Wymiar podatków lokalnych w 2020 roku (m.in. jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach, zasady wyłączeń przez SKO osób bliskich Wójta, Burmistrza, Prezydenta, najnowsze orzeczenia NSA i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów do podatków) Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Data szkolenia

22-01-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.01. wynosi 335,75 zł

Po 15.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi, podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

Korzyści:
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:
– ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym

– nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych,
– nowe wzory wezwań, postanowień, decyzji i innych pism niezbędnych do wymiaru podatków oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;
– wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Program:
I. Aspekty praktyczne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku leśnym, w tym m. in.
1. Przepisy o zwolnieniu gruntów zajętych pod infrastrukturę przesyłową w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym:
– opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi;
– pozyskiwanie danych do określenie powierzchni gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi ;
– jak będzie opodatkowany tzw. „przedsiębiorca przesyłowy”?;
– opodatkowanie gruntów innych niż użytki rolne i leśne.
2. Omówienie regulacji prawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości:
– wyłączenie podatkowe z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
– procedowanie w sprawach podmiotów pominiętych z wyłączenia podatkowego;
– wyłączenie podatkowe z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości a stosowanie pomocy publicznej;
3. Stosowanie w praktyce wybranych przepisów Ordynacji podatkowej (m.in. nowe zasady wpłat na należności; nowe upoważnienie do kontroli podatkowej; niezbędne zapisy o RODO do wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i in. pism).
II. Ogólnopolskie formularze informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym oraz podatku leśnym, w tym m.in.:
– formularze edytowalne do wypełniania na komputerach,
– praktyczne wyliczenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wybranych przykładach;
– na jakich formularzach (gminnych, czy ogólnopolskich) należy deklarować podatki w przypadku zakupu (sprzedaży) nieruchomości dokonanej 30 czerwca 2019 r.;
– czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
– za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji;
– czy przy korekcie deklaracji podatkowej w przypadku sprzedaży nieruchomości należy podawać dane o nieruchomościach, które pozostały do opodatkowania;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację);
– czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji;
– jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast).
III. Nowe niepublikowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.
– podstawa opodatkowania przy budowlach wiatraków,
– opodatkowanie budowli namiotowych,
– opodatkowanie lasów pod liniami energetycznymi,
– opodatkowanie budowli tymczasowych,
– opodatkowanie domów opieki społecznej,
– uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA w sprawie podatnika podatku od nieruchomości,
– obowiązek podawania adresu mailowego przez adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego – tryb postępowania,
– wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) odnoszący się do opodatkowania budowli i budynków – transformator może być budowlą,
– wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 13/15) dotyczący opodatkowania nieruchomości małżonków w sytuacji, gdy tylko jeden prowadzi działalność gospodarczą,
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości najmu na cele mieszkalne – czy to działalność gospodarcza (wyroki WSA i NSA);
– łączny współwłaściciel – zwolnienie podatkowe (interpretacja MF z 6 kwietnia 2018 r.);
– opodatkowanie żłobków i przedszkoli;
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych,
– opodatkowanie stadionu piłkarskiego podatkiem od nieruchomości,
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości biura radcy prawnego,
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości paneli słonecznych,
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części ułamkowych w budynkach stanowiących współwłasność,
– najnowsza uchwała NSA z 13 marca 2017 r. w sprawie wspólników spółki cywilnej jako podatników podatku od nieruchomości,
– obiekt bez ścian, to nie budynek, nawet jeśli został ujęty w ewidencji budynków,
– opodatkowanie budowli w spółdzielniach mieszkaniowych,
– opodatkowanie części wspólnych budynków w spółdzielniach mieszkaniowych,
– opodatkowanie parkingu w galerii handlowej,
– opodatkowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu drogowego,
– charakter opinii konserwatora zabytków przy zwolnieniu w podatku od nieruchomości,
– opodatkowanie sieci szerokopasmowego Internetu,
– opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi,
– opodatkowanie gruntów objętych rekultywacją,
– opodatkowanie kontenerów,
– opodatkowanie budynku stanowiącego współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej,
– czy można wydać decyzję dla tylko niektórych podatników (pozostali nie ustaleni),
– podatek od nieruchomości a zawieszenie działalności gospodarczej,
– opodatkowanie przydomowych zbiorników na gaz płynny.
IV. Zasady obowiązujące przy wymiarze w 2020 r., podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych (samoobliczanie), w tym m.in.:
– zasady prowadzenia czynności sprawdzających (m.in. korekty deklaracji bez uzasadnień, korekta organu z kwotą do 5.000,00 PLN),
– wpływ zmiany oznaczeń gruntów na wymiar podatków (Br, Lzr, W, Wsr, Tp) – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
– wpływ modernizacji gruntów na wymiar podatków (zmiany w oznaczeniach gruntów; od kiedy obowiązuje zmiana do podatku),
– jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach (wzory pism do sądu powszechnego),
– komu doręczać decyzje wymiarowe w przypadku zmarłych podatników (samoistny posiadacz, użytkownik?, właściciel nie ustalony),
– decyzje wymiarowe – RODO,
– problem wydawania nakazów płatniczych (decyzji), przy kwocie obowiązującej w 2018 r. nie przekraczającej najniższego kosztu doręczenia,
– czy nakaz płatniczy, może zastąpić wydanie zaświadczenia,
– czy nakaz płatniczy powinien zawierać pieczęcie,
– czy pieczęcie mogą pochodzić z wydruku komputerowego,
– kto musi podpisać decyzję wymiarową,
– czy podpis na decyzji musi być oryginalny, czy może to być kopią (faksymilą),
– co to znaczy „podpis decyzji” w ramach systemu teleinformatycznego,
– zasady oznaczania osób (kogo wymieniamy) na decyzjach wymiarowych,
– zasady zaokrągleń kwot podatków,
– łączne zobowiązanie pieniężne (problemy przy współwłasnościach),
– zasady doręczeń decyzji wymiarowych (kiedy doręczenie jest skuteczne),
– doręczanie na skrytkę pocztową,
– sposób ustalania w decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości od części wspólnych powierzchni w blokach mieszkalnych oraz innych tego rodzaju budynkach,
– kto jest podatnikiem przy liniach energetycznych (budowle i grunt),
– wyłączenie z opodatkowanie budowli dróg (uchwała NSA II FPS 2/13),
– pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego (uchwała NSA),
– opodatkowanie budynków oraz budowli rekreacyjnych (sezonowość, zawieszenie),
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych i gruntów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
– opodatkowanie nowo wybudowanych budynków lub budowli (od kiedy),
– opodatkowanie budynków mieszkalnych ( bloków, szeregówek, jednorodzinnych ), do czasu ich sprzedaży,
– zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych (po przekazaniu gospodarstwa rolnego), wynajmowanych, użytkowanych przez inne osoby oraz biurowców nadleśnictwa,
– korekta deklaracji – bez uzasadnienia przyczyn składanej korekty,
– obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta zawiadamiania o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji,
– ustalanie podatku rolnego przy współwłasnościach, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego użytkuje tylko jeden ze współwłaścicieli,
– na kim ciąży obowiązek w podatku rolnym przy gruntach przekazanych w dzierżawę w trybie art. 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– opodatkowanie gruntów rolnych zabudowanych (np. Br, B-R),
– opodatkowanie rowów w gospodarstwie rolnym i poza gospodarstwem rolnym,
– ulga inwestycyjna w podatku rolnym w związku z zainstalowaniem obiektów fotowoltanicznych,
– jakie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym, są pomocą publiczną (wydawanie zaświadczeń),
– dokumentowanie wieku lasu do zwolnienia w podatku leśnym,
– pojęcie zespołu pojazdów w podatku od środków transportowych,
– zasady opodatkowania autobusów,
– czy spółka cywilna może być podatnikiem w podatku od środków transportowych,
– czy przerejestrowanie pojazdu ma znaczenie w podatku od środków transportowych,
– dowód rejestracyjny, jako środek dowodowy w podatku od środków transportowych,
– zwolnienia i wyłączenia w podatku od środków transportowych,
– opodatkowanie nauki jazdy („L”),
– jak przyjmować podatek od środków transportowych, za część roku (sprzedaż pojazdów).
V. Najnowsze wzory decyzji, postanowień, wezwań i innych pism do postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2020 r., uwzględniające ostatnie zmiany, w tym m.in.:
– wzór protokołu kontroli (protokół kontrolowanemu bez załączników),
– wzór protokołu oględzin,
– wzór protokołu przesłuchania strony,
– wzór protokołu przesłuchania świadka,
– wzór postanowienia o powołaniu osoby na biegłego,
– wzór postanowienia o wyznaczeniu 7 dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy,
– wzór postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
– wzór wezwania do złożenia deklaracji (informacji) na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – dla osób prawnych oraz osób fizycznych,
– wzór zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
– wzór postanowienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
– wzory postanowień o wszczęciu postępowania na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
– wzór postanowienia o zwieszeniu postępowania podatkowego,
– wzór postanowienia o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy,
– wzór postanowienia w sprawie dowodu,
– wzór decyzji o zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań podatkowych,
– wzór decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
– wzór decyzji w sprawie określenia podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
– wzór postanowienia o nałożeniu kary porządkowej,
– wzór postanowienia o obciążeniu kosztami postępowania ,
– wzór pisma do SKO o przekazaniu akt sprawy w związku z odwołaniem,
– wzór postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności (podstawa prawna art. 239b § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej),
– wzór wezwania do przesłuchania strony (podstawa prawna art. 159 § 1a ordynacji podatkowej),
– wzór postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji,
– wzór decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego, z uwagi na fakt, że wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru,
– wzór adnotacji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości,
– wzór decyzji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości (umorzenie postępowania podatkowego).
VI. Pytania, dyskusja, itp.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 17 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wymiar podatków lokalnych w 2020 roku (m.in. jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach, zasady wyłączeń przez SKO osób bliskich Wójta, Burmistrza, Prezydenta, najnowsze orzeczenia NSA i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów do podatków) Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Styczeń 22 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy samorządowych organów podatkowych zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi, podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

Korzyści:
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:
– ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym

– nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych,
– nowe wzory wezwań, postanowień, decyzji i innych pism niezbędnych do wymiaru podatków oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;
– wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Program:
I. Aspekty praktyczne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku leśnym, w tym m. in.
1. Przepisy o zwolnieniu gruntów zajętych pod infrastrukturę przesyłową w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym:
– opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi;
– pozyskiwanie danych do określenie powierzchni gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi ;
– jak będzie opodatkowany tzw. „przedsiębiorca przesyłowy”?;
– opodatkowanie gruntów innych niż użytki rolne i leśne.
2. Omówienie regulacji prawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości:
– wyłączenie podatkowe z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
– procedowanie w sprawach podmiotów pominiętych z wyłączenia podatkowego;
– wyłączenie podatkowe z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości a stosowanie pomocy publicznej;
3. Stosowanie w praktyce wybranych przepisów Ordynacji podatkowej (m.in. nowe zasady wpłat na należności; nowe upoważnienie do kontroli podatkowej; niezbędne zapisy o RODO do wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i in. pism).
II. Ogólnopolskie formularze informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym oraz podatku leśnym, w tym m.in.:
– formularze edytowalne do wypełniania na komputerach,
– praktyczne wyliczenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wybranych przykładach;
– na jakich formularzach (gminnych, czy ogólnopolskich) należy deklarować podatki w przypadku zakupu (sprzedaży) nieruchomości dokonanej 30 czerwca 2019 r.;
– czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
– za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji;
– czy przy korekcie deklaracji podatkowej w przypadku sprzedaży nieruchomości należy podawać dane o nieruchomościach, które pozostały do opodatkowania;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
– czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację);
– czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji;
– jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast).
III. Nowe niepublikowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.
– podstawa opodatkowania przy budowlach wiatraków,
– opodatkowanie budowli namiotowych,
– opodatkowanie lasów pod liniami energetycznymi,
– opodatkowanie budowli tymczasowych,
– opodatkowanie domów opieki społecznej,
– uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA w sprawie podatnika podatku od nieruchomości,
– obowiązek podawania adresu mailowego przez adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego – tryb postępowania,
– wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) odnoszący się do opodatkowania budowli i budynków – transformator może być budowlą,
– wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 13/15) dotyczący opodatkowania nieruchomości małżonków w sytuacji, gdy tylko jeden prowadzi działalność gospodarczą,
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości najmu na cele mieszkalne – czy to działalność gospodarcza (wyroki WSA i NSA);
– łączny współwłaściciel – zwolnienie podatkowe (interpretacja MF z 6 kwietnia 2018 r.);
– opodatkowanie żłobków i przedszkoli;
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych,
– opodatkowanie stadionu piłkarskiego podatkiem od nieruchomości,
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości biura radcy prawnego,
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości paneli słonecznych,
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części ułamkowych w budynkach stanowiących współwłasność,
– najnowsza uchwała NSA z 13 marca 2017 r. w sprawie wspólników spółki cywilnej jako podatników podatku od nieruchomości,
– obiekt bez ścian, to nie budynek, nawet jeśli został ujęty w ewidencji budynków,
– opodatkowanie budowli w spółdzielniach mieszkaniowych,
– opodatkowanie części wspólnych budynków w spółdzielniach mieszkaniowych,
– opodatkowanie parkingu w galerii handlowej,
– opodatkowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu drogowego,
– charakter opinii konserwatora zabytków przy zwolnieniu w podatku od nieruchomości,
– opodatkowanie sieci szerokopasmowego Internetu,
– opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi,
– opodatkowanie gruntów objętych rekultywacją,
– opodatkowanie kontenerów,
– opodatkowanie budynku stanowiącego współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej,
– czy można wydać decyzję dla tylko niektórych podatników (pozostali nie ustaleni),
– podatek od nieruchomości a zawieszenie działalności gospodarczej,
– opodatkowanie przydomowych zbiorników na gaz płynny.
IV. Zasady obowiązujące przy wymiarze w 2020 r., podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych (samoobliczanie), w tym m.in.:
– zasady prowadzenia czynności sprawdzających (m.in. korekty deklaracji bez uzasadnień, korekta organu z kwotą do 5.000,00 PLN),
– wpływ zmiany oznaczeń gruntów na wymiar podatków (Br, Lzr, W, Wsr, Tp) – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
– wpływ modernizacji gruntów na wymiar podatków (zmiany w oznaczeniach gruntów; od kiedy obowiązuje zmiana do podatku),
– jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach (wzory pism do sądu powszechnego),
– komu doręczać decyzje wymiarowe w przypadku zmarłych podatników (samoistny posiadacz, użytkownik?, właściciel nie ustalony),
– decyzje wymiarowe – RODO,
– problem wydawania nakazów płatniczych (decyzji), przy kwocie obowiązującej w 2018 r. nie przekraczającej najniższego kosztu doręczenia,
– czy nakaz płatniczy, może zastąpić wydanie zaświadczenia,
– czy nakaz płatniczy powinien zawierać pieczęcie,
– czy pieczęcie mogą pochodzić z wydruku komputerowego,
– kto musi podpisać decyzję wymiarową,
– czy podpis na decyzji musi być oryginalny, czy może to być kopią (faksymilą),
– co to znaczy „podpis decyzji” w ramach systemu teleinformatycznego,
– zasady oznaczania osób (kogo wymieniamy) na decyzjach wymiarowych,
– zasady zaokrągleń kwot podatków,
– łączne zobowiązanie pieniężne (problemy przy współwłasnościach),
– zasady doręczeń decyzji wymiarowych (kiedy doręczenie jest skuteczne),
– doręczanie na skrytkę pocztową,
– sposób ustalania w decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości od części wspólnych powierzchni w blokach mieszkalnych oraz innych tego rodzaju budynkach,
– kto jest podatnikiem przy liniach energetycznych (budowle i grunt),
– wyłączenie z opodatkowanie budowli dróg (uchwała NSA II FPS 2/13),
– pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego (uchwała NSA),
– opodatkowanie budynków oraz budowli rekreacyjnych (sezonowość, zawieszenie),
– opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych i gruntów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
– opodatkowanie nowo wybudowanych budynków lub budowli (od kiedy),
– opodatkowanie budynków mieszkalnych ( bloków, szeregówek, jednorodzinnych ), do czasu ich sprzedaży,
– zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych (po przekazaniu gospodarstwa rolnego), wynajmowanych, użytkowanych przez inne osoby oraz biurowców nadleśnictwa,
– korekta deklaracji – bez uzasadnienia przyczyn składanej korekty,
– obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta zawiadamiania o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji,
– ustalanie podatku rolnego przy współwłasnościach, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego użytkuje tylko jeden ze współwłaścicieli,
– na kim ciąży obowiązek w podatku rolnym przy gruntach przekazanych w dzierżawę w trybie art. 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– opodatkowanie gruntów rolnych zabudowanych (np. Br, B-R),
– opodatkowanie rowów w gospodarstwie rolnym i poza gospodarstwem rolnym,
– ulga inwestycyjna w podatku rolnym w związku z zainstalowaniem obiektów fotowoltanicznych,
– jakie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym, są pomocą publiczną (wydawanie zaświadczeń),
– dokumentowanie wieku lasu do zwolnienia w podatku leśnym,
– pojęcie zespołu pojazdów w podatku od środków transportowych,
– zasady opodatkowania autobusów,
– czy spółka cywilna może być podatnikiem w podatku od środków transportowych,
– czy przerejestrowanie pojazdu ma znaczenie w podatku od środków transportowych,
– dowód rejestracyjny, jako środek dowodowy w podatku od środków transportowych,
– zwolnienia i wyłączenia w podatku od środków transportowych,
– opodatkowanie nauki jazdy („L”),
– jak przyjmować podatek od środków transportowych, za część roku (sprzedaż pojazdów).
V. Najnowsze wzory decyzji, postanowień, wezwań i innych pism do postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2020 r., uwzględniające ostatnie zmiany, w tym m.in.:
– wzór protokołu kontroli (protokół kontrolowanemu bez załączników),
– wzór protokołu oględzin,
– wzór protokołu przesłuchania strony,
– wzór protokołu przesłuchania świadka,
– wzór postanowienia o powołaniu osoby na biegłego,
– wzór postanowienia o wyznaczeniu 7 dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy,
– wzór postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
– wzór wezwania do złożenia deklaracji (informacji) na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – dla osób prawnych oraz osób fizycznych,
– wzór zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
– wzór postanowienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
– wzory postanowień o wszczęciu postępowania na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
– wzór postanowienia o zwieszeniu postępowania podatkowego,
– wzór postanowienia o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy,
– wzór postanowienia w sprawie dowodu,
– wzór decyzji o zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań podatkowych,
– wzór decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
– wzór decyzji w sprawie określenia podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
– wzór postanowienia o nałożeniu kary porządkowej,
– wzór postanowienia o obciążeniu kosztami postępowania ,
– wzór pisma do SKO o przekazaniu akt sprawy w związku z odwołaniem,
– wzór postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności (podstawa prawna art. 239b § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej),
– wzór wezwania do przesłuchania strony (podstawa prawna art. 159 § 1a ordynacji podatkowej),
– wzór postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji,
– wzór decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego, z uwagi na fakt, że wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru,
– wzór adnotacji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości,
– wzór decyzji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości (umorzenie postępowania podatkowego).
VI. Pytania, dyskusja, itp.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 17 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 22
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25