RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, kandydatów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

Start:
17 maja 2018 09:00
Koniec:
18 maja 2018 14:00
Koszt:
570,00 zł. 484,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, kandydatów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

Cel:
Usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119).

Program:
Dzień I

 1. Zakres stosowania RODO.
 2. Najważniejsze definicje – znaczenie praktyczne w administracji (dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, organ nadzorczy).
 3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (praworządność, celowość, adekwatność, aktualność, ograniczenie czasowe, integralność i poufność, rozliczalność) – analiza porównawcza dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.
 4. Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki ( zgoda osoby, której dane dotyczą / w tym wyrażenie zgody przez dziecko/; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;  wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym;  prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora – wyłączenie organów administracji publicznej).
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – warunki wyrażenia zgody, warunki wycofania zgody przejrzystość formuły – wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych – kategorie danych wrażliwych, przesłanki ich przetwarzania, wizerunek jako informacja osobowa.
 7. Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
 8. Obowiązek informacyjny administratora danych – zakres podawanych informacji, które należy przekazać osobom, których dane będą przetwarzane;  przejrzystość przekazywanych informacji;   Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku innego trybu ich pozyskania.- wzór klauzuli informacyjnej. Okoliczności, w których administrator jest zwolniony z obowiązku informacyjnego.
 9. Prawa osoby, której dane dotyczą – prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, ” prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawa związane z profilowaniem.

 

Dzień II

 1. Obowiązek administratora wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, poddawanie ich przeglądom i aktualizowanie – wdrażanie polityk i stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania.- audyt ochrony danych osobowych, szacowanie ryzyka – informacje podstawowe (przykłady zagrożeń, przykład metody). Dokumentacja ochrony danych osobowych wg RODO – analiza porównawcza z dotychczas obowiązującą dokumentacją).
 2. Podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora – obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora – umowa o powierzeniu przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu przez administratora danych – wzór umowy spełniający wymogi RODO.
 3. Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania.- zakres danych w rejestrze. – wzór rejestru czynności przetwarzania.
 4. Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych – upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – wzór upoważnienia.
 5. Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu – informacje, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu – wzór zgłoszenia.
 6. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych (okoliczności naruszenia, skutki, podjęte działania) – wzór rejestru.
 7. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 8. Inspektor ochrony danych osobowych – wyznaczanie, status, zadania i obowiązki, sposób zatrudnienia.
 9. Ochrona danych osobowych a postępowanie administracyjne.
 10. Ochrona danych osobowych a udostępnianie informacji publicznej.
 11. Obowiązki pracowników administracji w zakresie ochrony danych osobowych (klientów, stron postępowania administracyjnego, pracowników), jak przygotować się do wdrożenia RODO-zagadnienia praktyczne.
 12. Analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych regulującej niektóre zagadnienia z RODO – projekt z 12 września 2017 roku / lub ustawa w wersji ostatecznej, jeśli zostanie przyjęta przez Sejm).
 13. Projektowane zmiany niektórych ustaw w zakresie przetwarzania danych osobowych (kodeks pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o bibliotekach).

Prowadzący:
Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i zintegrowanych systemów zarządzania w urzędach administracji publicznej. Realizator wielu unijnych programów, m.in.: „Expert – Urzędnik”, „Nowoczesny Urząd”, „Urząd na miarę Europy”. Doświadczony wykładowca, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju( urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne, IPN, KGP, MA i C, NFZ, Urzędy Wojewódzkie). Rocznie przeprowadza ok.120-200 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok.1500-2000 osób. Samorządowiec-praktyk.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 14 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole