Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o krajowym zasobie nieruchomości

« powrót do wydarzeń

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i mieniem powiatu, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych prowadzący sprawy ewidencji gruntów i budynków, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

Data:
19 czerwca 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i mieniem powiatu, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych prowadzący sprawy ewidencji gruntów i budynków, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

Cele i korzyści:
Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad przekazywania nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości, obowiązki związane z przekazywaniem nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami Krajowego Zasobu oraz innych istotnych i nowych uregulowań, które mogą sprawiać najwięcej trudności w początkowym okresie obowiązywania Ustawy, w kontekście również określonych kar administracyjnych przewidzianych w tejże Ustawie. W trakcie szkolenia przekazana zostanie wiedza w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego i innych istotnych informacji.

Program:

 1. Zakres uregulowań ustawowych oraz omówienie wpływu uregulowań zawartych w Ustawie o KZN na inne obowiązujące przepisy prawne.
 2. Składniki KZN. Omówienie mienia i nieruchomości, które wejdą w skład KZN oraz legalnych definicji użytych w Ustawie.
 3. Co to jest KZN, jakie ma kompetencje i umocowanie, jakie zasady gospodarowania, obowiązki organów KZN?
 4. Omówienie zadań wykonywanych przez KZN a nałożonych Ustawą.
 5. Wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10 Ustawy. Omówienie pozyskiwania informacji do wykazów, zasad udzielania informacji przez właściwe organy na podstawie prowadzonych ewidencji, rejestrów, etc.
 6. Kary nałożone Ustawą na organy, które nie wypełnią obowiązku przekazania kompletnych wykazów nieruchomości.
 7. Omówienie treści protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art.22 Ustawy.
 8. Wyłączenie nieruchomości z KZN.
 9. Szczegółowe omówienie zasad gospodarowania nieruchomościami KZN z uwzględnieniem oddawania w posiadanie zależne, przenoszenia własności, obciążania nieruchomości, nieodpłatnego przekazywania nieruchomości.
 10. Działanie i obowiązki operatora mieszkaniowego, zasady najmu, ustalanie czynszów, najem z opcją, działania kontrolne.
 11. Administracyjne kary pieniężne.

 

Prowadzący:
mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO  9001 i 14001. Potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

<body><script> <a href="https://wanwang.aliyun.com/domain/parking">link</a></body>
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole