Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych – jak przygotować i przeprowadzić postępowanie unikając ryzyka nieprawidłowości i korekty finansowej

Data szkolenia

06-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 30.05. wynosi 314,50 zł

Po 30.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy zajmujący się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorzy projektów unijnych.

Cel szkolenia:
Przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Program:
1. Podstawy udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE:
1) Umocowanie prawne procedur udzielania zamówień publicznych: wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków – podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania; procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach PROW; procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Interreg; wytyczne MSWiA dot. udzielania zamówień w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; wytyczne i instrukcje programowe oraz szczególne zapisy umowy o dofinansowanie projektu – rola i zakres obowiązywania.
2) Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych: zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji; jawność i przejrzystość; proporcjonalność w zamówieniach publicznych; zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych; zasady efektywnego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.
2. Obszary szczególnego ryzyka w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście definicji nieprawidłowości:
1) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego w kontekście szacowania wartości zamówienia: definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej; tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług; tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli; tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić); tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców; należyta staranność w procesie szacowania wartości zamówienia; szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
2) Udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli: uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części; postępowanie z możliwością składania ofert częściowych; agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji; możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
3) Zasada prymatu trybów przetargowych – przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe.
4) Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€: zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ – ścieżka postępowania; zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy; wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą; obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu; obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł; zamówienia poniżej 20 tys. zł.
5) Opis przedmiotu zamówienia: jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań; opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań; jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne; zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.
6) Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie: proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia; adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia; katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy.
7) Kryteria oceny ofert: związek kryteriów z przedmiotem zamówienia; kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia; kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium.
8) Ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej: oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; badanie rażąco niskiej ceny; obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania; przesłanki odrzucenia oferty; wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia,
9) Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3. Umowa o zamówienie publiczne:
– forma umowy i podstawa prawna zawarcia w zależności od wartości zamówienia,
– treść umowy i termin zawarcia,
– kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,
– zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy.
4. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:
– definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego,
– czy każdy błąd (niezgodność) w zamówieniu skutkuje korektą finansową,
– skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków,
– konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP,
– błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
– odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych – jak przygotować i przeprowadzić postępowanie unikając ryzyka nieprawidłowości i korekty finansowej

Czerwiec 6 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy zajmujący się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorzy projektów unijnych.

Cel szkolenia:
Przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Program:
1. Podstawy udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE:
1) Umocowanie prawne procedur udzielania zamówień publicznych: wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków – podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania; procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach PROW; procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Interreg; wytyczne MSWiA dot. udzielania zamówień w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; wytyczne i instrukcje programowe oraz szczególne zapisy umowy o dofinansowanie projektu – rola i zakres obowiązywania.
2) Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych: zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji; jawność i przejrzystość; proporcjonalność w zamówieniach publicznych; zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych; zasady efektywnego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.
2. Obszary szczególnego ryzyka w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście definicji nieprawidłowości:
1) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego w kontekście szacowania wartości zamówienia: definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej; tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług; tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli; tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić); tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców; należyta staranność w procesie szacowania wartości zamówienia; szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
2) Udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli: uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części; postępowanie z możliwością składania ofert częściowych; agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji; możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
3) Zasada prymatu trybów przetargowych – przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe.
4) Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€: zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ – ścieżka postępowania; zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy; wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą; obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu; obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł; zamówienia poniżej 20 tys. zł.
5) Opis przedmiotu zamówienia: jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań; opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań; jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne; zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.
6) Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie: proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia; adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia; katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy.
7) Kryteria oceny ofert: związek kryteriów z przedmiotem zamówienia; kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia; kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium.
8) Ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej: oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; badanie rażąco niskiej ceny; obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania; przesłanki odrzucenia oferty; wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia,
9) Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3. Umowa o zamówienie publiczne:
– forma umowy i podstawa prawna zawarcia w zależności od wartości zamówienia,
– treść umowy i termin zawarcia,
– kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,
– zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy.
4. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:
– definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego,
– czy każdy błąd (niezgodność) w zamówieniu skutkuje korektą finansową,
– skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków,
– konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP,
– błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
– odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 czerwca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 6
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25