Skuteczne dochodzenie należności publicznoprawnych przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w świetle najnowszej zmiany do ustawy

Data szkolenia

22-11-2019

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.11. wynosi 314,50 zł

Po 19.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej, w tym także pracowników jednostek samorządowych, pracowników przedszkoli, oraz pracowników innych jednostek, którym powierzono wykonywanie obowiązków wierzyciela w toczących się postępowaniach w zakresie egzekucji administracyjnej.

Cel szkolenia i korzyści z udziału w szkoleniu:
Od kilku lat następują istotne zmiany w obszarze szeroko rozumianej egzekucji należności publicznoprawnych. Zapoczątkowane one zostały uchwaloną w dniu 11 października 2013r. ustawą o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Wiele zmian dot. postępowania egzekucyjnego weszło w życie również w latach 2016-2018. Zostały wprowadzone także nowe akty wykonawcze do ustawy. W lipcu 2019r. została uchwalona zmiana do ustawy egzekucyjnej, dostosowująca jej zapisy do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016r. Cały czas zwiększa się również katalog należności podlegających rygorowi egzekucji administracyjnej. Najbardziej spektakularną zmianą, w tej materii jest uznanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach, za niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zmiana ta to skutek wejścia w życie, od dnia 1 stycznia 2018 roku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także podniesienie kompetencji uczestników szkolenia. Program uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawnych, a także orzecznictwo sądów administracyjnych.
Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie skutecznego przeprowadzenia egzekucji szeroko rozumianych należności publicznoprawnych. Podczas szkolenia zostaną w praktyczny sposób wskazane zasady i mechanizmy skutecznej egzekucji, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa wierzyciela w postępowaniu.

Program:
Dochodzenie należności publicznoprawnych:
1.Zagadnienia ogólne dot. postępowania egzekucyjnego w administracji:
a)akty prawne obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
b)zasady postępowania egzekucyjnego: zasady ogólne; zasady Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane w postępowaniu egzekucyjnym; katalog zasad egzekucyjnych;
c)upoważnienie do prowadzenia egzekucji
2.Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
a)podmioty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym: organ egzekucyjny – ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej; wierzyciel – prawa i obowiązki; zobowiązany; inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego;
b)zakres przedmiotowy egzekucji: obowiązki podlegające egzekucji – przykłady – opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, opłata za przedszkola, opłata za wycinkę drzew, grzywny nałożone w drodze mandatu.
3.Obowiązki wierzyciela.
a)w postępowaniu przedegzekucyjnym dot. należności pieniężnych: obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek); egzekucja „miękka” – działania informacyjne – formy, terminy, dokumentowanie; upomnienie – wzór upomnienia – kiedy należy wystawić, w jakiej wysokości pobrać koszty, sposoby doręczenia, „stare” i „nowe” elementy upomnienia, przedawnienie kosztów – zmiana do ustawy; poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy – omówienie najczęściej popełnianych błędów, wzory tytułów wykonawczych – zmiana do ustawy; ustalenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu egzekucyjnego; ustalenie danych oraz majątku zobowiązanego; przedawnienie należności publicznoprawnych oraz przerwanie biegu przedawnienia; umorzenie należności;
b)w postępowaniu egzekucyjnym dot. należności pieniężnych: postępowanie w przypadku nieprzystąpienia przez Organ egzekucyjny do egzekucji; postępowanie w przypadku wniesienia zarzutów; zawieszenie postępowania – przesłani, skutki; umorzenie postępowania – przesłanki, skutki; dalszy tytuł wykonawczy – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie, przesłanki kiedy należy wystawić – zmiana do ustawy; odpis tytułu wykonawczego – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie; ponowny tytuł wykonawczy – tryb i zasady postępowania w przypadku utraty tytułu wykonawczego – wzór postanowienia o utracie tytułu wykonawczego; tryb i zasady postępowania w przypadku zmiany wysokości zobowiązania lub „wygaszenia” (zmieniony tytuł wykonawczy, pismo-informacja); wykorzystanie systemu teleinformatycznego albo z użycie środków komunikacji elektronicznej przy przekazywaniu wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych; zbiegi egzekucji (zbieg sądowo administracyjny; zbieg administracyjny; przesyłanie zbiegów za pomocą platformy EPUAP – pismo Ministerstwa Finansów).
4.Rejestr Należności Publicznoprawnych – wprowadzony od 1 lipca 2018r.
a)istota Rejestru Należności Publicznoprawnych;
b)zakres danych wpisywanych do Rejestru Należności Publicznoprawnych;
c)kwoty wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych;
d)sprzeciw: wpływ sprzeciwu na postępowanie egzekucyjne; postanowienie o niedopuszczalności sprzeciwu;
5.Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Organ Egzekucyjny – wybrane zagadnienia. Najnowsze zmiany ustawy.
a)wszczęcie – dopuszczalność egzekucji, doręczenie tytułu wykonawczego – moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji – zmiana do ustawy;
b)stosowanie środków egzekucyjnych – konstrukcja i rodzaje; wstrzymanie postępowania; odstąpienie od czynności;
c)środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym: zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne; skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego; wniosek o wyłączenie spod egzekucji; wniosek o zwolnienie spod egzekucji;
d)koszty postępowania egzekucyjnego – zmiana do ustawy: nowe zasady pobierania kosztów egzekucyjnych; nowa wysokość kosztów egzekucyjnych; termin przedawnienia kosztów; umorzenie kosztów; rozłożenie na raty;
6.Przedstawienie założeń projektu zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7.Pytania, dyskusja.

Prowadzący: prawnik – w administracji samorządowej pracuje od 1992r.- była wieloletnim pracownikiem Urzędu Miasta, a obecnie pracuje w miejskiej jednostce organizacyjnej GMK. Zajmowała się m.in. windykacją należności cywilnoprawnych, egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych oraz centralizacją podatku VAT w gminie. Z egzekucją administracyjną związana jest od 2010r. Przez kilka lat obejmowała stanowisko Kierownika Referatu w Oddziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta, gdzie zajmowała się w szczególności sprawami dot. zarzutów, skarg przysługujących zobowiązanym w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym, umorzeniami oraz sprawami dot. zbiegów egzekucji. Doświadczony wykładowca.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 listopada 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Skuteczne dochodzenie należności publicznoprawnych przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w świetle najnowszej zmiany do ustawy

Listopad 22 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Zapraszamy przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej, w tym także pracowników jednostek samorządowych, pracowników przedszkoli, oraz pracowników innych jednostek, którym powierzono wykonywanie obowiązków wierzyciela w toczących się postępowaniach w zakresie egzekucji administracyjnej.

Cel szkolenia i korzyści z udziału w szkoleniu:
Od kilku lat następują istotne zmiany w obszarze szeroko rozumianej egzekucji należności publicznoprawnych. Zapoczątkowane one zostały uchwaloną w dniu 11 października 2013r. ustawą o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Wiele zmian dot. postępowania egzekucyjnego weszło w życie również w latach 2016-2018. Zostały wprowadzone także nowe akty wykonawcze do ustawy. W lipcu 2019r. została uchwalona zmiana do ustawy egzekucyjnej, dostosowująca jej zapisy do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016r. Cały czas zwiększa się również katalog należności podlegających rygorowi egzekucji administracyjnej. Najbardziej spektakularną zmianą, w tej materii jest uznanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach, za niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zmiana ta to skutek wejścia w życie, od dnia 1 stycznia 2018 roku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także podniesienie kompetencji uczestników szkolenia. Program uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawnych, a także orzecznictwo sądów administracyjnych.
Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie skutecznego przeprowadzenia egzekucji szeroko rozumianych należności publicznoprawnych. Podczas szkolenia zostaną w praktyczny sposób wskazane zasady i mechanizmy skutecznej egzekucji, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa wierzyciela w postępowaniu.

Program:
Dochodzenie należności publicznoprawnych:
1.Zagadnienia ogólne dot. postępowania egzekucyjnego w administracji:
a)akty prawne obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
b)zasady postępowania egzekucyjnego: zasady ogólne; zasady Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane w postępowaniu egzekucyjnym; katalog zasad egzekucyjnych;
c)upoważnienie do prowadzenia egzekucji
2.Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
a)podmioty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym: organ egzekucyjny – ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej; wierzyciel – prawa i obowiązki; zobowiązany; inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego;
b)zakres przedmiotowy egzekucji: obowiązki podlegające egzekucji – przykłady – opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, opłata za przedszkola, opłata za wycinkę drzew, grzywny nałożone w drodze mandatu.
3.Obowiązki wierzyciela.
a)w postępowaniu przedegzekucyjnym dot. należności pieniężnych: obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek); egzekucja „miękka” – działania informacyjne – formy, terminy, dokumentowanie; upomnienie – wzór upomnienia – kiedy należy wystawić, w jakiej wysokości pobrać koszty, sposoby doręczenia, „stare” i „nowe” elementy upomnienia, przedawnienie kosztów – zmiana do ustawy; poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy – omówienie najczęściej popełnianych błędów, wzory tytułów wykonawczych – zmiana do ustawy; ustalenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu egzekucyjnego; ustalenie danych oraz majątku zobowiązanego; przedawnienie należności publicznoprawnych oraz przerwanie biegu przedawnienia; umorzenie należności;
b)w postępowaniu egzekucyjnym dot. należności pieniężnych: postępowanie w przypadku nieprzystąpienia przez Organ egzekucyjny do egzekucji; postępowanie w przypadku wniesienia zarzutów; zawieszenie postępowania – przesłani, skutki; umorzenie postępowania – przesłanki, skutki; dalszy tytuł wykonawczy – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie, przesłanki kiedy należy wystawić – zmiana do ustawy; odpis tytułu wykonawczego – cel sporządzenia, forma i przeznaczenie; ponowny tytuł wykonawczy – tryb i zasady postępowania w przypadku utraty tytułu wykonawczego – wzór postanowienia o utracie tytułu wykonawczego; tryb i zasady postępowania w przypadku zmiany wysokości zobowiązania lub „wygaszenia” (zmieniony tytuł wykonawczy, pismo-informacja); wykorzystanie systemu teleinformatycznego albo z użycie środków komunikacji elektronicznej przy przekazywaniu wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych; zbiegi egzekucji (zbieg sądowo administracyjny; zbieg administracyjny; przesyłanie zbiegów za pomocą platformy EPUAP – pismo Ministerstwa Finansów).
4.Rejestr Należności Publicznoprawnych – wprowadzony od 1 lipca 2018r.
a)istota Rejestru Należności Publicznoprawnych;
b)zakres danych wpisywanych do Rejestru Należności Publicznoprawnych;
c)kwoty wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych;
d)sprzeciw: wpływ sprzeciwu na postępowanie egzekucyjne; postanowienie o niedopuszczalności sprzeciwu;
5.Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Organ Egzekucyjny – wybrane zagadnienia. Najnowsze zmiany ustawy.
a)wszczęcie – dopuszczalność egzekucji, doręczenie tytułu wykonawczego – moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji – zmiana do ustawy;
b)stosowanie środków egzekucyjnych – konstrukcja i rodzaje; wstrzymanie postępowania; odstąpienie od czynności;
c)środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym: zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne; skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego; wniosek o wyłączenie spod egzekucji; wniosek o zwolnienie spod egzekucji;
d)koszty postępowania egzekucyjnego – zmiana do ustawy: nowe zasady pobierania kosztów egzekucyjnych; nowa wysokość kosztów egzekucyjnych; termin przedawnienia kosztów; umorzenie kosztów; rozłożenie na raty;
6.Przedstawienie założeń projektu zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7.Pytania, dyskusja.

Prowadzący: prawnik – w administracji samorządowej pracuje od 1992r.- była wieloletnim pracownikiem Urzędu Miasta, a obecnie pracuje w miejskiej jednostce organizacyjnej GMK. Zajmowała się m.in. windykacją należności cywilnoprawnych, egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych oraz centralizacją podatku VAT w gminie. Z egzekucją administracyjną związana jest od 2010r. Przez kilka lat obejmowała stanowisko Kierownika Referatu w Oddziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta, gdzie zajmowała się w szczególności sprawami dot. zarzutów, skarg przysługujących zobowiązanym w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym, umorzeniami oraz sprawami dot. zbiegów egzekucji. Doświadczony wykładowca.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 listopada 2019 r.

Szczegóły

Data:
Listopad 22
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Categories:
, ,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25