Wybór ławników na kadencję 2020-2023.Nowe przepisy, zadania gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka

Data szkolenia

29-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.05. wynosi 314,50 zł

Po 22.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za przygotowanie wyborów ławników przez radę gminy: sekretarze gmin, pracownicy biur rady, członkowie zespołów opiniujących oraz przewodniczący rad gmin.

Cel szkolenia:
Z końcem roku 2019 upływa kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej na przełomie maja i czerwca 2019 r. trzeba rozpocząć procedurę związaną z obowiązkiem wyboru przez rady gmin ławników na kadencję 2020 – 2023 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy. Biorąc powyższe pod uwagę zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione wszystkie praktyczne informacje i wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wyborów przez radę gminy zarówno według dotychczasowych, jak i zmienionych przepisów.

Program:
1.Obowiązek wyboru ławników przez rady gmin i podstawy prawne wyborów.
2.Kto może zostać ławnikiem?
3.Negatywne przesłanki wyboru ławników.
4.Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników.
5.Procedura zgłaszania kandydatów na ławników.
6.Koszty zaświadczeń KRK, lekarskiego, KRS.
7.Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników i jego zadania.
8.Informowanie o naborze na ławników.
9.Terminy i procedura wyboru ławników.
10.Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu.
11.Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników – procedura głosowania.
12.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika i odwołanie ławnika przez radę gminy.
13.Wybory uzupełniające ławników.
14.Pytania i odpowiedzi.

W trakcie szkolenia zostaną omówione nowe wzory dokumentów niezbędne do dokonania wyboru ławników.
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory niezbędnych dokumentów koniecznych do prawidłowej procedury wyborów na ławników.

1.Wzór informacji rady gminy skierowanej do mieszkańców gminy o przystąpieniu do wyborów ławników
i możliwości zgłaszania kandydatów.
2.Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
3.Wzór uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.
4.Wzór uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych,
o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
5.Wzór uchwały rady gminy w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
6.Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7.Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
8.Przykład opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądu powszechnego.
9.Wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
10.Wzór uchwały rady gminy w sprawie wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.
11.Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.
12.Wzór protokołu ze zniszczenia zgłoszeń.
13.Wzór listy osób zgłaszających kandydata.
14.Wzór uchwały rady gminy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu ławnika.
15.Wzór uchwały rady gminy o odwołaniu ławnika.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 24 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wybór ławników na kadencję 2020-2023.Nowe przepisy, zadania gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka

Maj 29 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za przygotowanie wyborów ławników przez radę gminy: sekretarze gmin, pracownicy biur rady, członkowie zespołów opiniujących oraz przewodniczący rad gmin.

Cel szkolenia:
Z końcem roku 2019 upływa kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej na przełomie maja i czerwca 2019 r. trzeba rozpocząć procedurę związaną z obowiązkiem wyboru przez rady gmin ławników na kadencję 2020 – 2023 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy. Biorąc powyższe pod uwagę zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione wszystkie praktyczne informacje i wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wyborów przez radę gminy zarówno według dotychczasowych, jak i zmienionych przepisów.

Program:
1.Obowiązek wyboru ławników przez rady gmin i podstawy prawne wyborów.
2.Kto może zostać ławnikiem?
3.Negatywne przesłanki wyboru ławników.
4.Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników.
5.Procedura zgłaszania kandydatów na ławników.
6.Koszty zaświadczeń KRK, lekarskiego, KRS.
7.Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników i jego zadania.
8.Informowanie o naborze na ławników.
9.Terminy i procedura wyboru ławników.
10.Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu.
11.Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników – procedura głosowania.
12.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika i odwołanie ławnika przez radę gminy.
13.Wybory uzupełniające ławników.
14.Pytania i odpowiedzi.

W trakcie szkolenia zostaną omówione nowe wzory dokumentów niezbędne do dokonania wyboru ławników.
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory niezbędnych dokumentów koniecznych do prawidłowej procedury wyborów na ławników.

1.Wzór informacji rady gminy skierowanej do mieszkańców gminy o przystąpieniu do wyborów ławników
i możliwości zgłaszania kandydatów.
2.Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
3.Wzór uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.
4.Wzór uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych,
o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
5.Wzór uchwały rady gminy w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
6.Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7.Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
8.Przykład opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądu powszechnego.
9.Wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
10.Wzór uchwały rady gminy w sprawie wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.
11.Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.
12.Wzór protokołu ze zniszczenia zgłoszeń.
13.Wzór listy osób zgłaszających kandydata.
14.Wzór uchwały rady gminy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu ławnika.
15.Wzór uchwały rady gminy o odwołaniu ławnika.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 24 maja 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 29
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25