Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem nowelizacji KPA – warsztaty

Data szkolenia

29-08-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.08. wynosi 314,50 zł

Po 23.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin, ZEAS-ów, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi.

Korzyści:
– Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w zakresie weryfikacji prawa do stypendium.
– Prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń np. weryfikacja prawa do stypendium w kontekście zmiany sytuacji dochodowej, cofnięcia, wstrzymania stypendium, podwyższenia i obniżenia kwoty stypendium, wygaszenia decyzji przyznającej stypendium.
– Poznanie zasad dokumentowania i weryfikacji poniesionych wydatków w ramach stypendium szkolnego.
– Omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych, przekazanie wiedzy uwzględniającej orzecznictwo w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych np. dotyczących wydawania decyzji na cały rok szkolny, cofnięcia lub wstrzymania stypendium.
– Poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawie stypendiów szkolnych, poznanie aspektów przyznawania i rozliczania stypendium za okres wrzesień – grudzień, styczeń -czerwiec w danym roku szkolnym.
– Materiał szkoleniowy zawiera wzory przydatnych pism.

Program:
1. Charakterystyka stypendiów i zasiłków szkolnych.
2. Postępowanie w zakresie przyznawania świadczeń:
a. Uczniowie, którym przysługuje prawo do stypendiów i zasiłków szkolnych:
– typy i rodzaje szkół , których uczniowie są uprawnieni do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– wyjaśnienie okresu przysługiwania stypendiów i zasiłków szkolnych – do 24 roku życia i do ukończenia obowiązku nauki,
– wyjaśnienie pojęć obowiązek szkolny, obowiązek nauki i ich wpływu na prawo do stypendium szkolnego,
– pojęcie miejsca zamieszkania ucznia, rodziców ucznia i sposób ich dokumentowania,
– organ właściwy w sprawie,
– właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenie w przypadkach zamieszkiwania ucznia
w miejscach innych niż miejsce zamieszkania rodzica np. w miejscowościach pobierania nauki.
3. Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:
a. Zdefiniowanie powodów trudnej sytuacji materialnej uczniów jako przesłanki uprawniającej do stypendium szkolnego.
b. Warunek spełniania kryterium dochodowego.
c. Definicja i zasady ustalania dochodu:
– umocowanie prawne,
– obliczanie dochodów z gospodarstwa rolnego ze względu na tytuł prawny do niego np. własność, współwłasność, dzierżawa oraz użytkowanie,
– odliczanie składek KRUS od dochodu, w tym za właścicieli, domowników, składek zaległych, nieopłaconych,
– ustalanie i dokumentowanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz według ryczałtu,
– wliczanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu np. wybrane świadczenia socjalne, diety, ryczałty, prace dorywcze, dochody oraz dochodów jednorazowych i dochodów za dany okres,
– postępowanie w sytuacji utraty / uzyskania dochodu,
– postępowanie w przypadku zmiany wysokości dochodów po przyznaniu stypendium.
4. Zasiłek szkolny:
a. Wyjaśnienie pojęcia zdarzenia o charakterze losowym.
b. Czas na złożenie wniosku.
c. Świadczenie jednorazowe, które jednak może być udzielane wielokrotnie temu samemu uczniowi.
d. Wymóg rozliczenia świadczenia.
5. Formy stypendium oraz proces wydawania i realizacji decyzji:
a. Przebieg postępowania od przyjęcia wniosku do wydania decyzji.
b. Osoby uprawnione do złożenia wniosku.
c. Kwestia złożenia wniosku przez osobę niebędącą stroną postepowania np. wniosek złożony przez dyrektora szkoły.
d. Terminy ustawowe na złożenia wniosku, przekroczenie terminu.
e. Odzwierciedlenie form stypendium szkolnego w treści decyzji, tzn. wydatków na które można udzielić stypendium szkolnego.
f. Wyszczególnienie kwestii pomocy pieniężnej.
g. Wysokość stypendium w kontekście wysokości zasiłku rodzinnego.
h. Okres przyznania świadczeń.
i. Świadczenie, które można realizować miesięcznie, jednorazowo albo w innych odstępach czasowych w ciągu roku szkolnego.
j. Stosowanie procedury administracyjnej o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zawiadomienia, pouczenia wezwania i terminy.
k. Schemat postępowania w procesie przyznawania stypendium, w tym prawidłowość gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych.
l. Postępowanie w okresie przyznania / pobierania stypendium szkolnego w sytuacji zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia np. zmiana wysokości dochodów, zmiana miejsca zamieszkania, utrata władzy rodzicielskiej, utrata statusu ucznia.
m. „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego, w tym okres ponoszenia wydatków, zróżnicowany katalog wydatków o charakterze edukacyjnym, ewentualne ograniczenia co do ceny
i ilości wyposażenia uczniów w artykuły sportowe i komputerowe, okres ponoszenia wydatków.
n. Realizacja decyzji – terminy wypłat, dokumentowanie refundacji kosztów beneficjentów pomocy, rozliczanie, kontrola bieżąca, weryfikacja, przyczyny wstrzymania wypłat.
6. Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium. Wygaśnięcie decyzji.
a. wyjaśnienie okoliczności cofnięcia lub wstrzymania stypendium,
b. ustalenie nienależnie pobranych świadczeń,
c. żądanie zwrotu w całości lub części oraz odstąpienie od żądania zwrotu całości lub części nienależnie pobranych świadczeń.
– Omówienie przepisów KPA mających zastosowanie w sprawie, w tym:
a. prawo czynnego udziału w postępowaniu,
b. możliwość zażalenie na bezczynność, opieszałość organu,
c. niezwłoczne rozpatrzenie danej sprawy,
d. prawomocność, ostateczność decyzji
e. zrzeczenie się prawa do odwołania,
f. potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
7. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
8. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego.

Prowadząca:
Z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej
i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń oraz specjalizacji dla kadr.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem nowelizacji KPA – warsztaty

Sierpień 29 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów miast i gmin, ZEAS-ów, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi.

Korzyści:
– Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w zakresie weryfikacji prawa do stypendium.
– Prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń np. weryfikacja prawa do stypendium w kontekście zmiany sytuacji dochodowej, cofnięcia, wstrzymania stypendium, podwyższenia i obniżenia kwoty stypendium, wygaszenia decyzji przyznającej stypendium.
– Poznanie zasad dokumentowania i weryfikacji poniesionych wydatków w ramach stypendium szkolnego.
– Omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych, przekazanie wiedzy uwzględniającej orzecznictwo w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych np. dotyczących wydawania decyzji na cały rok szkolny, cofnięcia lub wstrzymania stypendium.
– Poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawie stypendiów szkolnych, poznanie aspektów przyznawania i rozliczania stypendium za okres wrzesień – grudzień, styczeń -czerwiec w danym roku szkolnym.
– Materiał szkoleniowy zawiera wzory przydatnych pism.

Program:
1. Charakterystyka stypendiów i zasiłków szkolnych.
2. Postępowanie w zakresie przyznawania świadczeń:
a. Uczniowie, którym przysługuje prawo do stypendiów i zasiłków szkolnych:
– typy i rodzaje szkół , których uczniowie są uprawnieni do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– wyjaśnienie okresu przysługiwania stypendiów i zasiłków szkolnych – do 24 roku życia i do ukończenia obowiązku nauki,
– wyjaśnienie pojęć obowiązek szkolny, obowiązek nauki i ich wpływu na prawo do stypendium szkolnego,
– pojęcie miejsca zamieszkania ucznia, rodziców ucznia i sposób ich dokumentowania,
– organ właściwy w sprawie,
– właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenie w przypadkach zamieszkiwania ucznia
w miejscach innych niż miejsce zamieszkania rodzica np. w miejscowościach pobierania nauki.
3. Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:
a. Zdefiniowanie powodów trudnej sytuacji materialnej uczniów jako przesłanki uprawniającej do stypendium szkolnego.
b. Warunek spełniania kryterium dochodowego.
c. Definicja i zasady ustalania dochodu:
– umocowanie prawne,
– obliczanie dochodów z gospodarstwa rolnego ze względu na tytuł prawny do niego np. własność, współwłasność, dzierżawa oraz użytkowanie,
– odliczanie składek KRUS od dochodu, w tym za właścicieli, domowników, składek zaległych, nieopłaconych,
– ustalanie i dokumentowanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz według ryczałtu,
– wliczanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu np. wybrane świadczenia socjalne, diety, ryczałty, prace dorywcze, dochody oraz dochodów jednorazowych i dochodów za dany okres,
– postępowanie w sytuacji utraty / uzyskania dochodu,
– postępowanie w przypadku zmiany wysokości dochodów po przyznaniu stypendium.
4. Zasiłek szkolny:
a. Wyjaśnienie pojęcia zdarzenia o charakterze losowym.
b. Czas na złożenie wniosku.
c. Świadczenie jednorazowe, które jednak może być udzielane wielokrotnie temu samemu uczniowi.
d. Wymóg rozliczenia świadczenia.
5. Formy stypendium oraz proces wydawania i realizacji decyzji:
a. Przebieg postępowania od przyjęcia wniosku do wydania decyzji.
b. Osoby uprawnione do złożenia wniosku.
c. Kwestia złożenia wniosku przez osobę niebędącą stroną postepowania np. wniosek złożony przez dyrektora szkoły.
d. Terminy ustawowe na złożenia wniosku, przekroczenie terminu.
e. Odzwierciedlenie form stypendium szkolnego w treści decyzji, tzn. wydatków na które można udzielić stypendium szkolnego.
f. Wyszczególnienie kwestii pomocy pieniężnej.
g. Wysokość stypendium w kontekście wysokości zasiłku rodzinnego.
h. Okres przyznania świadczeń.
i. Świadczenie, które można realizować miesięcznie, jednorazowo albo w innych odstępach czasowych w ciągu roku szkolnego.
j. Stosowanie procedury administracyjnej o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zawiadomienia, pouczenia wezwania i terminy.
k. Schemat postępowania w procesie przyznawania stypendium, w tym prawidłowość gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych.
l. Postępowanie w okresie przyznania / pobierania stypendium szkolnego w sytuacji zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia np. zmiana wysokości dochodów, zmiana miejsca zamieszkania, utrata władzy rodzicielskiej, utrata statusu ucznia.
m. „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego, w tym okres ponoszenia wydatków, zróżnicowany katalog wydatków o charakterze edukacyjnym, ewentualne ograniczenia co do ceny
i ilości wyposażenia uczniów w artykuły sportowe i komputerowe, okres ponoszenia wydatków.
n. Realizacja decyzji – terminy wypłat, dokumentowanie refundacji kosztów beneficjentów pomocy, rozliczanie, kontrola bieżąca, weryfikacja, przyczyny wstrzymania wypłat.
6. Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium. Wygaśnięcie decyzji.
a. wyjaśnienie okoliczności cofnięcia lub wstrzymania stypendium,
b. ustalenie nienależnie pobranych świadczeń,
c. żądanie zwrotu w całości lub części oraz odstąpienie od żądania zwrotu całości lub części nienależnie pobranych świadczeń.
– Omówienie przepisów KPA mających zastosowanie w sprawie, w tym:
a. prawo czynnego udziału w postępowaniu,
b. możliwość zażalenie na bezczynność, opieszałość organu,
c. niezwłoczne rozpatrzenie danej sprawy,
d. prawomocność, ostateczność decyzji
e. zrzeczenie się prawa do odwołania,
f. potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
7. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
8. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego.

Prowadząca:
Z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej
i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń oraz specjalizacji dla kadr.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 29
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25