Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stanie prawnym od 2020r. Zmienione zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w świetle najnowszych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data szkolenia

10-02-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.02. wynosi 335,75 zł

Po 3.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansowo – księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Korzyści:
W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism do organu egzekucyjnego oraz decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się obsługą finansową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1.Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –aspekty prawno-podatkowe należności.
2.Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; nowe wymogi formalne co do wzoru deklaracji; obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych; nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie); konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia); konsekwencje braku segregacji odpadów; wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych; dopuszczenie możliwości składania odrębnych deklaracji dla budynków wielolokalowych; składanie deklaracji za okresy wsteczne (jakie druki?); pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.Zmiana danych w deklaracji: zmieniony termin składania nowych deklaracji; możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej zobowiązanie w przypadku śmierci mieszkańca; jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją? czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd? czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty? Nowa ranga zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek; zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego.
4.Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi; postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji; wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze; pełnomocnik w postępowaniu podatkowym,
5.Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami: kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej; kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej; jakie działania przerywają bieg przedawnienia? co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?
6. Wybrane zagadnienia związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej: nowe zasady zarachowania wpłaty zgodnie ze wskazaniem podatnika (zmiana art. 62 Ordynacji podatkowej); odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności opłaty – do jakiej kwoty odsetek nie należy pobierać? kto jest zobowiązany do naliczania odsetek – organ podatkowy czy podmiot wpłacający opłatę po terminie płatności? czy w przypadku nieterminowej płatności opłaty i konieczności zarachowania wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki należy każdorazowo wydawać postanowienie o zarachowaniu wpłaty? zasady zaliczania wpłat i dokonywania przerachowań w przypadku wpłaty na zaległości; pierwszeństwo zaliczenia wpłaty na koszty upomnienia.
7. Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: zakres decyzji o stwierdzeniu nadpłaty; zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia; zasady zwrotu nadpłaty w niewielkiej wysokości oraz dla osoby nie mającej obowiązku posiadania rachunku bankowego; czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty? postępowanie z nadpłatami powstałymi w wyniku korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w jakich formach następuje zwrot nadpłaty? zasady oprocentowania nadpłat – kiedy zwrot nadpłaty będzie oprocentowany?
8. Zasady dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: możliwość dokonania płatności przez małżonka, rodzeństwo – kiedy wpłatę można uznać za prawidłową? kto musi dokonywać płatności w formie przelewu z rachunku bankowego? możliwość powierzenia obsługi kasowej podmiotowi zewnętrznemu.
9. Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek osoby fizycznej/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; czy przesłanką umorzenia zaległości może być fakt zakłóceń w odbiorze odpadów komunalnych? zasady wygaszania decyzji ratalnej i odroczeniu terminu płatności w przypadku niedotrzymania terminu płatności ustalonych rat.
10. Istotnie zmiany przepisów w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: terminy wejścia w życie nowych/zmienionych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; nowe/zmienione obowiązki wierzyciela w zakresie egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami.
11. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: czy wystawiać upomnienia w przypadku braku wpłaty, w jakim terminie? elementy niezbędne upomnienia wg przepisów rozporządzenia Ministra Finansów; kiedy należy wystawić tytuł wykonawczy? omówienie aktualnego wzoru tytułu wykonawczego i zasad jego wypełnienia w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami; nowa podstawa wystawienia tytułu wykonawczego w oparciu o zawiadomienie; czy po zawiadomieniu musi być doręczone upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego? czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia? zmienione zasady przedawnienia kosztów upomnienia; zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.
12.Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: czy wójt gminy może być nadal organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? możliwość zawarcia porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia przez wójta gminy egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pozytywne i negatywne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta gminy.
13. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Prowadzący: przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jst. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dot. rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Zajmowała się realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 5 lutego 2020 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stanie prawnym od 2020r. Zmienione zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w świetle najnowszych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Luty 10 @ 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansowo – księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Korzyści:
W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism do organu egzekucyjnego oraz decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się obsługą finansową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1.Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –aspekty prawno-podatkowe należności.
2.Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; nowe wymogi formalne co do wzoru deklaracji; obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych; nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie); konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia); konsekwencje braku segregacji odpadów; wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych; dopuszczenie możliwości składania odrębnych deklaracji dla budynków wielolokalowych; składanie deklaracji za okresy wsteczne (jakie druki?); pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.Zmiana danych w deklaracji: zmieniony termin składania nowych deklaracji; możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej zobowiązanie w przypadku śmierci mieszkańca; jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją? czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd? czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty? Nowa ranga zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek; zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego.
4.Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi; postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji; wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze; pełnomocnik w postępowaniu podatkowym,
5.Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami: kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej; kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej; jakie działania przerywają bieg przedawnienia? co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?
6. Wybrane zagadnienia związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej: nowe zasady zarachowania wpłaty zgodnie ze wskazaniem podatnika (zmiana art. 62 Ordynacji podatkowej); odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności opłaty – do jakiej kwoty odsetek nie należy pobierać? kto jest zobowiązany do naliczania odsetek – organ podatkowy czy podmiot wpłacający opłatę po terminie płatności? czy w przypadku nieterminowej płatności opłaty i konieczności zarachowania wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki należy każdorazowo wydawać postanowienie o zarachowaniu wpłaty? zasady zaliczania wpłat i dokonywania przerachowań w przypadku wpłaty na zaległości; pierwszeństwo zaliczenia wpłaty na koszty upomnienia.
7. Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: zakres decyzji o stwierdzeniu nadpłaty; zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia; zasady zwrotu nadpłaty w niewielkiej wysokości oraz dla osoby nie mającej obowiązku posiadania rachunku bankowego; czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty? postępowanie z nadpłatami powstałymi w wyniku korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w jakich formach następuje zwrot nadpłaty? zasady oprocentowania nadpłat – kiedy zwrot nadpłaty będzie oprocentowany?
8. Zasady dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: możliwość dokonania płatności przez małżonka, rodzeństwo – kiedy wpłatę można uznać za prawidłową? kto musi dokonywać płatności w formie przelewu z rachunku bankowego? możliwość powierzenia obsługi kasowej podmiotowi zewnętrznemu.
9. Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek osoby fizycznej/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; czy przesłanką umorzenia zaległości może być fakt zakłóceń w odbiorze odpadów komunalnych? zasady wygaszania decyzji ratalnej i odroczeniu terminu płatności w przypadku niedotrzymania terminu płatności ustalonych rat.
10. Istotnie zmiany przepisów w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: terminy wejścia w życie nowych/zmienionych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; nowe/zmienione obowiązki wierzyciela w zakresie egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami.
11. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: czy wystawiać upomnienia w przypadku braku wpłaty, w jakim terminie? elementy niezbędne upomnienia wg przepisów rozporządzenia Ministra Finansów; kiedy należy wystawić tytuł wykonawczy? omówienie aktualnego wzoru tytułu wykonawczego i zasad jego wypełnienia w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami; nowa podstawa wystawienia tytułu wykonawczego w oparciu o zawiadomienie; czy po zawiadomieniu musi być doręczone upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego? czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia? zmienione zasady przedawnienia kosztów upomnienia; zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.
12.Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: czy wójt gminy może być nadal organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? możliwość zawarcia porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia przez wójta gminy egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pozytywne i negatywne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta gminy.
13. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Prowadzący: przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jst. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dot. rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Zajmowała się realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 5 lutego 2020 r.

Szczegóły

Data:
Luty 10
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25