2.Ustalenie kiedy postępowanie jest wszczęte a kiedy się kończy – wpływ na obowiązki zamawiającego
3.Reguły dokumentowania przebiegu przetargu
II.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1.Termin i miejsce upublicznienia
2.Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji, w tym w postępowaniach prowadzonych elektronicznie
3.Postanowienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu umów o pracę – doświadczenia praktyki i błędy stwierdzane w trakcie kontroli
4.Podział zamówienia na części – wymagania szczególne i i praktyczne przykłady dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części
III.Warunki udziału w postępowaniu na dostawy, usługi lub roboty budowlane
1.Rodzaje warunków i metody ich określania przy zachowaniu wymogu proporcjonalności i związku z przedmiotem zamówienia – case study
2.Aktualność doświadczenia, „okres” spełniania warunków
3.Reguły szczególne wobec konsorcjum wykonawców, w tym w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
4.Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału
5.Jaki ma być zakres badania podmiotu trzeciego, w tym co do podstaw wykluczenia
6.„Podmiana” podmiotu trzeciego – studium przypadku
IV.Oświadczenie wstępne wykonawcy, w tym wymogi dotyczące JEDZ wynikające z elektronizacji zamówień
1.Treść oświadczenia w procedurze „biuletynowej”
2.Oświadczenie na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej – praktyczne wskazówki jak prawidłowo wypełnić JEDZ, w tym jak korzystać z internetowego serwisu eJEDZ (ESPD) i jak wykonawca ma wypełnić wymóg formy elektronicznej JEDZ z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
3.Zasady składania JEDZ elektronicznie przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy polegającego na zdolnościach podmiotów innych
4.Termin złożenia, aktualność oświadczenia, weryfikacja treści, w tym uzupełnianie i poprawianie, problem „antydatowania”, podpisu itp.
V.Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania, w tym po elektronizacji
1.Rodzaje oraz forma oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzanie za zgodność z oryginałem w formie pisemnej i elektronicznej – zmiany wynikające z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, obowiązujące od 18.10.2018 r.
2.Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji
3.Kwestie rozumienia oświadczenia i dokumentu elektronicznego
4.Elektroniczna kopia oświadczenia lub dokumentu – reguły składania, potwierdzania za zgodność elektronicznych kopii oświadczeń lub dokumentów, kompresowanie plików
5.E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.)
VI.Oferta w postępowaniach, w tym wszczętych od 18.10.2018 r.
1.Postanowienia SIWZ – reguły dotyczące przesyłania „papierowych” ofert, a także ofert „elektronicznych” z wykorzystaniem komercyjnego portalu e-usług lub miniPortalu UZP
2.Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie, w tym elektronicznie
3.Kwestie formy pełnomocnictwa do złożenia oferty w postępowaniach prowadzonych elektronicznie – oryginał czy kopia poświadczona notarialnie
4.Zmiana i wycofanie oferty
5.Otwarcie ofert, w tym elektronicznych i informacje z otwarcia – rozwiązania praktyczne
6.Poprawianie omyłek
VII.Kryteria oceny ofert
1.Kto i kiedy może zastosować cenę jako jedyne kryterium oraz jak sprostać wówczas wymaganiom ustawowym uzasadnienia takiego wyboru – praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowaniu
2.Pozacenowe kryteria oceny ofert – konstruowanie, przykłady realnych kryteriów, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki, czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”
VIII.Rażąco niska cena lub koszt – kiedy trzeba wyjaśnić i w jaki sposób powinien to zrobić wykonawca, aby obalić takie domniemanie.

Prowadząca:
dr Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Szczegóły

Data:
Marzec 5
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25