Jak wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu po 9 września 2018 roku ? Procedura i skutki uchwalenia nowych przepisów prawa miejscowego

« powrót do wydarzeń

Na szkoleniu zostaną omówione aktualne problemy występujące w praktyce – III rata opłaty – postępowanie organu i przedsiębiorcy. Omówimy jak reagować na sygnały o naruszeniu zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży? Ponadto wskażemy jak skutecznie wprowadzić w życie nowe regulacje Konstytucji biznesu.

Data:
12 września 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska, Opole, opolskie, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem.

Cel:

Na szkoleniu zostaną omówione aktualne problemy występujące w praktyce – III rata opłaty – postępowanie organu i przedsiębiorcy. Omówimy jak reagować na sygnały o naruszeniu zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży? Ponadto wskażemy jak skutecznie wprowadzić w życie nowe regulacje Konstytucji biznesu.

Program:

1.Nowelizacja ustawy i jej konsekwencje dla organu zezwalającego:
-jak wydawać zezwolenia w przypadku braku nowych przepisów prawa miejscowego ?
-możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń,
-zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym,
-jak funkcjonują w praktyce odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu,
-gdzie można spożywać alkohol na festynach?
-jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu,
-nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych – kto przeprowadza oględziny,
2.Konstytucja dla przedsiębiorców – jak pogodzić jej zapisy z obowiązującymi przepisami prawa w bieżącej praktyce organu?
3.Zakaz reklamy alkoholu w placówkach handlowych – praktyczne aspekty problemu .
4.Wnoszenie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września 2018 roku- obowiązki organu zezwalającego:
-termin wpłaty – 30 września niedziela,
-rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży- jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.
-procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku:
-jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia ,
-prawidłowe ustalenie okresu karencji,
-działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
5.Zmiana treści zezwolenia – kiedy i w jakim trybie ją przeprowadzić :
-kiedy potrzebna jest zgoda strony, jakie przepisy zastosować,
-dekomunizacja nazw ulic,
-zmiany numeracji nieruchomości,
-zmiany nazwy firmy, nazwiska , itp.,
-czy wpisywać adres magazynu dystrybucyjnego do treści zezwolenia,
6.Prawidłowe zastosowanie nowych przepisów KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
-jak oceniać i przyjmować tytuł prawny do lokalu,
-zmiana terminu wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku ,
-nowe zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
-doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia .
-rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowaniu o odebraniu uprawnienia ,
-obowiązek stosowania utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw,
-obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony,
-istota i procedura rozpoznania ponaglenia;
-zezwolenia jednorazowe i kateringowe – ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe
-jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść.
-zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
-termin i forma zrzeczenia się ,
-stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień ,
-skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
– wykonalność a ostateczność decyzji .
7.Procedura kontroli wiarygodności oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:
-analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa – jak ją przeprowadzić?
-obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
-jak ustalić liczbę kontroli i wyznaczyć podmioty kontrolowane,
-zakaz ponownej kontroli – czego dotyczy,
-skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego ,
-najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .
8.Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej:
-kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. zezwoleń alkoholowych i które informacje trzeba udostępniać,
-istota wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
-terminy załatwienia wniosku i procedura organu,
-kwestia udostępniania informacji w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prowadząca – etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II Instancji w sprawach odwoławczych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy
o transporcie drogowym, pomocy społecznej i wielu innych. Stały współpracownik i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole