Skutki braku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do 31 stycznia 2020 roku a nowe zasady wygaszania zezwoleń – jak prawidłowo zastosować sankcje ustawowe w praktyce organu zezwalającego. Wymogi prawne dotyczące kontroli przedsiębiorców w 2020 roku. Wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z najnowszymi przepisami prawa – od A do Z dla początkujących i zaawansowanych

Data szkolenia

13-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.02. wynosi 335,75 zł

Po 6.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, jak i do radnych.

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji wraz ze wzorami koniecznych dokumentów, dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy mają obowiązek złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu i wniesienia opłat do 31 stycznia 2020 r. oraz w ciągu następnych 30 dni, pełnej procedury wydawania, wygaszania, cofania zezwoleń oraz kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu, zastosowania przepisów o zarządzie sukcesyjnym w stosunku do zezwoleń na sprzedaż alkoholu, prawidłowego stosowania prawa w różnych przypadkach w sferze funkcjonowania zezwoleń alkoholowych, na bazie orzecznictwa i szerokiej praktyki.

Program:
1.Skutki prawne braku wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2020r:
-obowiązki organu – polityka informacyjna po upływie terminu wniesienia I raty,
-brak opłaty raty w terminie – kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę, procedura 30 %,
-rezygnacja z zezwolenia w trakcie terminu wnoszenia opłat – jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.
-opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty,
-co z opłatą wniesioną w dni wolne od pracy,
2.Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty I raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni – krok po kroku: wszczęcie postępowania – forma; czynności organu w trakcie postępowania; z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia; prawidłowe ustalenie okresu karencji; sposoby naliczenia zaległych należności; jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia; działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
3.Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – problemy interpretacyjne organu :
-uwaga: zmiany w terminach wygaszania zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy,
-procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o przeniesieniu na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
-zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
-prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”,
-komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
-zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
4.Wydawanie zezwoleń jednorazowych i kateringowych w aktualnym stanie prawnym: ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia; festyny a imprezy masowe- jak wydawać zezwolenia; zasady spożywania alkoholu na terenie festynu,
5. Jak prawidłowo stosować przepisy Kpa w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
-jak oceniać i co przyjmować jako tytuł prawny do lokalu,
-decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu,
-ocena treści wniosku o wydanie zezwolenia, ustalenie daty wszczęcia postępowania ,
-czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
-zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
-kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
-obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem – jak poprawnie stosować art.79a kpa,
-procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
-jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia,
-istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym,
-procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;
5.Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania: termin i forma zrzeczenia się; stosowanie instytucji „zrzeczenia się”do postanowień; skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do CEiDG; wykonalność a ostateczność decyzji
6.Instytucja zmiany zezwolenia : prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia; zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców – kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia? ;kiedy potrzebna jest zgoda strony, jakie przepisy zastosować; zmiany numeracji nieruchomości, nazwy firmy, nazwiska , itp.; adres magazynu dystrybucyjnego w treści zezwolenia,
7.Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej: kiedy należy wszcząć postępowanie?; kategorie zakazów ustawowych, nieletni, nietrzeźwi, naruszenie porządku publicznego; spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia; reakcja organu zezwalającego na sygnały mieszkańców o naruszeniach przepisów ustawy –zastosowanie prawidłowego trybu ustawowego; naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu – postępowanie organu; prawidłowy tryb i postępowanie dowodowe przed organem zezwalającym,
8.Nowe zasady i zakres prowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholu – kto ma przeprowadzać kontrole,
-jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa ,
-ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia – możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia o kontroli,
-tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
-dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
-miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
-okazanie książki kontroli, zakaz ponownej kontroli,
-metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
-najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .
9.Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji

Prowadząca: Prawnik z 30 letnim doświadczeniem zawodowym, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji m.in. rozstrzygająca sprawy odwołań z zakresu zezwoleń alkoholowych, doświadczony praktyk i wykładowca, trener w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodkach szkoleniowych w całej Polsce. Od 1998 r. prowadzi szkolenia otwarte w szeroko pojętym zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zlecenie jednostek samorządowych prowadzi systematycznie szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte).W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Skutki braku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do 31 stycznia 2020 roku a nowe zasady wygaszania zezwoleń – jak prawidłowo zastosować sankcje ustawowe w praktyce organu zezwalającego. Wymogi prawne dotyczące kontroli przedsiębiorców w 2020 roku. Wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z najnowszymi przepisami prawa – od A do Z dla początkujących i zaawansowanych

Luty 13 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, jak i do radnych.

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji wraz ze wzorami koniecznych dokumentów, dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy mają obowiązek złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu i wniesienia opłat do 31 stycznia 2020 r. oraz w ciągu następnych 30 dni, pełnej procedury wydawania, wygaszania, cofania zezwoleń oraz kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu, zastosowania przepisów o zarządzie sukcesyjnym w stosunku do zezwoleń na sprzedaż alkoholu, prawidłowego stosowania prawa w różnych przypadkach w sferze funkcjonowania zezwoleń alkoholowych, na bazie orzecznictwa i szerokiej praktyki.

Program:
1.Skutki prawne braku wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2020r:
-obowiązki organu – polityka informacyjna po upływie terminu wniesienia I raty,
-brak opłaty raty w terminie – kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę, procedura 30 %,
-rezygnacja z zezwolenia w trakcie terminu wnoszenia opłat – jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.
-opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty,
-co z opłatą wniesioną w dni wolne od pracy,
2.Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty I raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni – krok po kroku: wszczęcie postępowania – forma; czynności organu w trakcie postępowania; z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia; prawidłowe ustalenie okresu karencji; sposoby naliczenia zaległych należności; jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia; działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
3.Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – problemy interpretacyjne organu :
-uwaga: zmiany w terminach wygaszania zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy,
-procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o przeniesieniu na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
-zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
-prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”,
-komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
-zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
4.Wydawanie zezwoleń jednorazowych i kateringowych w aktualnym stanie prawnym: ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia; festyny a imprezy masowe- jak wydawać zezwolenia; zasady spożywania alkoholu na terenie festynu,
5. Jak prawidłowo stosować przepisy Kpa w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
-jak oceniać i co przyjmować jako tytuł prawny do lokalu,
-decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu,
-ocena treści wniosku o wydanie zezwolenia, ustalenie daty wszczęcia postępowania ,
-czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
-zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
-kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
-obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem – jak poprawnie stosować art.79a kpa,
-procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
-jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia,
-istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym,
-procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;
5.Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania: termin i forma zrzeczenia się; stosowanie instytucji „zrzeczenia się”do postanowień; skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do CEiDG; wykonalność a ostateczność decyzji
6.Instytucja zmiany zezwolenia : prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia; zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców – kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia? ;kiedy potrzebna jest zgoda strony, jakie przepisy zastosować; zmiany numeracji nieruchomości, nazwy firmy, nazwiska , itp.; adres magazynu dystrybucyjnego w treści zezwolenia,
7.Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej: kiedy należy wszcząć postępowanie?; kategorie zakazów ustawowych, nieletni, nietrzeźwi, naruszenie porządku publicznego; spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia; reakcja organu zezwalającego na sygnały mieszkańców o naruszeniach przepisów ustawy –zastosowanie prawidłowego trybu ustawowego; naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu – postępowanie organu; prawidłowy tryb i postępowanie dowodowe przed organem zezwalającym,
8.Nowe zasady i zakres prowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholu – kto ma przeprowadzać kontrole,
-jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa ,
-ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia – możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia o kontroli,
-tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
-dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
-miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
-okazanie książki kontroli, zakaz ponownej kontroli,
-metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu- rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,
-najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .
9.Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji

Prowadząca: Prawnik z 30 letnim doświadczeniem zawodowym, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji m.in. rozstrzygająca sprawy odwołań z zakresu zezwoleń alkoholowych, doświadczony praktyk i wykładowca, trener w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodkach szkoleniowych w całej Polsce. Od 1998 r. prowadzi szkolenia otwarte w szeroko pojętym zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zlecenie jednostek samorządowych prowadzi systematycznie szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte).W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 13
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25