Zamówienia publiczne w 2018 roku w kontekście zmian zasad ochrony danych osobowych, projektowanej ustawy o jawności życia publicznego oraz elektronizacji zamówień

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy: pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych; członków komisji przetargowych; osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawców, chcących zapoznać się ze zmieniającymi się zasadami udzielania zamówień, które mają bezpośredni wpływ na poprawne przygotowanie i złożenie oferty oraz realizację zamówienia.

Data:
31 sierpnia 2018 09:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 24 sierpnia 2018 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy: pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych; członków komisji przetargowych; osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawców, chcących zapoznać się ze zmieniającymi się zasadami udzielania zamówień, które mają bezpośredni wpływ na poprawne przygotowanie i złożenie oferty oraz realizację zamówienia.

Cel szkolenia:

Każdy proces, którym zarządzamy obarczony jest tym większym ryzykiem im więcej w nim zachodzących zmian. Wobec bardzo istotnych nowelizacji w zasadach udzielania zamówień publicznych, wprowadzanych w roku 2018 w związku z reformą zasad ochrony danych osobowych, zmianą przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz projektowaną ustawą o jawności życia publicznego, za cel szkolenia przyjęto przede wszystkim omówienie wpływu tych zmian na proces udzielania i kontroli zamówień publicznych. Co więcej, sukcesywnie wdrażane są już nowe zasady elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych, które wciąż budzą prawne i organizacyjne wątpliwości, dlatego niniejsze szkolenie uwzględnia również dyskusyjny moduł mający na celu zobrazować założenia elektronicznych zamówień oraz wyjaśnić wątpliwości z związanych z tym obszarem. To również okazja do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń zdobytych przy udzielaniu zamówień.

Program:
I. Zmiana przepisów dot. ochrony danych osobowych – wpływ na proces udzielania zamówień publicznych:

 1. Ochrona danych osobowych w ofercie i dokumentach wykonawcy: treść oferty; wykazy osób w ofercie; dokumenty zawierające dane osobowe, które nie są niezbędne do procesu badania wykonawcy i oceny jego oferty (KRK, CEIDG, wykazy, pełnomocnictwa, upoważnienia, in.).
 2. Ochrona danych osobowych w kontekście obowiązków publikacyjnych zamawiającego – ogłoszenie o udzielonym zamówieniu, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie i ogłoszenie o wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty.
 3. Ochrona danych osobowych w odniesieniu do obowiązku „kontroli” zatrudnienia przez wykonawców w związku z art. 29 ust 3a oraz 29 ust. 4.
 4. Ochrona danych osobowych a sytuacja podwykonawcy i podmiotów trzecich.
 5. Ochrona danych osobowych w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

II. Zamówienia publiczne a zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (art. 11).

III. Projekt ustawy o jawności życia publicznego a zamówienia publiczne: kodeks etyczny i procedury antykorupcyjne wykonawcy – wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne; ujawnianie majątku osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; jawność umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych; obowiązki związane z upublicznianiem czynności związanych z zamówieniami publicznymi – szczególna funkcja Biuletynu Informacji Publicznej; zarzut korupcyjny a zawarta umowa o zamówienie publiczne.

IV. Elektronizacja zamówień publicznych:

 1. Unijne i krajowe podstawy wdrażania elektronicznych zamówień publicznych.
 2. Kalendarium elektronizacji.
 3. Co z zasadą pisemności? Komunikacja elektroniczna a obowiązujące zasady udzielania zamówień publicznych:

– zachowanie formy pisemnej dokumentu składanego w postaci elektronicznej,

– cechy, rodzaje oraz weryfikacja poprawności podpisu elektronicznego,

– dopuszczalne odstępstwa od obowiązku składania dokumentów w postaci elektronicznej,

4. Założenia platformy e-Zamówienia.

5. Publikacja ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Dokumenty wykonawcy w zamówieniach publicznych w kontekście elektronicznej komunikacji:

– komunikacja w zakresie wyjaśniania treści SIWZ,

– oferta – złożenie, wyjaśnienie, uzupełnienie,

– oświadczenie jako wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,

– oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia (KRS, CEIDG, US, ZUS, KRK).

    7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):

– od kiedy elektroniczny JEDZ,

– elektroniczny JEDZ a pisemna forma oferty – jak pogodzić dwa formaty,

– wyjaśnianie, poprawianie oraz uzupełnianie JEDZ.

8. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy a elektronizacja zamówień.

V. Moduł dyskusyjny:

 1. Najnowsze orzecznictwo w zakresie dotyczącym zmiany ustawy Pzp dokonanej w 2016 r.
 2. Obszary szczególnego ryzyka – wymiana doświadczeń
 3. Założenia nowego prawa zamówień publicznych..

Prowadzący:
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia

28 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole