Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew

Data szkolenia

10 października 2018 - 11 października 2018

Godzina

09:30 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.10. wynosi 552,50 zł

Po 2.10. cena szkolenia wynosi 650,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Korzyści:
Często wprowadzane do ustawy o ochronie przyrody zmiany w zakresie procedowania spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów mogą być przyczyną wielu wątpliwości co do sposobu procedowania spraw. Urzędnicy i właściciele drzew muszą ciągle i w krótkim czasie uaktualniać wiedzę dotyczącą swoich powinności i praw. Dodatkowo zmiany w procedurach mogą powodować niezrozumienia n linii urząd – klient. Na szkoleniu omówione będą także powody wprowadzanych zmian.
Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) określa zasady prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów, procedowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, wymierzenia sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie. Opisano także sposoby oceny potrzeby wprowadzania kompensacji. Ustawodawca m.in.:
-zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa;
-określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane;
-określił zakres wniosku o wydanie zezwolenia oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew;
-opisał procedurę uzyskiwania zezwolenia oraz weryfikacji zgłoszenia;
-określił zawartość zezwolenia;
-wskazał wytyczne w zakresie nakładania kompensacji przyrodniczej;
-określił zasady karania za usuniecie drzew i krzewów bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;
-określił zasadny naliczania kar;
-określił odpowiedzialność podmiotów za niezgodne z prawem uszkadzanie, niszczenie bądź usuwanie drzew.

W czasie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca
z wprowadzenia w życie przepisów ustaw:
-Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045)
-Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249);
-Ustawy z dnia 7 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074);
-Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz.1595);
-Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 10).

Program:
I DZIEŃ – 9.30 do 15.00
I.WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZACEGO USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

1.Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
2.Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.
-drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie;
-wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
3.Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby.
-drzewa podlegające zgłoszeniu;
-zakres zgłoszenia;
-możliwość uzupełnienia informacji w zgłoszeniu;
-weryfikacja terenowa drzew ze zgłoszenia;
-wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia – przesłanki i skutki prawne;
-milczące załatwienie sprawy zgłoszenia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu – przesłanki;
-okres ważności zgłoszenia.
4.Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
-wniosek o wydanie decyzji;
-strony postępowania;
-wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów;
-ocena potrzeb kompensacji;
-zawartość decyzji – przygotowanie projektu decyzji;
-zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych;
-opłaty;
-wydanie decyzji.
5.Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
6.Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
7.Dyskusja.

II DZIEŃ – 9.00 do 15.00
II.WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA POSTEPOWANIA DOTYCZACEGO NIELEGALNEGO USUWANIA DRZEW
III. OCENA POTRZEBY WPROWADZENIA KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ, ZASAD I WARUNKÓW WPROWADZANIA NASADZEŃ, ZASAD OGLĘDZIN OCENY UDATNOŚCI KOMPENSACJI.

Program szkolenia:
1.Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie.
2.Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania.
-drzewa i krzewy nie kwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
-brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia bez wymaganego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew;
-okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
– niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.
3.Przebieg postępowania dot. usunięcie drzew bez zezwolenia.
-powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew;
-wstępna weryfikacja ww. informacji oraz zbadanie właściwości organu;
-ustalenie stron postępowania;
-wszczęcie postępowania z urzędu;
-współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja …);
-czynności organu w tym, oględziny terenowe;
-ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia;
-odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela;
-odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;
-odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;
-odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów;
-przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia;
– naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie;
-zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
4.Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.
5.Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.
6.Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.
7.OBSERWACJE TERENOWE – Wyjście na zewnątrz.
-Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie drzewa.
-Weryfikacja gatunku drzewa, liczby i obwodów pni oraz jego usytuowania na działce.
-Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:
-wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;
-wartości krajobrazowych;
-wartości kulturowych;
-lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.
-Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.
-Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.
-Weryfikacja zabiegów w obrębie korony drzewa – definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.
8.Weryfikacja udatności kompensacji. Przebieg postępowania dot. Weryfikacji udatności kompensacji w zamian za usunięte drzewa.
-Wszczęcie postępowania – możliwe terminy;
-ustalenie stron postępowania;
-zawiadomienie o oględzinach terenowych;
-weryfikacja udatności;
-brak zachowania żywotności drzew – przyczyny zależne i niezależne od podmiotu;
-możliwości weryfikacji przez organ przyczyn zależnych i niezależnych uschnięcia nasadzonych drzew;
-uzyskanie przez organ dodatkowych informacji w postępowaniu;
-kwestie pobrania opłat, w tym ich proporcjonalne przeliczenie;
-zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego;
-wydanie decyzji.
9.Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
10.Dyskusja.

Prowadzący: mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew

Październik 10 @ 09:30 - Październik 11 @ 15:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Korzyści:
Często wprowadzane do ustawy o ochronie przyrody zmiany w zakresie procedowania spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów mogą być przyczyną wielu wątpliwości co do sposobu procedowania spraw. Urzędnicy i właściciele drzew muszą ciągle i w krótkim czasie uaktualniać wiedzę dotyczącą swoich powinności i praw. Dodatkowo zmiany w procedurach mogą powodować niezrozumienia n linii urząd – klient. Na szkoleniu omówione będą także powody wprowadzanych zmian.
Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) określa zasady prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów, procedowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, wymierzenia sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie. Opisano także sposoby oceny potrzeby wprowadzania kompensacji. Ustawodawca m.in.:
-zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa;
-określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane;
-określił zakres wniosku o wydanie zezwolenia oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew;
-opisał procedurę uzyskiwania zezwolenia oraz weryfikacji zgłoszenia;
-określił zawartość zezwolenia;
-wskazał wytyczne w zakresie nakładania kompensacji przyrodniczej;
-określił zasady karania za usuniecie drzew i krzewów bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;
-określił zasadny naliczania kar;
-określił odpowiedzialność podmiotów za niezgodne z prawem uszkadzanie, niszczenie bądź usuwanie drzew.

W czasie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca
z wprowadzenia w życie przepisów ustaw:
-Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045)
-Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249);
-Ustawy z dnia 7 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074);
-Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz.1595);
-Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 10).

Program:
I DZIEŃ – 9.30 do 15.00
I.WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZACEGO USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

1.Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
2.Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.
-drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie;
-wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
3.Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby.
-drzewa podlegające zgłoszeniu;
-zakres zgłoszenia;
-możliwość uzupełnienia informacji w zgłoszeniu;
-weryfikacja terenowa drzew ze zgłoszenia;
-wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia – przesłanki i skutki prawne;
-milczące załatwienie sprawy zgłoszenia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu – przesłanki;
-okres ważności zgłoszenia.
4.Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
-wniosek o wydanie decyzji;
-strony postępowania;
-wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów;
-ocena potrzeb kompensacji;
-zawartość decyzji – przygotowanie projektu decyzji;
-zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych;
-opłaty;
-wydanie decyzji.
5.Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
6.Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
7.Dyskusja.

II DZIEŃ – 9.00 do 15.00
II.WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA POSTEPOWANIA DOTYCZACEGO NIELEGALNEGO USUWANIA DRZEW
III. OCENA POTRZEBY WPROWADZENIA KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ, ZASAD I WARUNKÓW WPROWADZANIA NASADZEŃ, ZASAD OGLĘDZIN OCENY UDATNOŚCI KOMPENSACJI.

Program szkolenia:
1.Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie.
2.Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania.
-drzewa i krzewy nie kwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
-brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia bez wymaganego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew;
-okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
– niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.
3.Przebieg postępowania dot. usunięcie drzew bez zezwolenia.
-powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew;
-wstępna weryfikacja ww. informacji oraz zbadanie właściwości organu;
-ustalenie stron postępowania;
-wszczęcie postępowania z urzędu;
-współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja …);
-czynności organu w tym, oględziny terenowe;
-ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia;
-odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela;
-odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;
-odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;
-odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów;
-przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia;
– naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie;
-zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
4.Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.
5.Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.
6.Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.
7.OBSERWACJE TERENOWE – Wyjście na zewnątrz.
-Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie drzewa.
-Weryfikacja gatunku drzewa, liczby i obwodów pni oraz jego usytuowania na działce.
-Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:
-wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;
-wartości krajobrazowych;
-wartości kulturowych;
-lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.
-Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.
-Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.
-Weryfikacja zabiegów w obrębie korony drzewa – definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.
8.Weryfikacja udatności kompensacji. Przebieg postępowania dot. Weryfikacji udatności kompensacji w zamian za usunięte drzewa.
-Wszczęcie postępowania – możliwe terminy;
-ustalenie stron postępowania;
-zawiadomienie o oględzinach terenowych;
-weryfikacja udatności;
-brak zachowania żywotności drzew – przyczyny zależne i niezależne od podmiotu;
-możliwości weryfikacji przez organ przyczyn zależnych i niezależnych uschnięcia nasadzonych drzew;
-uzyskanie przez organ dodatkowych informacji w postępowaniu;
-kwestie pobrania opłat, w tym ich proporcjonalne przeliczenie;
-zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego;
-wydanie decyzji.
9.Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
10.Dyskusja.

Prowadzący: mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Start:
Październik 10 @ 09:30
Koniec:
Październik 11 @ 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25