Wybrane aspekty działalności nadzorczej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej SPZOZ-u

Data szkolenia

13-12-2018

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.12. wynosi 314,50 zł

Po 6.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Adresatami szkolenia są członkowie zarządów JST odpowiedzialni za sprawy zdrowia, członkowie rad społecznych SPZOZ, skarbnicy JST, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze w JST, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, pracownicy odpowiedzialni za obsługę dotacji w SPZOZ-ach, pracownicy działów księgowości SPZOZ odpowiedzialni za sporządzanie raportów czy programów naprawczych.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie uczestników z zasadami współpracy instytucjonalnej pomiędzy podmiotem tworzącym a SPZOZ-em w zakresie obejmującym przedmiot szkolenia. Zapoznanie uczestników z narzędziami niezbędnymi do realizacji zadań nadzorczych podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej, a także zarządzania majątkiem i wydatkowania środków publicznych przez podmiot leczniczy. Uczestnicy poznają metody analizy i oceny sytuacji finansowej SPZOZ-u i obowiązki związane z pokryciem jego straty, a także jak monitorować prawidłowości wykorzystania dotacji. Przedstawione zostaną nowe zadania podmiotu tworzącego wynikające z nowelizacji ustawy o działalności leczniczej tj. ocena raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ-u i przyjęcie programu naprawczego. Praktyczne aspekty obowiązków ustawowych zostaną przybliżone w przykładach, case study, ćwiczeniach w grupach.

Program:
1.Przepisy regulujące gospodarkę finansową podmiotów leczniczych oraz zasady nadzoru podmiotu tworzącego
2.Monitorowanie wskaźników związanych z sytuacją finansową SPZOZ-u w kontekście obowiązku pokrycia jego straty:
•okresowy/końcowy wynik finansowy a wartość amortyzacji
•analiza sprawozdań okresowych
•monitorowanie wykonania planu finansowego – odchylenia, korekty
•wskaźnik i struktura zadłużenia
•procedura formalna pokrycia ujemnego wyniku
•inne warianty postępowania w przypadku straty
3.Dotacje ze środków publicznych w SPZOZ w myśl przepisów działu V ustawy o działalności leczniczej
•zasady przekazywania środków publicznych przez podmioty tworzące
•wartość inwestycji a wartość dotacji – współczynnik dofinansowania przed i po realizacji zadania,
•umowa dotacji i jej realizacja
•Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – obowiązek opiniowania zamierzeń inwestycyjnych
•kontrola wykorzystania środków, najczęściej występujące nieprawidłowości, dyscyplina finansów publicznych
4.Nowe obowiązki podmiotu tworzącego w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową SPZOZ-u w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej
4.1.Raport ekonomiczno-finansowy składany przez kierownika SPZOZ-u do 31 maja
1)Wskaźniki ekonomiczno-finansowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia:
•Zyskowności; płynności finansowej
•efektywności zarządzania przepływami finansowymi
•zadłużenia
2)Elementy składowe raportu finansowego:
•analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za miniony rok – roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ jako podstawa przygotowania raportu.
•prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe
wraz z opisem założeń.
•informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
3)Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki (raportu) przez podmiot tworzący:
•weryfikacja poprawności wyliczeń i założeń
•ocena zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MZ
4)Rola podmiotu tworzącego w procesie przygotowania raportu
4.2.Program naprawczy
1)Ocena raportu przez podmiot tworzący i jej znaczenie dla procesu przygotowania programu naprawczego
2)Struktura programu naprawczego: zakres czasowy; wskazanie obszarów problematycznych; analiza przyczyn trudnej sytuacji finansowej; zakres działań naprawczych
3)Zatwierdzenie programu naprawczego przez podmiot tworzący: wskazówki w zakresie realizacji programu; monitoring; sprawozdawczość
5.Konsultacje w tematyce szkolenia

Prowadzący: doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wybrane aspekty działalności nadzorczej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej SPZOZ-u

13 grudnia 2018 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Adresatami szkolenia są członkowie zarządów JST odpowiedzialni za sprawy zdrowia, członkowie rad społecznych SPZOZ, skarbnicy JST, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze w JST, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, pracownicy odpowiedzialni za obsługę dotacji w SPZOZ-ach, pracownicy działów księgowości SPZOZ odpowiedzialni za sporządzanie raportów czy programów naprawczych.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie uczestników z zasadami współpracy instytucjonalnej pomiędzy podmiotem tworzącym a SPZOZ-em w zakresie obejmującym przedmiot szkolenia. Zapoznanie uczestników z narzędziami niezbędnymi do realizacji zadań nadzorczych podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej, a także zarządzania majątkiem i wydatkowania środków publicznych przez podmiot leczniczy. Uczestnicy poznają metody analizy i oceny sytuacji finansowej SPZOZ-u i obowiązki związane z pokryciem jego straty, a także jak monitorować prawidłowości wykorzystania dotacji. Przedstawione zostaną nowe zadania podmiotu tworzącego wynikające z nowelizacji ustawy o działalności leczniczej tj. ocena raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ-u i przyjęcie programu naprawczego. Praktyczne aspekty obowiązków ustawowych zostaną przybliżone w przykładach, case study, ćwiczeniach w grupach.

Program:
1.Przepisy regulujące gospodarkę finansową podmiotów leczniczych oraz zasady nadzoru podmiotu tworzącego
2.Monitorowanie wskaźników związanych z sytuacją finansową SPZOZ-u w kontekście obowiązku pokrycia jego straty:
•okresowy/końcowy wynik finansowy a wartość amortyzacji
•analiza sprawozdań okresowych
•monitorowanie wykonania planu finansowego – odchylenia, korekty
•wskaźnik i struktura zadłużenia
•procedura formalna pokrycia ujemnego wyniku
•inne warianty postępowania w przypadku straty
3.Dotacje ze środków publicznych w SPZOZ w myśl przepisów działu V ustawy o działalności leczniczej
•zasady przekazywania środków publicznych przez podmioty tworzące
•wartość inwestycji a wartość dotacji – współczynnik dofinansowania przed i po realizacji zadania,
•umowa dotacji i jej realizacja
•Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – obowiązek opiniowania zamierzeń inwestycyjnych
•kontrola wykorzystania środków, najczęściej występujące nieprawidłowości, dyscyplina finansów publicznych
4.Nowe obowiązki podmiotu tworzącego w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową SPZOZ-u w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej
4.1.Raport ekonomiczno-finansowy składany przez kierownika SPZOZ-u do 31 maja
1)Wskaźniki ekonomiczno-finansowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia:
•Zyskowności; płynności finansowej
•efektywności zarządzania przepływami finansowymi
•zadłużenia
2)Elementy składowe raportu finansowego:
•analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za miniony rok – roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ jako podstawa przygotowania raportu.
•prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe
wraz z opisem założeń.
•informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
3)Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki (raportu) przez podmiot tworzący:
•weryfikacja poprawności wyliczeń i założeń
•ocena zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MZ
4)Rola podmiotu tworzącego w procesie przygotowania raportu
4.2.Program naprawczy
1)Ocena raportu przez podmiot tworzący i jej znaczenie dla procesu przygotowania programu naprawczego
2)Struktura programu naprawczego: zakres czasowy; wskazanie obszarów problematycznych; analiza przyczyn trudnej sytuacji finansowej; zakres działań naprawczych
3)Zatwierdzenie programu naprawczego przez podmiot tworzący: wskazówki w zakresie realizacji programu; monitoring; sprawozdawczość
5.Konsultacje w tematyce szkolenia

Prowadzący: doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
13 grudnia 2018
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25