Rewolucja w zamówieniach publicznych – kompendium wiedzy o nowej ustawie prawo zamówień publicznych

Data szkolenia

4 maja 2020 - 5 maja 2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.04. wynosi 578,00 zł

Po 27.04. cena szkolenia wynosi 680,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Korzyści:
Nowe Prawo zamówień publicznych to 3 krotnie większy zbiór przepisów, ale przede wszystkim to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Dlatego głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowych przepisów oraz analiza porównawcza w kontekście obowiązującej jeszcze ustawy Pzp w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów. To również doskonała okazja do dyskusji i wymiany uwag o nowych przepisach.

Program:
1. Wstęp do nowego Prawa zamówień publicznych: objętość nowej ustawy a faktyczny zakres zmian; słowniczek pojęć w nowym Prawie zamówień publicznych – co nowego; zasady udzielenia zamówień publicznych; komunikacja w zamówieniach publicznych.
2. Planowanie w zamówieniach publicznych:
1) Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego.
2) Polityka zakupowa.
3) Konsultacje rynkowe – udział wykonawców w przygotowaniu postępowania,
4) Plany postępowań – terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań.
3. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia:
– definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
– podział zamówienia a szacowanie wartości zamówienia,
– szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji,
– jak szacować wartość zamówień nieprzewidywalnych (zamówienia nieprzewidywalne a nie przewidziane),
– wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówień mieszanych,
– metody szacowania wartości zamówienia.
2) Tryby postępowań w nowej ustawie – przegląd zmian:
– tryb podstawowy – uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych,
– nowe regulacje w zakresie usług społecznych,
– przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie,
– bardziej elastyczne tryby negocjacyjne,
– pozostałe tryby postępowań.
3) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
– zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,
– nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania,
– dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,
– podmiotowe środki dowodowe,
– podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.
4) Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
– opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań,
– przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,
– kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
– przedmiotowe środki dowodowe.
4. Tryby postępowań w nowej ustawie – szczegółowa analiza zmian:
1) Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp:
– wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie,
– zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy,
– zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – analiza porównawcza do obowiązującego Pzp,
– ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych.
2) Zamówienia poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w 3 wariantach:
– tryb ofertowy, negocjacyjny, tryb mieszany,
– procedura krok po kroku,
– zakres przepisów wyłączonych dla zamówień poniżej progu unijnego.
3) Tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych – analiza porównawcza zmian.
4) Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp.
5) Specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji.
5. Badanie, ocena oraz zasady klasyfikowania ofert: oferta w postępowaniu – forma, zasady składania; wadium; termin związania ofertą – czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania; otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne; oświadczenie o grupie kapitałowej; podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe; nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń; przesłanki odrzucenia oferty; oferty dodatkowe w postępowaniu; przesłanki unieważnienia postępowania; wybór oferty najkorzystniejszej.
6. Umowa w zamówieniach publicznych: klauzule niedozwolone; zaliczki oraz częściowe płatności; podwykonawstwo w umowie; waloryzacja wynagrodzeń; zasady dokonywania zmian w umowie; unieważnienie oraz odstąpienie od umowy; obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy; ewaluacja realizacji.
7. Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.
8. Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.
Prowadzący: Tomasz Kowalewski – specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Rewolucja w zamówieniach publicznych – kompendium wiedzy o nowej ustawie prawo zamówień publicznych

Maj 4 @ 09:00 - Maj 5 @ 14:00

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Korzyści:
Nowe Prawo zamówień publicznych to 3 krotnie większy zbiór przepisów, ale przede wszystkim to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Dlatego głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowych przepisów oraz analiza porównawcza w kontekście obowiązującej jeszcze ustawy Pzp w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów. To również doskonała okazja do dyskusji i wymiany uwag o nowych przepisach.

Program:
1. Wstęp do nowego Prawa zamówień publicznych: objętość nowej ustawy a faktyczny zakres zmian; słowniczek pojęć w nowym Prawie zamówień publicznych – co nowego; zasady udzielenia zamówień publicznych; komunikacja w zamówieniach publicznych.
2. Planowanie w zamówieniach publicznych:
1) Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego.
2) Polityka zakupowa.
3) Konsultacje rynkowe – udział wykonawców w przygotowaniu postępowania,
4) Plany postępowań – terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań.
3. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia:
– definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
– podział zamówienia a szacowanie wartości zamówienia,
– szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji,
– jak szacować wartość zamówień nieprzewidywalnych (zamówienia nieprzewidywalne a nie przewidziane),
– wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówień mieszanych,
– metody szacowania wartości zamówienia.
2) Tryby postępowań w nowej ustawie – przegląd zmian:
– tryb podstawowy – uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych,
– nowe regulacje w zakresie usług społecznych,
– przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie,
– bardziej elastyczne tryby negocjacyjne,
– pozostałe tryby postępowań.
3) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
– zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,
– nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania,
– dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,
– podmiotowe środki dowodowe,
– podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.
4) Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
– opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań,
– przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,
– kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
– przedmiotowe środki dowodowe.
4. Tryby postępowań w nowej ustawie – szczegółowa analiza zmian:
1) Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp:
– wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie,
– zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy,
– zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – analiza porównawcza do obowiązującego Pzp,
– ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych.
2) Zamówienia poniżej progów unijnych – tryb podstawowy w 3 wariantach:
– tryb ofertowy, negocjacyjny, tryb mieszany,
– procedura krok po kroku,
– zakres przepisów wyłączonych dla zamówień poniżej progu unijnego.
3) Tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych – analiza porównawcza zmian.
4) Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp.
5) Specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji.
5. Badanie, ocena oraz zasady klasyfikowania ofert: oferta w postępowaniu – forma, zasady składania; wadium; termin związania ofertą – czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania; otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne; oświadczenie o grupie kapitałowej; podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe; nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń; przesłanki odrzucenia oferty; oferty dodatkowe w postępowaniu; przesłanki unieważnienia postępowania; wybór oferty najkorzystniejszej.
6. Umowa w zamówieniach publicznych: klauzule niedozwolone; zaliczki oraz częściowe płatności; podwykonawstwo w umowie; waloryzacja wynagrodzeń; zasady dokonywania zmian w umowie; unieważnienie oraz odstąpienie od umowy; obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy; ewaluacja realizacji.
7. Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.
8. Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.
Prowadzący: Tomasz Kowalewski – specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Start:
Maj 4 @ 09:00
Koniec:
Maj 5 @ 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25