Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji z uwzględnieniem obowiązującego orzecznictwa

« powrót do wydarzeń

Szkolenie jest adresowane do pracowników terenowych organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy rozpatrujących skargi i wnioski, pracowników obsługujących organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, radnych wchodzących w skład tych organów i w skład komisji rewizyjnych, w tym radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady w takich organach lub komisjach

Data:
13 września 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 września 2018 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do pracowników terenowych organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy rozpatrujących skargi i wnioski, pracowników obsługujących organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, radnych wchodzących w skład tych organów i w skład komisji rewizyjnych, w tym radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady w takich organach lub komisjach

Program:
1.     Przepisy regulujące załatwianie skarg, wniosków i petycji– wprowadzenie i zmiany:

  • skargi i wnioski w kodeksie postępowania administracyjnego i rozporządzeniu w sprawie skarg i wniosków,
  • petycje w nowej ustawie o petycjach, obowiązującej od dnia 6 września 2015 roku.

2.     Przedmiot i zakres postępowania w skargach, wnioskach i petycjach w 2018 roku.

3.     Pouczenia i klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wnioski i petycje:

  • w piśmie przedłużającym termin załatwiania skargi i wniosku (obligatoryjne),
  • w przypadku odpowiedzi uznającej skargę za nieuzasadnioną (obligatoryjne),
  • w przypadku odpowiedzi na wniosek (fakultatywne),
  • klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wnioski i petycje w związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 roku – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (omówienie zakresu przetwarzania danych osobowych i przykłady różnych wzorców obowiązujących w urzędach).

4. Potrzeba podjęcia działań legislacyjnych w nowej kadencji samorządu terytorialnego w celu powołania komisji skarg, wniosków i petycji i określenia zakresu jej działania oraz wprowadzenia w związku z jej powołaniem zmian w Statucie.

5. Oferty handlowe jako „nowoczesna forma” skarg, wniosków i petycji wpływających masowo do wszystkich urzędów administracji publicznej – zanikający problem czy nowy początek.

6.  Rejestracja i przechowywanie akt w zakresie skarg, wniosków i petycji. Prawidłowe oznaczenie teczek przedmiotowych według jednolitego rzeczowego wykazu akt: 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), 1511 – Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości oraz 152 – Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli.

7.  Terminy załatwienia skarg, wniosków i petycji – różnice, podobieństwa oraz praktyczne konsekwencje w załatwianiu konkretnej sprawy.

8.     Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji – nowe spojrzenie.

9.  Obowiązek umieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowania cyfrowego (skanu) każdej rozpatrywanej petycji (petycje przekazane do rozpatrzenia do właściwych podmiotów nie podlegają opublikowaniu) i aktualizowania danych, dotyczących przebiegu postępowania i sposobu załatwienia petycji.

10. Publikacja uchwał w sprawie skarg – prawidłowo zanonimizowane /bez podawania danych osobowych (imienia i nazwiska) skarżących/ – na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

11. Pełna podstawa prawna w uchwale w sprawie skarg – wskazanie kompetencji rady poprzez powołanie się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.

12. Orzecznictwo sądów administracyjnych i tezy z piśmiennictwa o skargach, wnioskach i petycjach – podstawowe kierunki postępowania i rozstrzygnięcia w tym zakresie.

13.  Najczęściej popełniane nieprawidłowości i uchybienia w zakresie dotychczasowej praktyki załatwiania skarg, wniosków i petycji – perspektywa 2018 roku.

Prowadzący:
Pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 20 lat zajmujący się rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w tym ich kontrolą w urzędach administracji publicznej na terenie województwa opolskiego; autor wielu publikacji w zakresie skarg i wniosków na łamach „Gazety Samorządu i Administracji”; od ośmiu lat egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik administracji, aktualnie w ramach kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach administracji); były starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju; wykładowca i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem. Od kilku lat kierownik Oddziału Kontroli Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 11 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole