Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji z uwzględnieniem obowiązującego orzecznictwa

Data szkolenia

13-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.09. wynosi 314,50 zł

Po 6.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do pracowników terenowych organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy rozpatrujących skargi i wnioski, pracowników obsługujących organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, radnych wchodzących w skład tych organów i w skład komisji rewizyjnych, w tym radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady w takich organach lub komisjach

Program:
1. Przepisy regulujące załatwianie skarg, wniosków i petycji– wprowadzenie i zmiany:
• skargi i wnioski w kodeksie postępowania administracyjnego i rozporządzeniu w sprawie skarg i wniosków,
• petycje w nowej ustawie o petycjach, obowiązującej od dnia 6 września 2015 roku.
2. Przedmiot i zakres postępowania w skargach, wnioskach i petycjach w 2018 roku.
3. Pouczenia i klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wnioski i petycje:
• w piśmie przedłużającym termin załatwiania skargi i wniosku (obligatoryjne),
• w przypadku odpowiedzi uznającej skargę za nieuzasadnioną (obligatoryjne),
• w przypadku odpowiedzi na wniosek (fakultatywne),
• klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wnioski i petycje w związku z wejściem w życie – w dniu
25 maja 2018 roku – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (omówienie zakresu przetwarzania danych osobowych i przykłady różnych wzorców obowiązujących w urzędach).
4. Potrzeba podjęcia działań legislacyjnych w nowej kadencji samorządu terytorialnego w celu powołania komisji skarg, wniosków i petycji i określenia zakresu jej działania oraz wprowadzenia w związku z jej powołaniem zmian w Statucie.
5. Oferty handlowe jako „nowoczesna forma” skarg, wniosków i petycji wpływających masowo do wszystkich urzędów administracji publicznej – zanikający problem czy nowy początek.
6. Rejestracja i przechowywanie akt w zakresie skarg, wniosków i petycji. Prawidłowe oznaczenie teczek przedmiotowych według jednolitego rzeczowego wykazu akt: 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), 1511 – Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości oraz 152 – Petycje, postulaty
i inicjatywy obywateli.
7. Terminy załatwienia skarg, wniosków i petycji – różnice, podobieństwa oraz praktyczne konsekwencje w załatwianiu konkretnej sprawy.
8. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji – nowe spojrzenie.
9. Obowiązek umieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowania cyfrowego (skanu) każdej
rozpatrywanej petycji (petycje przekazane do rozpatrzenia do właściwych podmiotów nie podlegają opublikowaniu)
i aktualizowania danych, dotyczących przebiegu postępowania i sposobu załatwienia petycji.
10. Publikacja uchwał w sprawie skarg – prawidłowo zanonimizowane /bez podawania danych osobowych (imienia
i nazwiska) skarżących/ – na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
11. Pełna podstawa prawna w uchwale w sprawie skarg – wskazanie kompetencji rady poprzez powołanie się na
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.
12. Orzecznictwo sądów administracyjnych i tezy z piśmiennictwa o skargach, wnioskach i petycjach – podstawowe kierunki postępowania i rozstrzygnięcia w tym zakresie.
13. Najczęściej popełniane nieprawidłowości i uchybienia w zakresie dotychczasowej praktyki załatwiania skarg, wniosków
i petycji – perspektywa 2018 roku.

Prowadzący – pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 20 lat zajmujący się rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w tym ich kontrolą w urzędach administracji publicznej na terenie województwa opolskiego; autor wielu publikacji w zakresie skarg i wniosków na łamach „Gazety Samorządu i Administracji”; od ośmiu lat egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik administracji, aktualnie w ramach kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach administracji); były starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju; wykładowca i nauczyciel
z wieloletnim doświadczeniem. Od kilku lat kierownik Oddziału Kontroli Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji z uwzględnieniem obowiązującego orzecznictwa

Wrzesień 13 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do pracowników terenowych organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy rozpatrujących skargi i wnioski, pracowników obsługujących organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, radnych wchodzących w skład tych organów i w skład komisji rewizyjnych, w tym radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady w takich organach lub komisjach

Program:
1. Przepisy regulujące załatwianie skarg, wniosków i petycji– wprowadzenie i zmiany:
• skargi i wnioski w kodeksie postępowania administracyjnego i rozporządzeniu w sprawie skarg i wniosków,
• petycje w nowej ustawie o petycjach, obowiązującej od dnia 6 września 2015 roku.
2. Przedmiot i zakres postępowania w skargach, wnioskach i petycjach w 2018 roku.
3. Pouczenia i klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wnioski i petycje:
• w piśmie przedłużającym termin załatwiania skargi i wniosku (obligatoryjne),
• w przypadku odpowiedzi uznającej skargę za nieuzasadnioną (obligatoryjne),
• w przypadku odpowiedzi na wniosek (fakultatywne),
• klauzule informacyjne w odpowiedziach na skargi, wnioski i petycje w związku z wejściem w życie – w dniu
25 maja 2018 roku – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (omówienie zakresu przetwarzania danych osobowych i przykłady różnych wzorców obowiązujących w urzędach).
4. Potrzeba podjęcia działań legislacyjnych w nowej kadencji samorządu terytorialnego w celu powołania komisji skarg, wniosków i petycji i określenia zakresu jej działania oraz wprowadzenia w związku z jej powołaniem zmian w Statucie.
5. Oferty handlowe jako „nowoczesna forma” skarg, wniosków i petycji wpływających masowo do wszystkich urzędów administracji publicznej – zanikający problem czy nowy początek.
6. Rejestracja i przechowywanie akt w zakresie skarg, wniosków i petycji. Prawidłowe oznaczenie teczek przedmiotowych według jednolitego rzeczowego wykazu akt: 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), 1511 – Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości oraz 152 – Petycje, postulaty
i inicjatywy obywateli.
7. Terminy załatwienia skarg, wniosków i petycji – różnice, podobieństwa oraz praktyczne konsekwencje w załatwianiu konkretnej sprawy.
8. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji – nowe spojrzenie.
9. Obowiązek umieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowania cyfrowego (skanu) każdej
rozpatrywanej petycji (petycje przekazane do rozpatrzenia do właściwych podmiotów nie podlegają opublikowaniu)
i aktualizowania danych, dotyczących przebiegu postępowania i sposobu załatwienia petycji.
10. Publikacja uchwał w sprawie skarg – prawidłowo zanonimizowane /bez podawania danych osobowych (imienia
i nazwiska) skarżących/ – na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
11. Pełna podstawa prawna w uchwale w sprawie skarg – wskazanie kompetencji rady poprzez powołanie się na
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.
12. Orzecznictwo sądów administracyjnych i tezy z piśmiennictwa o skargach, wnioskach i petycjach – podstawowe kierunki postępowania i rozstrzygnięcia w tym zakresie.
13. Najczęściej popełniane nieprawidłowości i uchybienia w zakresie dotychczasowej praktyki załatwiania skarg, wniosków
i petycji – perspektywa 2018 roku.

Prowadzący – pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 20 lat zajmujący się rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w tym ich kontrolą w urzędach administracji publicznej na terenie województwa opolskiego; autor wielu publikacji w zakresie skarg i wniosków na łamach „Gazety Samorządu i Administracji”; od ośmiu lat egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik administracji, aktualnie w ramach kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach administracji); były starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju; wykładowca i nauczyciel
z wieloletnim doświadczeniem. Od kilku lat kierownik Oddziału Kontroli Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 13
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25