Zadania gmin związane z obsługą centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Nowe regulacje obowiązujące od 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Data szkolenia

27-03-2020

Godzina

10:00 - 14:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

229

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia (mail lub formularz na www.opole.frdl.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

Formularz

O szkoleniu

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za wykonywanie zadań na rzecz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

OPIS ZAJĘĆ:

Omówienie zasad obowiązujących od 30 kwietnia 2018 r. z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r.: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także omówienie nowych regulacji obowiązujących od 2020 roku.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
1.Obowiązki Administratora danych w świetle obowiązujących przepisów. Najważniejsze regulacje wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców:
1)Ogólne zasady dokonywania wpisu w CEIDG:
– podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne i dane informacyjne oraz terminy wprowadzenia zmian tych danych,
– domniemanie ciągłości wykonywania działalności,
– działalność podlegająca i niepodlegająca wpisowi do CEIDG,
– możliwość wykonywania działalności bez konieczności jej rejestracji,
– ulga na start, mały ZUS i nowe zasady zgłaszania opodatkowania.
– osoby podlegające rejestracji w CEIDG,
– rejestracja w CEIDG cudzoziemców – dokumenty potwierdzające ich status w Polsce, w oparciu o ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2)Wpis i zmiana wpisu na podstawie wniosku przedsiębiorcy:
– aktualna wersja wniosku CEIDG-1,
– rejestracja na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy, w tym wniosku roboczego wypełnionego online,
– potwierdzenie przyjęcia wniosku; wzywanie do uzupełniania braków formalnych,
– składanie wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy; zasady udzielania pełnomocnictwa i prokury oraz uwidaczniania danych pełnomocnika i prokurenta osoby fizycznej w CEIDG,
– zasady zawieszenia i wznowienia działalności,
– zaprzestanie prowadzenia działalności; informacja o niepodjęciu działalności,
– dokonywanie sprostowań wpisów przez gminy,
– wykreślanie wpisów z urzędu,
– obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
– wykreślenie wpisu przed planowaną datą rozpoczęcia działalności,
– możliwość dokonywania zmian w wykreślonych wpisach.
3)Możliwość dołączania do wniosku CEIDG-1 formularzy ZUS do zgłoszenia:
– przedsiębiorcy i członków jego rodziny,
– zatrudnionych pracowników (i członków jego rodziny).
4)Forma udostępniania danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG. Zasady udzielania informacji z dotychczasowych ewidencji gminnych.
5)Przepisy przejściowe wynikające z ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
2.Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci osoby fizycznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629, ze zm.):
1)Powołanie zarządcy sukcesyjnego – kto, w jakim terminie i na jakich zasadach może powołać zarządcę sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci,
2)Kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego,
3)Konieczność zgłoszenia do CEIDG powołanego zarządcy sukcesyjnego –zasady tego zgłaszania,
4)Uprawnienia zarządcy sukcesyjnego i okres trwania zarządu sukcesyjnego,
5)Wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej,
6)Termin wykreślenia z CEIDG wpisu zmarłego przedsiębiorcy,
7)Wykreślenie z CEIDG informacji o wygaszonych zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej, którymi posługiwał się zmarły przedsiębiorca.
3.Zmiany w 2020 roku związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495):
1)Prawo do popełnienia błędu przez początkującego przedsiębiorcę i obowiązki organów i instytucji związane z odstąpieniem od nałożenia kary pieniężnej lub kary administracyjnej,
2)Działalność rzemieślnicza – publikacja informacji o takiej działalności w CEIDG i obowiązki Izb Rzemieślniczych,
3)Możliwość przeniesienia praw wynikających z zezwolenia (koncesji) na nabywcę przedsiębiorstwa, który nabył je na podstawie umowy od przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (w tym wspólników spółki cywilnej) – forma i warunki konieczne dokonania takiej czynności,
4)Śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – możliwość powołania tymczasowego przedstawiciela do zarządzania spadkiem, jeżeli przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego zmarłego małżonka: zasady powołania i odwołania, przekazywanie informacji do CEIDG oraz zakres działania tymczasowego przedstawiciela.

PROWADZĄCA: długoletni pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 24 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zadania gmin związane z obsługą centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Nowe regulacje obowiązujące od 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Marzec 27 @ 10:00 - 14:00

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za wykonywanie zadań na rzecz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

OPIS ZAJĘĆ:

Omówienie zasad obowiązujących od 30 kwietnia 2018 r. z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r.: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także omówienie nowych regulacji obowiązujących od 2020 roku.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
1.Obowiązki Administratora danych w świetle obowiązujących przepisów. Najważniejsze regulacje wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców:
1)Ogólne zasady dokonywania wpisu w CEIDG:
– podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne i dane informacyjne oraz terminy wprowadzenia zmian tych danych,
– domniemanie ciągłości wykonywania działalności,
– działalność podlegająca i niepodlegająca wpisowi do CEIDG,
– możliwość wykonywania działalności bez konieczności jej rejestracji,
– ulga na start, mały ZUS i nowe zasady zgłaszania opodatkowania.
– osoby podlegające rejestracji w CEIDG,
– rejestracja w CEIDG cudzoziemców – dokumenty potwierdzające ich status w Polsce, w oparciu o ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2)Wpis i zmiana wpisu na podstawie wniosku przedsiębiorcy:
– aktualna wersja wniosku CEIDG-1,
– rejestracja na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy, w tym wniosku roboczego wypełnionego online,
– potwierdzenie przyjęcia wniosku; wzywanie do uzupełniania braków formalnych,
– składanie wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy; zasady udzielania pełnomocnictwa i prokury oraz uwidaczniania danych pełnomocnika i prokurenta osoby fizycznej w CEIDG,
– zasady zawieszenia i wznowienia działalności,
– zaprzestanie prowadzenia działalności; informacja o niepodjęciu działalności,
– dokonywanie sprostowań wpisów przez gminy,
– wykreślanie wpisów z urzędu,
– obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
– wykreślenie wpisu przed planowaną datą rozpoczęcia działalności,
– możliwość dokonywania zmian w wykreślonych wpisach.
3)Możliwość dołączania do wniosku CEIDG-1 formularzy ZUS do zgłoszenia:
– przedsiębiorcy i członków jego rodziny,
– zatrudnionych pracowników (i członków jego rodziny).
4)Forma udostępniania danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG. Zasady udzielania informacji z dotychczasowych ewidencji gminnych.
5)Przepisy przejściowe wynikające z ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
2.Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci osoby fizycznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629, ze zm.):
1)Powołanie zarządcy sukcesyjnego – kto, w jakim terminie i na jakich zasadach może powołać zarządcę sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci,
2)Kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego,
3)Konieczność zgłoszenia do CEIDG powołanego zarządcy sukcesyjnego –zasady tego zgłaszania,
4)Uprawnienia zarządcy sukcesyjnego i okres trwania zarządu sukcesyjnego,
5)Wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej,
6)Termin wykreślenia z CEIDG wpisu zmarłego przedsiębiorcy,
7)Wykreślenie z CEIDG informacji o wygaszonych zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej, którymi posługiwał się zmarły przedsiębiorca.
3.Zmiany w 2020 roku związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495):
1)Prawo do popełnienia błędu przez początkującego przedsiębiorcę i obowiązki organów i instytucji związane z odstąpieniem od nałożenia kary pieniężnej lub kary administracyjnej,
2)Działalność rzemieślnicza – publikacja informacji o takiej działalności w CEIDG i obowiązki Izb Rzemieślniczych,
3)Możliwość przeniesienia praw wynikających z zezwolenia (koncesji) na nabywcę przedsiębiorstwa, który nabył je na podstawie umowy od przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (w tym wspólników spółki cywilnej) – forma i warunki konieczne dokonania takiej czynności,
4)Śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – możliwość powołania tymczasowego przedstawiciela do zarządzania spadkiem, jeżeli przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego zmarłego małżonka: zasady powołania i odwołania, przekazywanie informacji do CEIDG oraz zakres działania tymczasowego przedstawiciela.

PROWADZĄCA: długoletni pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 24 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

Szczegóły

Data:
Marzec 27
Czas:
10:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,