Rachunkowość, plany finansowe, klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, szczegółowość, praktyczne znaczenie, zasady stosowania oraz możliwości zmian w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Data szkolenia

04-07-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.06. wynosi 314,50 zł

Po 27.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Program:
1.Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – po nowelizacjach wprowadzonych dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
2.Klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, praktyczne znaczenie oraz sposób ich stosowania:
1)Budowa i funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej.
2)Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzona nowelizacją z 18.04.2018 r. – zmiany w układzie rozdziałów załącznika, w paragrafach dochodów, wydatków oraz pozostałych załącznikach.
3)Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzona nowelizacją z 18.07.2018 r. – Grupy paragrafowe wydatków i ich zastosowanie.
3.Plan finansowy jednostki budżetowej:
1)Kompetencja do zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej.
2)Przygotowanie projektu planu finansowego – powiązanie z budżetem.
3)Szczegółowość planu finansowego (przykład –wzór planu finansowego):
a.Grupy paragrafów,
b.Szczegółowość planu wydatków,
c.Grupy wydatków a obowiązki związane z ewidencją księgową.
4)Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
5)Plan finansowy jako limit zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków oraz jego zmiany.
6)Plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego.
4.Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego:
1)Procedura ustalenia planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego a uchwalanie budżetu JST- powiązania i szczegółowość.
2)Projekt planu finansowego zakładu budżetowego – przykład.
3)Prowadzenie gospodarki finansowej przez zakład budżetowy na podstawie projektu planu finansowego.
4)Podjęcie przez organ stanowiący JST uchwały budżetowej a aktualizacja projektu planu finansowego zakładu budżetowego.
5)Zmiany w planie finansowym – przyczyny zmian, charakter zmian oraz uprawnienia do ich dokonywania.
6)Plan finansowy jako limit zaciąganych zobowiązań – pojęcia: zobowiązania oraz zobowiązania do sfinansowania, wydatki i koszty.
5.Informacja dodatkowa – nowy element sprawozdania finansowego od 2018 roku- jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy – kontrola zarządcza- załącznik -ZARZĄDZENIE I TABELE).
6.Przychody i koszty – konta zespołu „7”,” 4” – ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów- po zmianach.
7.Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane.
8.Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie (Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów:
a)problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?).
b)różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej:
1)Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010.
2)NOWY- KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych od 2017 r. – jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych.
3)Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na 2018r. (w tym zmiana kwoty środka trwałego).

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”, „Plan kont 2018 Zmiany w rachunkowości budżetowej Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”, „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 1 lipca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rachunkowość, plany finansowe, klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, szczegółowość, praktyczne znaczenie, zasady stosowania oraz możliwości zmian w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Lipiec 4 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Program:
1.Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – po nowelizacjach wprowadzonych dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
2.Klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, praktyczne znaczenie oraz sposób ich stosowania:
1)Budowa i funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej.
2)Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzona nowelizacją z 18.04.2018 r. – zmiany w układzie rozdziałów załącznika, w paragrafach dochodów, wydatków oraz pozostałych załącznikach.
3)Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzona nowelizacją z 18.07.2018 r. – Grupy paragrafowe wydatków i ich zastosowanie.
3.Plan finansowy jednostki budżetowej:
1)Kompetencja do zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej.
2)Przygotowanie projektu planu finansowego – powiązanie z budżetem.
3)Szczegółowość planu finansowego (przykład –wzór planu finansowego):
a.Grupy paragrafów,
b.Szczegółowość planu wydatków,
c.Grupy wydatków a obowiązki związane z ewidencją księgową.
4)Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
5)Plan finansowy jako limit zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków oraz jego zmiany.
6)Plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego.
4.Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego:
1)Procedura ustalenia planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego a uchwalanie budżetu JST- powiązania i szczegółowość.
2)Projekt planu finansowego zakładu budżetowego – przykład.
3)Prowadzenie gospodarki finansowej przez zakład budżetowy na podstawie projektu planu finansowego.
4)Podjęcie przez organ stanowiący JST uchwały budżetowej a aktualizacja projektu planu finansowego zakładu budżetowego.
5)Zmiany w planie finansowym – przyczyny zmian, charakter zmian oraz uprawnienia do ich dokonywania.
6)Plan finansowy jako limit zaciąganych zobowiązań – pojęcia: zobowiązania oraz zobowiązania do sfinansowania, wydatki i koszty.
5.Informacja dodatkowa – nowy element sprawozdania finansowego od 2018 roku- jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania – (zasady ustalone przez organy – kontrola zarządcza- załącznik -ZARZĄDZENIE I TABELE).
6.Przychody i koszty – konta zespołu „7”,” 4” – ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów- po zmianach.
7.Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane.
8.Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie (Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów:
a)problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?).
b)różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej:
1)Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010.
2)NOWY- KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych od 2017 r. – jak go stosować prawidłowo w jednostkach sektora finansów publicznych.
3)Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie w ustawie o rachunkowości i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na 2018r. (w tym zmiana kwoty środka trwałego).

Prowadzący: wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r), „Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”, „Plan kont 2018 Zmiany w rachunkowości budżetowej Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”, „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018): Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11, Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 1 lipca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Lipiec 4
Czas:
09:00 - 14:00

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25