Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

« powrót do wydarzeń

Adresatami szkolenia są biegli sądowi, administracja samorządowa i rządowa, pracownicy innych jednostek sektora publicznego gospodarujących nieruchomościami, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, deweloperzy na rynku budowlanym, inwestorzy, geodeci, projektanci, drogowcy, architekci, urbaniści, inne osoby działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i innych.

Data:
20 czerwca 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Adresatami szkolenia są biegli sądowi, administracja samorządowa i rządowa, pracownicy innych jednostek sektora publicznego gospodarujących nieruchomościami, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, deweloperzy na rynku budowlanym, inwestorzy, geodeci, projektanci, drogowcy, architekci, urbaniści, inne osoby działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i innych.

Cele i korzyści:

Celem szkolenia jest  wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, także samorządowych i Skarbu Państwa, wzbogacenie wiedzy oraz osiągnięcie praktycznych umiejętności w zakresie znajomości dokumentów i procedur związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zarówno przez administrację, która realizuje to gospodarując odpowiednio  zasobami nieruchomości jak dla potrzeb przygotowania nieruchomości pod inwestycje i do obrotu cywilno-prawnego. Również w celu wzbogacenia wiedzy przez biegłych sądowych.

Program:

 1.  Różne „rodzaje” nieruchomości, ogół praw do nieruchomości i ich wykazywanie.
 2. Tytuł prawny do nieruchomości.
 3. Cele wykazywania/regulowania stanu prawnego nieruchomości.
 4. Księga wieczysta jako urzędowy rejestr poświadczający prawa rzeczowe do nieruchomości.
 5. Prawa obligacyjne i roszczenia do nieruchomości.
 6. Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 7. Zakładanie ksiąg wieczystych i dokumenty w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 8. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków, role i relacje między rejestrami.
 9. Ujawnianie praw w księgach wieczystych.
 10. Posiadanie samoistne. Zasiedzenie nieruchomości.
 11. Posiadanie zależne.
 12. Wzniesienie budynku na cudzym gruncie oraz przekroczenie granic własności przy wznoszeniu budynku.
 13. Dziedziczenia nieruchomości.
 14. Służebności osobiste i rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu i służebność dożywocia, wynagrodzenia za służebności. Zasiedzenie służebności.
 15. Znoszenie współwłasności.
 16. Obrót nieruchomościami.
 17. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych.
 18. Użytkowanie wieczyste.
 19. Badanie stanu prawnego nieruchomości krok po kroku.
 20. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi i pod drogami.
 21. Grunty pod wodami.

Prowadzący:
mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO  9001 i 14001. Potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 15 czerwca  2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole