Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew

« powrót do wydarzeń

Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Data:
10 października 2018 09:00
Koszt:
650,00 zł. lub 552,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 października 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Korzyści:

Często wprowadzane do ustawy o ochronie przyrody zmiany w zakresie procedowania spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów mogą być przyczyną wielu wątpliwości co do sposobu procedowania spraw. Urzędnicy i właściciele drzew muszą ciągle i w krótkim czasie uaktualniać wiedzę dotyczącą swoich powinności i praw. Dodatkowo zmiany w procedurach mogą powodować niezrozumienia n linii urząd – klient. Na szkoleniu omówione będą także powody wprowadzanych zmian.

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) określa zasady prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów, procedowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, wymierzenia sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie. Opisano  także sposoby oceny potrzeby wprowadzania kompensacji. Ustawodawca m.in.:

 • zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa;
 • określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane;
 • określił zakres wniosku o wydanie zezwolenia oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew;
 • opisał procedurę uzyskiwania zezwolenia oraz weryfikacji zgłoszenia;
 • określił zawartość zezwolenia;
 • wskazał wytyczne w zakresie nakładania kompensacji przyrodniczej;
 • określił zasady karania za usuniecie drzew i krzewów bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;
 • określił zasadny naliczania kar;
 • określił odpowiedzialność podmiotów za niezgodne z prawem uszkadzanie, niszczenie bądź usuwanie drzew.

W czasie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca z wprowadzenia w życie przepisów ustaw:

 • Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045)
 • Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249);
 • Ustawy z dnia 7 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074);
 • Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz.1595);
 • Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 10).

Program:

I DZIEŃ –  9.30 do 15.00

I. WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZĄCEGO USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

Program szkolenia:

1.  Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.

2.  Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.

 • drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie;
 • wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.

3.  Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby.

 • drzewa podlegające zgłoszeniu;
 • zakres zgłoszenia;
 • możliwość uzupełnienia informacji w zgłoszeniu;
 • weryfikacja terenowa drzew ze zgłoszenia;
 • wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia – przesłanki i skutki prawne;
 • milczące załatwienie sprawy zgłoszenia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu – przesłanki;
 • okres ważności zgłoszenia.

4.   Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.

 • wniosek o wydanie decyzji;
 • strony postępowania;
 • wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów;
 • ocena potrzeb kompensacji;
 • zawartość decyzji  – przygotowanie projektu decyzji;
 • zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych;
 • opłaty;
 • wydanie decyzji.

5.   Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.

6.   Przepisy prawne, wytyczne i literatura.

7.   Dyskusja.

 

II DZIEŃ – 9.00 do 15.00
II.WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA POSTEPOWANIA DOTYCZACEGO NIELEGALNEGO USUWANIA DRZEW
III. OCENA POTRZEBY WPROWADZENIA KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ, ZASAD I WARUNKÓW WPROWADZANIA NASADZEŃ, ZASAD OGLĘDZIN OCENY UDATNOŚCI KOMPENSACJI.

Program szkolenia:

1. Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie.

2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania.

 • drzewa i krzewy nie kwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
 • brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia bez wymaganego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew;
 • okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
 • niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.

3.   Przebieg postępowania dot. usunięcie drzew bez zezwolenia.

 • powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew;
 • wstępna weryfikacja ww. informacji oraz zbadanie właściwości organu;
 • ustalenie stron postępowania;
 • wszczęcie postępowania z urzędu;
 • współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja …);
 • czynności organu w tym, oględziny terenowe;
 • ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia;

– odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela;

– odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;

– odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;

– odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów;

 • przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia;
 • naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie;
 • zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.

4.   Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.

5.   Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.

6.   Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.

7.   OBSERWACJE TERENOWE – Wyjście na zewnątrz.

 • Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie drzewa.
 • Weryfikacja gatunku drzewa, liczby i obwodów pni oraz jego usytuowania na działce.
 • Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:

–        wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;

–        wartości krajobrazowych;

–        wartości kulturowych;

–        lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.

 • Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.
 • Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.
 • Weryfikacja zabiegów w obrębie korony drzewa – definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.

8. Weryfikacja udatności kompensacji. Przebieg postępowania dot. Weryfikacji udatności kompensacji w zamian za usunięte drzewa.

 • Wszczęcie postępowania – możliwe terminy;
 • ustalenie stron postępowania;
 • zawiadomienie o oględzinach terenowych;
 • weryfikacja udatności;
 • brak zachowania żywotności drzew – przyczyny zależne i niezależne od podmiotu;
 • możliwości weryfikacji przez organ przyczyn zależnych i niezależnych uschnięcia nasadzonych drzew;
 • uzyskanie przez organ dodatkowych informacji w postępowaniu;
 • kwestie pobrania opłat, w tym ich proporcjonalne przeliczenie;
 • zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego;
 • wydanie decyzji.

9.  Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
10. Dyskusja.

Prowadzący:
mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 4 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole