Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w świetle najnowszych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Data szkolenia

13-12-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.12. wynosi 314,50 zł

Po 6.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansowo – księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism do organu egzekucyjnego oraz decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się obsługą finansową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1.Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –aspekty prawno-podatkowe należności.
2.Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe wymogi formalne co do wzoru deklaracji. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych. Nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie). Konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia). Konsekwencje braku segregacji odpadów. Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dopuszczenie możliwości składania odrębnych deklaracji dla budynków wielolokalowych. Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2015 r. (na których drukach, starych czy aktualnie obowiązujących?). Pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.Zmiana danych w deklaracji. Zmieniony termin składania nowych deklaracji. Możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej zobowiązanie w przypadku śmierci mieszkańca. Jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją? Czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd? Czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty? Nowa ranga zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek. Zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego.
4.Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji. Wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze? Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym.
5.Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej? Kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej (np. Decyzja wydana w 2014r.). Jakie działania przerywają bieg przedawnienia? Co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?
6. Wybrane zagadnienia związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej. Odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności opłaty – do jakiej kwoty odsetek nie należy pobierać? Kto jest zobowiązany do naliczania odsetek – organ podatkowy czy podmiot wpłacający opłatę po terminie płatności? Czy w przypadku nieterminowej płatności opłaty i konieczności zarachowania wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki należy każdorazowo wydawać postanowienie o zarachowaniu wpłaty? Zasady zaliczania wpłat i dokonywania przerachowań w przypadku wpłaty na zaległości. Pierwszeństwo zaliczenia wpłaty na koszty upomnienia.
7.Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakres decyzji o stwierdzeniu nadpłaty. Zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia. Zasady zwrotu nadpłaty w niewielkiej wysokości oraz dla osoby niemającej obowiązku posiadania rachunku bankowego. Czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty? Postępowanie z nadpłatami powstałymi w wyniku korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W jakich formach następuje zwrot nadpłaty? Zasady oprocentowania nadpłat – kiedy zwrot nadpłaty będzie oprocentowany?
8.Zasady dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możliwość dokonania płatności przez małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo – kiedy wpłatę można uznać za prawidłową? Możliwość płatności kartą. Kto musi dokonywać płatności w formie przelewu z rachunku bankowego? Możliwość powierzenia obsługi kasowej podmiotowi zewnętrznemu.
9.Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek osoby fizycznej. Umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Czy przesłaną umorzenia zaległości może być fakt zakłóceń w odbiorze odpadów komunalnych? Zasady wygaszania decyzji ratalnej i odroczeniu terminu płatności w przypadku niedotrzymania terminu płatności ustalonych rat.
10.Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy wystawiać upomnienia w przypadku braku wpłaty i w jakim terminie po upływie terminu płatności? Jakie są minimalne kwoty, na które upomnienie powinno być wystawione? Elementy niezbędne upomnienia wg przepisów rozporządzenia Ministra Finansów. Kiedy należy wystawić tytuł wykonawczy? Omówienie aktualnego wzoru tytułu wykonawczego i zasad jego wypełnienia w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa podstawa wystawienia tytułu wykonawczego w oparciu o zawiadomienie. Czy po zawiadomieniu musi być doręczone upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego? Czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia? Zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.
11.Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy wójt gminy może być nadal organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Możliwość zawarcia porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia przez wójta gminy egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozytywne i negatywne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta gminy.
12.Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Prowadzący: przez ponad 30 lat zawodowo zajmował się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jst. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dot. rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w świetle najnowszych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Grudzień 13 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansowo – księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism do organu egzekucyjnego oraz decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się obsługą finansową opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1.Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –aspekty prawno-podatkowe należności.
2.Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe wymogi formalne co do wzoru deklaracji. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i deklarowania jako odpadów segregowanych. Nowe zwolnienia z opłat (kompostowanie). Konsekwencje złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu (decyzja o utracie prawa do zwolnienia). Konsekwencje braku segregacji odpadów. Wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dopuszczenie możliwości składania odrębnych deklaracji dla budynków wielolokalowych. Składanie deklaracji za okresy wsteczne np. od 2015 r. (na których drukach, starych czy aktualnie obowiązujących?). Pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.Zmiana danych w deklaracji. Zmieniony termin składania nowych deklaracji. Możliwość składania nowej deklaracji zmniejszającej zobowiązanie w przypadku śmierci mieszkańca. Jaka jest różnica pomiędzy korektą deklaracji a nową deklaracją? Czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd? Czy jest obowiązek składania deklaracji w przypadku zmiany stawek opłaty? Nowa ranga zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawek. Zawiadomienie jako podstawa wystawienia tytułu wykonawczego.
4.Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji. Wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kiedy może być wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze? Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym.
5.Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji określającej? Kiedy przedawnia się należność wynikająca z decyzji określającej (np. Decyzja wydana w 2014r.). Jakie działania przerywają bieg przedawnienia? Co można zrobić aby przerwać bieg przedawnienia?
6. Wybrane zagadnienia związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej. Odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności opłaty – do jakiej kwoty odsetek nie należy pobierać? Kto jest zobowiązany do naliczania odsetek – organ podatkowy czy podmiot wpłacający opłatę po terminie płatności? Czy w przypadku nieterminowej płatności opłaty i konieczności zarachowania wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki należy każdorazowo wydawać postanowienie o zarachowaniu wpłaty? Zasady zaliczania wpłat i dokonywania przerachowań w przypadku wpłaty na zaległości. Pierwszeństwo zaliczenia wpłaty na koszty upomnienia.
7.Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakres decyzji o stwierdzeniu nadpłaty. Zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia. Zasady zwrotu nadpłaty w niewielkiej wysokości oraz dla osoby niemającej obowiązku posiadania rachunku bankowego. Czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję o zwrocie nadpłaty? Postępowanie z nadpłatami powstałymi w wyniku korekty lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W jakich formach następuje zwrot nadpłaty? Zasady oprocentowania nadpłat – kiedy zwrot nadpłaty będzie oprocentowany?
8.Zasady dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możliwość dokonania płatności przez małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo – kiedy wpłatę można uznać za prawidłową? Możliwość płatności kartą. Kto musi dokonywać płatności w formie przelewu z rachunku bankowego? Możliwość powierzenia obsługi kasowej podmiotowi zewnętrznemu.
9.Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek osoby fizycznej. Umorzenie (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wniosek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Czy przesłaną umorzenia zaległości może być fakt zakłóceń w odbiorze odpadów komunalnych? Zasady wygaszania decyzji ratalnej i odroczeniu terminu płatności w przypadku niedotrzymania terminu płatności ustalonych rat.
10.Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy wystawiać upomnienia w przypadku braku wpłaty i w jakim terminie po upływie terminu płatności? Jakie są minimalne kwoty, na które upomnienie powinno być wystawione? Elementy niezbędne upomnienia wg przepisów rozporządzenia Ministra Finansów. Kiedy należy wystawić tytuł wykonawczy? Omówienie aktualnego wzoru tytułu wykonawczego i zasad jego wypełnienia w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa podstawa wystawienia tytułu wykonawczego w oparciu o zawiadomienie. Czy po zawiadomieniu musi być doręczone upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego? Czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia? Zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.
11.Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy wójt gminy może być nadal organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Możliwość zawarcia porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia przez wójta gminy egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozytywne i negatywne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta gminy.
12.Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje.

Prowadzący: przez ponad 30 lat zawodowo zajmował się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jst. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dot. rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Grudzień 13
Czas:
10:00 - 15:00

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25