Uchwały podatkowe na 2020 rok (zasady przygotowywania projektów uchwał podatkowych na 2020 r.; wyroki NSA i WSA, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach uchwał podatkowych). Wzory ogólnopolskich deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1, IN-1), rolny (DR-1,IR-1) i leśny (DL-1,IL-1) (praktyczne przykłady wyliczania podatku w deklaracjach podatkowych; formularze edytowalne do wypełnienia komputerowego; wyjaśnienia ministerstwa finansów w sprawach nowych wzorów formularzy). Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r.

Data szkolenia

29-08-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.08. wynosi 335,75 zł

Po 22.08. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi, podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych m.in.: rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów urzędowych ogólnopolskich formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do nich; najnowsze wzory UCHWAŁ PODATKOWYCH; nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych; wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie uchwał podatkowych oraz zmian do nowych formularzy podatkowych.

Program:
I. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r., w tym m.in.:
– omówienie dokumentu wydawanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła na II półrocze 2019 r.,
– ustalanie limitu na podstawie danych określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
– określenie producenta rolnego,
– pojęcie „dowodu zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku”,
– czy musi być umowa pisemna do dzierżawy gruntów do zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
– czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który nabył grunty po 1 lutym danego roku,
– czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który posiada faktury wystawione na zmarłego męża (żonę), córkę, syna, brata,
– czy można przywrócić uchybiony termin złożonego wniosku,
– czy przy wniosku złożonym po terminie wydajemy decyzje, czy postanowienie,
– zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, jako pomoc publiczna (sprawozdania),
– podawanie do publicznej wiadomości podmiotów, którym dokonano zwrotu podatku akcyzowego (pomoc publiczna),
– czy należy zakładać metrykę w aktach do spraw zwrotu podatku akcyzowego?
– wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego na II półrocze 2019 r.,
– wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego,
– wzór pełnomocnictwa w sprawie zwrot podatku akcyzowego,
– wzór wezwania do usunięcia braków wniosku o zwrot podatku akcyzowego; wzór zawiadomienia w trybie art. 10 kpa,
– wzór decyzji całkowicie uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji w części uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji odmawiającej zwrotu podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
– wzór postanowienia o wszczęciu postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
– wzór decyzji w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
– wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego podatku akcyzowego za II półrocze 2019 r.
II. Zmiany od 1 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego:
– praktyczne wyliczenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wybranych przykładach;
– na jakich formularzach (gminnych, czy ogólnopolskich) należy deklarować podatki w przypadku zakupu/sprzedaży nieruchomości;
– czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek;
– za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji;
– czy przy korekcie deklaracji podatkowej w przypadku sprzedaży nieruchomości należy podawać dane o nieruchomościach, które pozostały do opodatkowania;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację);
– czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji;
– jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz uchwalonych informacji.
III. Zasady przygotowywania projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego z uwzględnieniem orzecznictwa WSA, NSA oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, w tym m.in.:
1. Wzór uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., w tym in.:
2. Wzór uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 r., w tym in.:
3. Wzór uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2020 r.
4. Wzór uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2020 r.
5. Wzór uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 r.
6. Wzór uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 r.
7. Wzór uchwały w sprawie opłaty miejscowej na 2020 r.
8. Wzór uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2020 r.
9. Wzór uchwały w sprawie opłaty reklamowej na 2020 r.
10. Wzór uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
11. Wzór uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna jako podstawy do wymiaru podatku leśnego na 2020 r.
V. Pytania, dyskusja, itp.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Uchwały podatkowe na 2020 rok (zasady przygotowywania projektów uchwał podatkowych na 2020 r.; wyroki NSA i WSA, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach uchwał podatkowych). Wzory ogólnopolskich deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1, IN-1), rolny (DR-1,IR-1) i leśny (DL-1,IL-1) (praktyczne przykłady wyliczania podatku w deklaracjach podatkowych; formularze edytowalne do wypełnienia komputerowego; wyjaśnienia ministerstwa finansów w sprawach nowych wzorów formularzy). Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r.

Sierpień 29 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi, podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych m.in.: rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów urzędowych ogólnopolskich formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do nich; najnowsze wzory UCHWAŁ PODATKOWYCH; nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych; wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie uchwał podatkowych oraz zmian do nowych formularzy podatkowych.

Program:
I. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r., w tym m.in.:
– omówienie dokumentu wydawanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła na II półrocze 2019 r.,
– ustalanie limitu na podstawie danych określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
– określenie producenta rolnego,
– pojęcie „dowodu zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku”,
– czy musi być umowa pisemna do dzierżawy gruntów do zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
– czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który nabył grunty po 1 lutym danego roku,
– czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który posiada faktury wystawione na zmarłego męża (żonę), córkę, syna, brata,
– czy można przywrócić uchybiony termin złożonego wniosku,
– czy przy wniosku złożonym po terminie wydajemy decyzje, czy postanowienie,
– zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, jako pomoc publiczna (sprawozdania),
– podawanie do publicznej wiadomości podmiotów, którym dokonano zwrotu podatku akcyzowego (pomoc publiczna),
– czy należy zakładać metrykę w aktach do spraw zwrotu podatku akcyzowego?
– wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego na II półrocze 2019 r.,
– wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego,
– wzór pełnomocnictwa w sprawie zwrot podatku akcyzowego,
– wzór wezwania do usunięcia braków wniosku o zwrot podatku akcyzowego; wzór zawiadomienia w trybie art. 10 kpa,
– wzór decyzji całkowicie uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji w części uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
– wzór decyzji odmawiającej zwrotu podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
– wzór postanowienia o wszczęciu postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
– wzór decyzji w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
– wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego podatku akcyzowego za II półrocze 2019 r.
II. Zmiany od 1 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego:
– praktyczne wyliczenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wybranych przykładach;
– na jakich formularzach (gminnych, czy ogólnopolskich) należy deklarować podatki w przypadku zakupu/sprzedaży nieruchomości;
– czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek;
– za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji;
– czy przy korekcie deklaracji podatkowej w przypadku sprzedaży nieruchomości należy podawać dane o nieruchomościach, które pozostały do opodatkowania;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację);
– czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji;
– jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz uchwalonych informacji.
III. Zasady przygotowywania projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego z uwzględnieniem orzecznictwa WSA, NSA oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, w tym m.in.:
1. Wzór uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., w tym in.:
2. Wzór uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 r., w tym in.:
3. Wzór uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2020 r.
4. Wzór uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2020 r.
5. Wzór uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 r.
6. Wzór uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 r.
7. Wzór uchwały w sprawie opłaty miejscowej na 2020 r.
8. Wzór uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2020 r.
9. Wzór uchwały w sprawie opłaty reklamowej na 2020 r.
10. Wzór uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
11. Wzór uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna jako podstawy do wymiaru podatku leśnego na 2020 r.
V. Pytania, dyskusja, itp.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 29
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25