Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych

Data szkolenia

17-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.05. wynosi 314,50 zł

Po 10.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci: Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zajmujący się czynnościami związanymi z przygotowaniem zamówienia; członkowie komisji przetargowych, osoby koordynujące oraz odpowiedzialne za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawcy, chcący zapoznać się z mechanizmami dot. przygotowania postępowania, które mają bezpośredni wpływ na przygotowanie i złożenie konkurencyjnej oferty.
Cel szkolenia: Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu udzielania zamówienia publicznego – jego poprawność decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążą na zamawiającym w zależności od wartości zamówienia. Niebagatelne znaczenie ma również poprawny opis przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio wpływa na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Równie ważnym elementem szkolenia będzie przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących wszystkich aspektów związanych ze stosowaniem kryteriów pozacenowych oraz ustanawiania warunków udziału w postępowaniu. W powyższych zagadnieniach uwzględnione będą nowe obowiązki związane z elektronizacją zamówień oraz wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Głównym celem szkolenia będzie przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania oraz szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego.

Program:
I. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych: równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych; bezstronność i obiektywizm; ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności; pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych; zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień; zasada jawności zamówień publicznych a ochrona danych osobowych uczestników postępowania i realizacji zamówienia publicznego.
II. Przygotowanie postępowania jako fundament poprawności i skuteczności zamówień publicznych:
1. Plan postępowań – po co nam kolejny dokument: rola planu zamówień publicznych; zakres przedmiotowy planu postępowań; plan postępowań, czy plan zamówień publicznych; planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym; zarządzanie planem zamówień publicznych – aktualizacja.
2. Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego: agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego; definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej; tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług; tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli; tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych; tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić); tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
3. Szacujemy wartość zamówienia: metody obliczania wartości zamówienia; źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia; szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków; szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych; szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
4. Dobieramy procedurę dla zamówienia publicznego – wybór trybu i zakresu procedury:
1) Zbieg różnych przepisów do tych samych czynności – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia „mieszane”, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp.
2) Zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw: podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy; warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP; uzasadnienie braku podziału zamówienia.
3) Udzielanie zamówienia w częściach: uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli; postępowanie z możliwością składania ofert częściowych; agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji; możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
4) Prawo opcji.
5) Postępowanie uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz dostaw.
6) Zasada prymatu trybów przetargowych: wybór trybu lub procedury postępowania; przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe; zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
5. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Zasady dot. ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ: miejsce i czas publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym; udostępnianie SIWZ; zasady wyznaczania terminu oraz miejsca składania ofert – konsekwencje braku precyzji; obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ; zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ; wadium – formy oraz terminy wniesienia.
2) Opis przedmiotu zamówienia: jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań; opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań; jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne; zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia; opis przedmiotu zamówienia uwzględniający obowiązek zatrudniania na umowę o pracę pracowników do realizacji zamówienia publicznego w orzecznictwie KIO; opis przedmiotu zamówienia uwzględniający aspekty społeczne.
3) Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie: proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia; adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia; katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy; kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4) Kryteria oceny ofert: związek kryteriów z przedmiotem zamówienia; kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia; kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe; wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium; przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.
6. Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania: zasada jawności w dialogu technicznym – obowiązki zamawiającego w zakresie publikacji informacji o prowadzonym dialogu technicznym; procedura dialogu technicznego; zaproszenie do dialogu technicznego – w jaki sposób pozyskać właściwych doradców i kto może w nim uczestniczyć; korzyści i zagrożenia wynikające z dialogu technicznego; pomoc wykonawców w ramach dialogu technicznego a przesłanka wykluczenia z postępowania wykonawców biorących udział w jego przygotowaniu.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych

Maj 17 @ 09:00 - 14:00

Adresaci: Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych zajmujący się czynnościami związanymi z przygotowaniem zamówienia; członkowie komisji przetargowych, osoby koordynujące oraz odpowiedzialne za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawcy, chcący zapoznać się z mechanizmami dot. przygotowania postępowania, które mają bezpośredni wpływ na przygotowanie i złożenie konkurencyjnej oferty.
Cel szkolenia: Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu udzielania zamówienia publicznego – jego poprawność decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążą na zamawiającym w zależności od wartości zamówienia. Niebagatelne znaczenie ma również poprawny opis przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio wpływa na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Równie ważnym elementem szkolenia będzie przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących wszystkich aspektów związanych ze stosowaniem kryteriów pozacenowych oraz ustanawiania warunków udziału w postępowaniu. W powyższych zagadnieniach uwzględnione będą nowe obowiązki związane z elektronizacją zamówień oraz wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Głównym celem szkolenia będzie przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania oraz szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego.

Program:
I. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych: równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych; bezstronność i obiektywizm; ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności; pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych; zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień; zasada jawności zamówień publicznych a ochrona danych osobowych uczestników postępowania i realizacji zamówienia publicznego.
II. Przygotowanie postępowania jako fundament poprawności i skuteczności zamówień publicznych:
1. Plan postępowań – po co nam kolejny dokument: rola planu zamówień publicznych; zakres przedmiotowy planu postępowań; plan postępowań, czy plan zamówień publicznych; planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym; zarządzanie planem zamówień publicznych – aktualizacja.
2. Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego: agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego; definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej; tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług; tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli; tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych; tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić); tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
3. Szacujemy wartość zamówienia: metody obliczania wartości zamówienia; źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia; szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków; szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych; szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
4. Dobieramy procedurę dla zamówienia publicznego – wybór trybu i zakresu procedury:
1) Zbieg różnych przepisów do tych samych czynności – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia „mieszane”, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp.
2) Zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw: podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy; warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP; uzasadnienie braku podziału zamówienia.
3) Udzielanie zamówienia w częściach: uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli; postępowanie z możliwością składania ofert częściowych; agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji; możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
4) Prawo opcji.
5) Postępowanie uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz dostaw.
6) Zasada prymatu trybów przetargowych: wybór trybu lub procedury postępowania; przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe; zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
5. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Zasady dot. ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ: miejsce i czas publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym; udostępnianie SIWZ; zasady wyznaczania terminu oraz miejsca składania ofert – konsekwencje braku precyzji; obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ; zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ; wadium – formy oraz terminy wniesienia.
2) Opis przedmiotu zamówienia: jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań; opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań; jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne; zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia; opis przedmiotu zamówienia uwzględniający obowiązek zatrudniania na umowę o pracę pracowników do realizacji zamówienia publicznego w orzecznictwie KIO; opis przedmiotu zamówienia uwzględniający aspekty społeczne.
3) Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie: proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia; adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia; katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy; kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4) Kryteria oceny ofert: związek kryteriów z przedmiotem zamówienia; kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia; kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe; wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium; przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.
6. Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania: zasada jawności w dialogu technicznym – obowiązki zamawiającego w zakresie publikacji informacji o prowadzonym dialogu technicznym; procedura dialogu technicznego; zaproszenie do dialogu technicznego – w jaki sposób pozyskać właściwych doradców i kto może w nim uczestniczyć; korzyści i zagrożenia wynikające z dialogu technicznego; pomoc wykonawców w ramach dialogu technicznego a przesłanka wykluczenia z postępowania wykonawców biorących udział w jego przygotowaniu.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 17
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25