Udostępnianie informacji publicznej w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego. Przejrzystość strony BIP

Data szkolenia

24-09-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.09. wynosi 314,50 zł

Po 17.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników komórek PR, informatyków, oraz innych osób zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz publikujących informacje w Biuletynie Informacji Publicznej. Szkolenie w powyższym temacie ma za zadanie zapoznać uczestnika szkolenia z zagadnieniem dotyczącym udostępnia informacji publicznej na BIP przez urzędy administracji publicznej oraz wymagań dotyczących BIP’u.

Cel:
Celem szkolenia jest analiza procedowanych zmian prawa. Podczas szkolenia omówione zostaną i przedyskutowane zmiany w zakresie udostępnianie informacji publicznej w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego. Poruszone zostaną kwestie dotyczące udostępniania informacji w BIP oraz ich przejrzystości.

Program:
1.Definicje:
– dokument urzędowy,
– informacja publiczna,
– informacja publiczna przetworzona,
– osoba pełniąca funkcję publiczną.
2.Uprawnienia do dostępu do informacji publicznej, informacja udostępniana w BIP, anonimizacja danych osobowych.
3.Uzyskanie informacji przetworzonej ( nowe terminy , nowe zasady).
4.Informacja podlegająca udostępnieniu – obowiązki dotychczasowe i nowe obowiązki ( analiza porównawcza).
– obowiązek udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków
i opinii podmiotów ją przeprowadzających, (formy),
– nowy obowiązek udostępniania ekspertyz i opinii finansowanych ze środków publicznych,
– treść i postać innych dokumentów urzędowych,
– nowy obowiązek informowania o wydatkach ze środków publicznych dokonywanych przez osoby pełniące funkcje publiczne w związku z pełnieniem tych funkcji przy użyciu kart płatniczych.
5.Wyłączenia informacji podlegających udostępnieniu ( tajemnica przedsiębiorstwa , prywatność osoby fizycznej, umowy cywilno-prawne- definicje)).
6.Wyłączenia z ochrony przed udostępnieniem postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie :
– ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
– ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
– działu V ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
– ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
– ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
– postępowań o dofinansowanie projektu prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania,
– postępowań o wydanie koncesji lub zezwoleń na rzecz przedsiębiorców, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
7.Nowy obowiązek prowadzenia rejestrów umów cywilno-prawnych (zakres).
8.Informacja w BIP – nowe obowiązki organu udostępniającego.
9.Nowe terminy udostępniania informacji publicznej (zastosowanie KPA , prawo do ponaglenia).
10.Nowa możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
11.Jawność posiedzeń rad, komisji, organów pomocniczych JST- nowe obowiązki transmisji.
12.Transmisje on-line, rejestrowanie i udostępnianie.
13.Zakazy dla osób pełniących funkcje publiczne.
14.Komisja do spraw Rozstrzygania Konfliktu Interesów.
15.Oświadczenia majątkowe – nowe wzory, instrukcja wypełniania.
16.USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych:
– imienne wykazy głosowań radnych,
– nowa komisja skarg , wniosków i petycji,
– nowe prawo radnego do wglądu do dokumentacji dotyczącej działalności urzędu gminy i jednostek organizacyjnych oraz wstępu do pomieszczeń , w których ta dokumentacja się znajduje- praktyczna interpretacja zapisu.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i zintegrowanych systemów zarządzania w urzędach administracji publicznej. Realizator wielu unijnych programów, m.in.: „Expert – Urzędnik”, „Nowoczesny Urząd”, „Urząd na miarę Europy”. Doświadczony wykładowca, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju( urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne, IPN, KGP, MA i C, NFZ, Urzędy Wojewódzkie). Rocznie przeprowadza ok.120-200 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok.1500-2000 osób. Samorządowiec-praktyk.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Udostępnianie informacji publicznej w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego. Przejrzystość strony BIP

Wrzesień 24 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników komórek PR, informatyków, oraz innych osób zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz publikujących informacje w Biuletynie Informacji Publicznej. Szkolenie w powyższym temacie ma za zadanie zapoznać uczestnika szkolenia z zagadnieniem dotyczącym udostępnia informacji publicznej na BIP przez urzędy administracji publicznej oraz wymagań dotyczących BIP’u.

Cel:
Celem szkolenia jest analiza procedowanych zmian prawa. Podczas szkolenia omówione zostaną i przedyskutowane zmiany w zakresie udostępnianie informacji publicznej w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego. Poruszone zostaną kwestie dotyczące udostępniania informacji w BIP oraz ich przejrzystości.

Program:
1.Definicje:
– dokument urzędowy,
– informacja publiczna,
– informacja publiczna przetworzona,
– osoba pełniąca funkcję publiczną.
2.Uprawnienia do dostępu do informacji publicznej, informacja udostępniana w BIP, anonimizacja danych osobowych.
3.Uzyskanie informacji przetworzonej ( nowe terminy , nowe zasady).
4.Informacja podlegająca udostępnieniu – obowiązki dotychczasowe i nowe obowiązki ( analiza porównawcza).
– obowiązek udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków
i opinii podmiotów ją przeprowadzających, (formy),
– nowy obowiązek udostępniania ekspertyz i opinii finansowanych ze środków publicznych,
– treść i postać innych dokumentów urzędowych,
– nowy obowiązek informowania o wydatkach ze środków publicznych dokonywanych przez osoby pełniące funkcje publiczne w związku z pełnieniem tych funkcji przy użyciu kart płatniczych.
5.Wyłączenia informacji podlegających udostępnieniu ( tajemnica przedsiębiorstwa , prywatność osoby fizycznej, umowy cywilno-prawne- definicje)).
6.Wyłączenia z ochrony przed udostępnieniem postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie :
– ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
– ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
– działu V ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
– ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
– ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
– postępowań o dofinansowanie projektu prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania,
– postępowań o wydanie koncesji lub zezwoleń na rzecz przedsiębiorców, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
7.Nowy obowiązek prowadzenia rejestrów umów cywilno-prawnych (zakres).
8.Informacja w BIP – nowe obowiązki organu udostępniającego.
9.Nowe terminy udostępniania informacji publicznej (zastosowanie KPA , prawo do ponaglenia).
10.Nowa możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
11.Jawność posiedzeń rad, komisji, organów pomocniczych JST- nowe obowiązki transmisji.
12.Transmisje on-line, rejestrowanie i udostępnianie.
13.Zakazy dla osób pełniących funkcje publiczne.
14.Komisja do spraw Rozstrzygania Konfliktu Interesów.
15.Oświadczenia majątkowe – nowe wzory, instrukcja wypełniania.
16.USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych:
– imienne wykazy głosowań radnych,
– nowa komisja skarg , wniosków i petycji,
– nowe prawo radnego do wglądu do dokumentacji dotyczącej działalności urzędu gminy i jednostek organizacyjnych oraz wstępu do pomieszczeń , w których ta dokumentacja się znajduje- praktyczna interpretacja zapisu.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i zintegrowanych systemów zarządzania w urzędach administracji publicznej. Realizator wielu unijnych programów, m.in.: „Expert – Urzędnik”, „Nowoczesny Urząd”, „Urząd na miarę Europy”. Doświadczony wykładowca, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju( urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne, IPN, KGP, MA i C, NFZ, Urzędy Wojewódzkie). Rocznie przeprowadza ok.120-200 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok.1500-2000 osób. Samorządowiec-praktyk.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 24
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25