Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych – zasady, ewidencje, dylematy

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

Data:
18 lipca 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

 
Cel i korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również po zmianach przepisów w tym zakresie m.in. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911).

Ćwiczenia praktyczne w każdym bloku programowym!

Program:

 1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne.
 2. Ewidencja odsetek od należności.
 3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
 4. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne, zobowiązania i zaangażowanie.
 5. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.
 6. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach – nowa Klasyfikacja Środków Trwałych, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie,  ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.
 7. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
 8. Konta pozabilansowe – zmiany.
 9. Ewidencja wyniku finansowego.
 10. Fundusz jednostki – istota, analityka.
 11. Sprawozdawczość finansowa po zmianach. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
 12. Polityka rachunkowości jednostki – co po zmianach powinno się w niej znaleźć?
 13. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadząca:
Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 13 lipca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole