Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie w JSFP w 2018 r. – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować

Data szkolenia

05-11-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 29.10. wynosi 314,50 zł

Po 29.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników JST, pionów finansowo-księgowych instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

Cel:
Na szkoleniu zostaną omówione – wszystkie zmiany , które zostały wprowadzone w 2017r. i na 2018r. a dotyczące poniżej wskazanych zagadnień, w tym: wprowadzany KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz zmiany do podatku dochodowego od osób prawnych – jak je wykorzystać w jednostkach sektora finansów publicznych. Zagadnienia związane
z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki. Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja. Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia
w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają
z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.

Program:
1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- po zmianach (której instytucji – jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku:
a) trwały zarząd,
b) użytkowanie wieczyste,
c) użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
d) użyczenie,
e) umowy najmu i dzierżawy.
3. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010 – sposób i terminy wprowadzania zmian.
4. NOWY- KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) – jak ewidencjonować zagadnienia objęte standardem w jednostkach sektora finansów publicznych.
5. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- po zmianie
– z uwzględnieniem KŚT 2016 , KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego):
a) syntetyczna;
b) analityczna;
c) pozabilansowa;
d) regulacje w polityce rachunkowości;
e) miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
6. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości- z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).
7. Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych- z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).
8. Nisko-cenne składniki majątku – ich amortyzacja i umorzenie oraz ujęcie w księgach- po zmianach przepisów.
9. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.
10. Likwidacja środków trwałych.
11. Środki trwałe w budowie (Inwestycje ) po zmianie – z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11.
12. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.
13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadząca:
Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie w JSFP w 2018 r. – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować

5 listopada 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników JST, pionów finansowo-księgowych instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

Cel:
Na szkoleniu zostaną omówione – wszystkie zmiany , które zostały wprowadzone w 2017r. i na 2018r. a dotyczące poniżej wskazanych zagadnień, w tym: wprowadzany KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz zmiany do podatku dochodowego od osób prawnych – jak je wykorzystać w jednostkach sektora finansów publicznych. Zagadnienia związane
z ewidencją i właściwym ujęciem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki. Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja. Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia
w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają
z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.

Program:
1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
2. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- po zmianach (której instytucji – jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku:
a) trwały zarząd,
b) użytkowanie wieczyste,
c) użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
d) użyczenie,
e) umowy najmu i dzierżawy.
3. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010 – sposób i terminy wprowadzania zmian.
4. NOWY- KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) – jak ewidencjonować zagadnienia objęte standardem w jednostkach sektora finansów publicznych.
5. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- po zmianie
– z uwzględnieniem KŚT 2016 , KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego):
a) syntetyczna;
b) analityczna;
c) pozabilansowa;
d) regulacje w polityce rachunkowości;
e) miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
6. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości- z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).
7. Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych- z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).
8. Nisko-cenne składniki majątku – ich amortyzacja i umorzenie oraz ujęcie w księgach- po zmianach przepisów.
9. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.
10. Likwidacja środków trwałych.
11. Środki trwałe w budowie (Inwestycje ) po zmianie – z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11.
12. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.
13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadząca:
Teresa Krawczyk – wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 31 października 2018 r.

Szczegóły

Data:
5 listopada 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25