Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości. Praktyczne ujęcie, wzory dokumentów

Data szkolenia

29-11-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.11. wynosi 314,50 zł

Po 26.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Kierownicy urzędów, skarbnicy, sekretarze, kierownicy jednostek i kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo – księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się przygotowywaniem dokumentów związanych z powierzeniem i odpowiedzialnością oraz pracownicy zajmujący się kontrolą w jednostkach, audytorzy, radcy prawni.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Omówione zostaną m.in.: przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz przepisy stanowiące podstawę powierzeń; Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów; wybrane zagadnienia odnośnie powierzeń; Przykłady gotowych dokumentów w zakresie powierzeń (dobre i złe rozwiązania); Studium przypadków w zakresie powierzeń – przykłady dobrze i źle opracowanych dokumentów.

Program:
I.Wprowadzenie – przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz przepisy stanowiące podstawę powierzeń w zakresie:
– gospodarki finansowej,
– rachunkowości,
– zamówień publicznych,
rodzaje odpowiedzialności, w tym: służbowa, dyscyplinarna w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
II.Skarbnik i osoba realizująca obowiązki głównego księgowego w przypadku CUW (wzory wymaganych powierzeń)
III.Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów:
– różnica między kontrasygnatą i kontrolą wstępną,
– czy w przypadku zawierania umów przez kierowników jednostek organizacyjnych konieczna jest kontrasygnata skarbnika lub osoby upoważnionej,
– przekazanie przez skarbnika upoważnienia do kontrasygnowania umów (wzór)
IV.Wybrane zagadnienia odnośnie powierzeń
– czy istnieje ciągłość powierzeń w przypadku zmiany kierownika jednostki,
– zakresy czynności i znajdujące się w nich zapisy: inne obowiązki zlecone przez szefa,
– zamówienia wspólne realizowane przez np. urząd gminy, CUW za jednostki organizacyjne (kto przeprowadza i kto podpisuje umowę). Prawidłowe stosowanie unormowań art. 16 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych.
V.Przykłady gotowych dokumentów w zakresie powierzeń (dobre i złe rozwiązania):
– odpowiedzialność materialna pracownika – przepisy ją określające oraz wzór powierzenia obowiązków,
– odpowiedzialność za mienie a przepisy rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
– dotacje na przykładzie dotacji z pożytku publicznego i wolontariatu (wzór przekazania powierzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych),
– dokonywanie wydatków – na jakiej podstawie dokonuje zatwierdzenia wydatku do zapłaty inna osoba niż kierownik jednostki np. zastępca, sekretarz w gminie itp. – kiedy odpowiada za to z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (przykład gotowego powierzenia),
– zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich przez kierowników jednostek organizacyjnych – wymagane zapisy w wieloletniej prognozie finansowej oraz gotowy przykład wymaganego upoważnienia udzielonego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Zarząd jst, na podstawie zapisów w WPF, kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wieloletnich
– sprawozdawczość budżetowa (wzór powierzenia do podpisywania sprawozdań za kierownika jednostki),
– odpowiedzialność za inwentaryzacje – jednostka z głównym księgowym i z obsługą prowadzoną przez CUW – kto przeprowadza inwentaryzacje i kto za nią odpowiada (w odniesieniu do trzech metod: spisu z natury, potwierdzeń sald i weryfikacji), wzór powierzenia odpowiedzialności za inwentaryzację, najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.
VI.Studium przypadków w zakresie powierzeń – przykłady dobrze i źle opracowanych dokumentów

Prowadzący: wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej pracownik Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości. Praktyczne ujęcie, wzory dokumentów

29 listopada 2018 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Kierownicy urzędów, skarbnicy, sekretarze, kierownicy jednostek i kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo – księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się przygotowywaniem dokumentów związanych z powierzeniem i odpowiedzialnością oraz pracownicy zajmujący się kontrolą w jednostkach, audytorzy, radcy prawni.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Omówione zostaną m.in.: przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz przepisy stanowiące podstawę powierzeń; Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów; wybrane zagadnienia odnośnie powierzeń; Przykłady gotowych dokumentów w zakresie powierzeń (dobre i złe rozwiązania); Studium przypadków w zakresie powierzeń – przykłady dobrze i źle opracowanych dokumentów.

Program:
I.Wprowadzenie – przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz przepisy stanowiące podstawę powierzeń w zakresie:
– gospodarki finansowej,
– rachunkowości,
– zamówień publicznych,
rodzaje odpowiedzialności, w tym: służbowa, dyscyplinarna w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
II.Skarbnik i osoba realizująca obowiązki głównego księgowego w przypadku CUW (wzory wymaganych powierzeń)
III.Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów:
– różnica między kontrasygnatą i kontrolą wstępną,
– czy w przypadku zawierania umów przez kierowników jednostek organizacyjnych konieczna jest kontrasygnata skarbnika lub osoby upoważnionej,
– przekazanie przez skarbnika upoważnienia do kontrasygnowania umów (wzór)
IV.Wybrane zagadnienia odnośnie powierzeń
– czy istnieje ciągłość powierzeń w przypadku zmiany kierownika jednostki,
– zakresy czynności i znajdujące się w nich zapisy: inne obowiązki zlecone przez szefa,
– zamówienia wspólne realizowane przez np. urząd gminy, CUW za jednostki organizacyjne (kto przeprowadza i kto podpisuje umowę). Prawidłowe stosowanie unormowań art. 16 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych.
V.Przykłady gotowych dokumentów w zakresie powierzeń (dobre i złe rozwiązania):
– odpowiedzialność materialna pracownika – przepisy ją określające oraz wzór powierzenia obowiązków,
– odpowiedzialność za mienie a przepisy rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
– dotacje na przykładzie dotacji z pożytku publicznego i wolontariatu (wzór przekazania powierzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych),
– dokonywanie wydatków – na jakiej podstawie dokonuje zatwierdzenia wydatku do zapłaty inna osoba niż kierownik jednostki np. zastępca, sekretarz w gminie itp. – kiedy odpowiada za to z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (przykład gotowego powierzenia),
– zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich przez kierowników jednostek organizacyjnych – wymagane zapisy w wieloletniej prognozie finansowej oraz gotowy przykład wymaganego upoważnienia udzielonego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Zarząd jst, na podstawie zapisów w WPF, kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wieloletnich
– sprawozdawczość budżetowa (wzór powierzenia do podpisywania sprawozdań za kierownika jednostki),
– odpowiedzialność za inwentaryzacje – jednostka z głównym księgowym i z obsługą prowadzoną przez CUW – kto przeprowadza inwentaryzacje i kto za nią odpowiada (w odniesieniu do trzech metod: spisu z natury, potwierdzeń sald i weryfikacji), wzór powierzenia odpowiedzialności za inwentaryzację, najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.
VI.Studium przypadków w zakresie powierzeń – przykłady dobrze i źle opracowanych dokumentów

Prowadzący: wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej pracownik Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
29 listopada 2018
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25