Samorządowe prawo pracy w 2018 r. – ostatnie zmiany i przegląd problematycznych zagadnień dla praktyków-zmiana terminu

« powrót do wydarzeń

Sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych i działów kadr w jst, jednostek obsługi oświaty, ośrodków pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury.

Start:
26 kwietnia 2018 09:30
Koniec:
26 kwietnia 2018 14:30
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych i działów kadr w jst,  jednostek obsługi oświaty, ośrodków pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury.

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w samorządowym prawie pracy, które weszły w życie w 2017 r. i wejdą w życie w 2018 r., a także z zagadnieniami, które w praktyce budzą duże wątpliwości, związanymi zasadniczo z czasem pracy, naliczaniem urlopów, redagowaniem umowy o pracę, aktów wewnątrzzakładowych. Trener zaprezentuje najczęściej popełniane błędy w zakresie omawianej tematyki i zarekomenduje właściwe rozwiązania.

Program:
1.  Zmiany w przepisach płacowych samorządowców 2017/2018 r.

 • Nowa ujednolicona tabela zawierająca minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 • Wyższe minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 • Modyfikacja formy ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania.
 • Nowe stanowiska pracy w rozporządzeniu płacowym.
 • Omówienie koniecznych zmian regulaminu wynagrodzenia jednostek samorządowych oraz umów o pracę pracowników.

2.   Likwidacja stanowisk doradcy i asystenta oraz obowiązki z tym związane.

3. Obowiązujące od 1.01.2017 r. nowe zasady wydawania świadectw pracy ze szczególnym uwzględnieniem treści nowego wzoru.

4.   Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych.

 • Obligatoryjne elementy umów cywilnoprawnych w zakresie kształtowania wynagrodzenia po zmianach.
 • Stanowiska urzędów w sprawie zasad określania w umowach zawartych do/powyżej miesiąca terminu wypłaty wynagrodzenia, wyłączeń z jej stosowania oraz dopuszczalności dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.
 • Dopuszczalne sposoby potwierdzania ilości godzin pracy zleceniobiorcy.
 • Ochrona wynagrodzenia osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych – częstotliwość oraz forma wypłaty, niedopuszczalność zrzeczenia się wynagrodzenia.
 • Nowe wykroczenie penalizujące niewypłacenie wynagrodzenia osobie świadczącej pracę w ramach umowy cywilnoprawnej.
 • Przykładowe zapisy umowy zlecenia oraz porozumienia zmieniającego w zakresie objętym nowelizacją.

5.  Treść umowy o pracę – prawidłowe określanie celu bądź okoliczności wyłączających limitowanie umów na czas określony, redagowanie umowy zawieranej w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

6. Umowy o pracę na czas określony, z tyt. obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy – zgłaszane do PIP.

7.  Kontrole w 2018 r. zasad zawierania terminowych umów o pracę.

8.  Zasady rekompensowania pracownikowi pracy w sobotę, niedziele i święta.

9.  Wyjścia prywatne pracowników – wnioski, zasady odpracowywania, sztywna norma pracowników niepełnosprawnych a możliwość odpracowywania nieobecności.

10.  Problematyka dwukrotnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej – właściwe rozwiązania.

11.  Szkolenia pracowników a czas pracy – zasady prawidłowego naliczania i ewidencjonowania.

12.  Lista obecności a ochrona danych osobowych u pracodawcy.

13.  Czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w JST oraz kierownika USC – ewidencja, lista obecności.

14.  Nadgodziny kadry kierowniczej ze szczególnym uwzględnieniem kierowników referatów, sekretarza oraz wójta (b., pr. m.).

15.  Termin wypłaty wynagrodzenia, systemy i rozkłady czasu pracy w akcie wewnątrzzakładowym – formułowanie prawidłowych zapisów.

16.  Zasady naliczania stażu pracy pracownika i uzupełniania świadczeń ze stosunku pracy przy „spóźnionym” okazaniu dokumentów potwierdzających tzw. okresy zaliczalne.

17.   Indywidualne konsultacje z trenerem.

Prowadzący:
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole