Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruchomości publiczne po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

« powrót do wydarzeń

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, oraz do osób zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami).

Data:
6 lipca 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Szkolenie  jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, oraz do osób zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i  pośredników w obrocie nieruchomościami).

Cel:

Celem szkolenia jest omówienie najbardziej aktualnych problemów praktycznych, z którymi mogą zetknąć się pracownicy organów organizujących i prowadzących przetargi na nieruchomości publiczne i uczestnicy takich postępowań w kontekście najnowszych regulacji oraz orzecznictwa sądów i poglądów organów kontroli.

Na szkoleniu zostaną szczegółowo przedstawione i omówione przepisy nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami – zarówno obowiązujące od 1 stycznia 2017r., jak i obowiązujące od 23 sierpnia i 1 września tego roku.

Na szkoleniu zostaną omówione między innymi zagadnienia dotyczące: znowelizowanych przepisów dotyczących gospodarowania (w tym sprzedaży) zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przez Starostów i Prezydentów Miast; nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami uchwalonej w dniu 20.07.2017r., a obowiązującej od dnia 23 sierpnia i 1 września 2017r.

Program:

1.   Czynności poprzedzające przetarg

 • Ustalenia w przedmiocie stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości – jakie informacje lub ustalenia mogą uzasadnić odstąpienie od zbywania nieruchomości;
 • Uchwała/zarządzenie o zgodzie na sprzedaż nieruchomości lub oddanie jej w użytkowanie, najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu;
 • Ustalenie wartości nieruchomości  – zasady zapewnienia aktualności wyceny oraz skutki zmiany wartości nieruchomości dla postępowania przetargowego, wykazu oraz zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przetargu;
 • praktyczne skutki nowelizacji zasad aktualizacji operatów szacunkowych, obowiązującej od 1 września 2017r.

2.   Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia

 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia  – omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów po zmianach przepisów ugn w 2017r.; ustalanie ceny nieruchomości w wykazie (art. 35 ust. 2 pkt. 6 ugn). Cena w wykazie a cena wywoławcza w ogłoszeniu o przetargu;
 • zmiany i sprostowania treści wykazu w odniesieniu do uchwały lub zarządzenia zezwalającego na sprzedaż – omówienie praktyki i aktualnego orzecznictwa;
 • Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie.

3.   Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia wykonawczego.

 • Omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w zakresie ogłaszania przetargów;
 • ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium oraz postąpienia w przetargu;
 • obciążanie nabywcy nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia, w tym wyceny – aktualne orzecznictwo oraz stanowisko  organów kontroli,
 • art. 39 ugn – praktyczne zastosowanie przepisu w zestawieniu z obowiązkiem publikacji wykazu oraz ewentualnymi zmianami w zakresie wyceny nieruchomości;
 • rokowania po drugim przetargu – zasady i tryb przeprowadzenia, ustalanie ceny wywoławczej do rokowań oraz dopuszczalne kierunki negocjacji w ramach rokowań;

4.     Wadium przetargowe

 • omówienie aktualnego orzecznictwa oraz stanowiska NIK w sprawie badania prawidłowości wnoszenia wadium w przetargu,
 • prawidłowość wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego przez osobę trzecią, małżonka lub podmioty wspólnie uczestniczące w przetargu.
 • Zasady zwrotu wadium, w tym wniesionego przez osobę trzecią, lub wpłaconego gotówką w kasie;
 • problem opodatkowania wadium podatkiem VAT oraz naliczania VAT w przypadku zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości – omówienie zagadnienia w kontekście przepisów ugn dotyczących dokonywania czynności w przetargu.

5.  Komisja przetargowa

 • zasady powoływania i funkcjonowania komisji w procedurze przetargowej pozwalające na zapewnienie ważności czynności komisji; problematyka regulaminu komisji przetargowej oraz zakresu regulacji.

6.  Zamknięcie przetargu i zawarcie umowy w wyniku przetargu

 • Odwołanie z ważnych przyczyn i unieważnienie przetargu – omówienie problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i SN; Tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego – praktyka a wymogi ustawy.

7.  Przetargi na najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości publicznej

 • Podstawy prawne ogłaszania i przeprowadzania przetargów na najem, dzierżawę i użytkowanie – jakie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia znajdują zastosowanie do tych przetargów, a jakich stosować nie należy;
 • Warunki przetargu na najem, dzierżawę i użytkowanie – w jaki sposób organizator może precyzować warunki udziału, wadium oraz dodatkowe klauzule przetargowe;
 • Czy można zatrzymać wadium w przypadku uchylania się od zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub użytkowania?
 • Regulamin przetargów na najem, dzierżawę i użytkowanie – zasady tworzenia oraz wprowadzania regulacji i zakres ich stosowania w praktyce gospodarowania zasobem.

8.  Udział pełnomocników, małżonków, osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych w przetargach na nieruchomości publiczne.

 • Osoba nie umocowana prawidłowo do udziału w przetargu oraz pełnomocnik działający z przekroczeniem zakresu umocowania;
 • Zgoda współmałżonka jako warunek ważnego dokonania czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości;
 • Organy osób prawnych, prokurent, wspólnota mieszkaniowa – sposób ich funkcjonowania w procedurze przetargowej;
 • Propozycje warunków i postanowień regulaminu przetargu zabezpieczające organizatora przed wadliwym działaniem wyżej wskazanych podmiotów.

Prowadzący:
Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 3 lipca 2017 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

<body><script> <a href="https://wanwang.aliyun.com/domain/parking">link</a></body>
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole