Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Data szkolenia

11-07-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.07. wynosi 314,50 zł

Po 4.07. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy zajmujący się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorzy, kierownicy projektów unijnych.

Cel szkolenia:
– przegląd i omówienie zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków dotyczących zamówień publicznych udzielanych w projektach unijnych,
– omówienie ścieżki postępowania dla zamówień realizowanych poprzez zasadę konkurencyjności ze szczególnym podkreśleniem wprowadzanych zmian,
– omówienie obszarów szczególnego ryzyka w kontekście definicji nieprawidłowości oraz zasad kwalifikowalności,
– przekazanie użytecznej wiedzy z zakresu zamówień publicznych przez doświadczonego kontrolera projektów unijnych i jeszcze bardziej doświadczonego „zamówieniowca”, popartej praktycznymi przykładami i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Program:
1. Przegląd i omówienie zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w odniesieniu do zamówień publicznych udzielanych w projektach unijnych: modyfikacja definicji wykonawcy oraz personelu projektu; wyłączenie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności – rozszerzenie przedmiotowych przesłanek oraz zmiany w przesłankach dotychczasowych (m.in. w zakresie prac badawczo-rozwojowych, usług opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej; zlecanie zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a obowiązek stosowania procedur z wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków; rozeznanie rynku – konsekwencje zmiany opisu celu przeprowadzenia rozeznania rynku, dokumentowanie oraz wyłączenie obowiązku; dokumentowanie szacowania wartości zamówienia; doprecyzowanie zasad opisu przedmiotu zamówienia oraz stosowania kryteriów oceny ofert; termin składania ofert – konkretyzacja momentu, w którym termin upływa; istotne zmiany w zakresie stosowania aspektów społecznych; udzielenie zamówień publicz. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu; zmiana umowy o zamówienie publicz.
2. Procedura udzielania zamówień w projektach unijnych w kontekście ryzyka nieprawidłowości i niekwalifikowalności wydatków:
1) Ustalenie podobieństwa przedmiotu zamówienia w związku z zapewnieniem prawidłowego oszacowania wartości zamówienia: definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej; tożsamość przedmiotowa w zakresie dostaw i usług; tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli; tożsamość czasowa z uwzględnieniem konieczności udzielania zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić – mimo że są określone w projekcie); tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców; metody obliczania wartości zamówienia; źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia; szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków; szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
2) Wybór trybu i zakresu procedury dla zamówienia publicznego: zbieg różnych przepisów do tych samych czynności – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp; udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli – uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części; postępowanie z możliwością składania ofert częściowych; agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji; możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a; prawo opcji; zasada prymatu trybów przetargowych – wybór trybu lub procedury postępowania; przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe; zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
3) Zasada konkurencyjności – ścieżka postępowania: szacowanie wartości zamówienia; zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy; opis przedmiotu zamówienia – jak uniknąć ryzyka naruszenia zasad równego traktowania oraz uczciwej konkurencji; kryteria oceny ofert; termin składania ofert; wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą; obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu.
4) Rozeznanie rynku: cel rozeznania rynku; rozeznanie rynku a procedura wyboru oferty; sposób przeprowadzenia oraz dokumentowanie.
5) Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach objętych ustawą Prawo zamówień publicznych: publikacja ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; termin i miejsce składania ofert (to wcale nie jest takie oczywiste) – konsekwencje braku precyzji; otwarcie ofert; zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ – konsekwencje zmian dla przebiegu postępowania; jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań; jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne; zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia; adekwatne i proporcjonalne warunki udziału w postępowaniu; katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy – kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; kryteria oceny ofert – związek kryteriów z przedmiotem zamówienia; wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium; oferta w zamówieniach publicznych – czy formularz ofertowy to oferta, oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym; wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty; poprawianie omyłek w ofertach; badanie rażąco niskiej ceny; obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania; przesłanki odrzucenia oferty; wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia; unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak poprawnie zdefiniować przesłanki; treść umowy i termin zawarcia; kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie; zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy; konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.
6) Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych: cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych; aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice; klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji; aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu; aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia; aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert; aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
7) Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych: definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego; czy każdy błąd w zamówieniu skutkuje korektą finansową; skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków; konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP; błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych; odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 lipca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Lipiec 11 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy zajmujący się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorzy, kierownicy projektów unijnych.

Cel szkolenia:
– przegląd i omówienie zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków dotyczących zamówień publicznych udzielanych w projektach unijnych,
– omówienie ścieżki postępowania dla zamówień realizowanych poprzez zasadę konkurencyjności ze szczególnym podkreśleniem wprowadzanych zmian,
– omówienie obszarów szczególnego ryzyka w kontekście definicji nieprawidłowości oraz zasad kwalifikowalności,
– przekazanie użytecznej wiedzy z zakresu zamówień publicznych przez doświadczonego kontrolera projektów unijnych i jeszcze bardziej doświadczonego „zamówieniowca”, popartej praktycznymi przykładami i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Program:
1. Przegląd i omówienie zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w odniesieniu do zamówień publicznych udzielanych w projektach unijnych: modyfikacja definicji wykonawcy oraz personelu projektu; wyłączenie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności – rozszerzenie przedmiotowych przesłanek oraz zmiany w przesłankach dotychczasowych (m.in. w zakresie prac badawczo-rozwojowych, usług opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej; zlecanie zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a obowiązek stosowania procedur z wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków; rozeznanie rynku – konsekwencje zmiany opisu celu przeprowadzenia rozeznania rynku, dokumentowanie oraz wyłączenie obowiązku; dokumentowanie szacowania wartości zamówienia; doprecyzowanie zasad opisu przedmiotu zamówienia oraz stosowania kryteriów oceny ofert; termin składania ofert – konkretyzacja momentu, w którym termin upływa; istotne zmiany w zakresie stosowania aspektów społecznych; udzielenie zamówień publicz. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu; zmiana umowy o zamówienie publicz.
2. Procedura udzielania zamówień w projektach unijnych w kontekście ryzyka nieprawidłowości i niekwalifikowalności wydatków:
1) Ustalenie podobieństwa przedmiotu zamówienia w związku z zapewnieniem prawidłowego oszacowania wartości zamówienia: definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej; tożsamość przedmiotowa w zakresie dostaw i usług; tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli; tożsamość czasowa z uwzględnieniem konieczności udzielania zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić – mimo że są określone w projekcie); tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców; metody obliczania wartości zamówienia; źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia; szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków; szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
2) Wybór trybu i zakresu procedury dla zamówienia publicznego: zbieg różnych przepisów do tych samych czynności – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp; udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli – uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części; postępowanie z możliwością składania ofert częściowych; agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji; możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a; prawo opcji; zasada prymatu trybów przetargowych – wybór trybu lub procedury postępowania; przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe; zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
3) Zasada konkurencyjności – ścieżka postępowania: szacowanie wartości zamówienia; zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy; opis przedmiotu zamówienia – jak uniknąć ryzyka naruszenia zasad równego traktowania oraz uczciwej konkurencji; kryteria oceny ofert; termin składania ofert; wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą; obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu.
4) Rozeznanie rynku: cel rozeznania rynku; rozeznanie rynku a procedura wyboru oferty; sposób przeprowadzenia oraz dokumentowanie.
5) Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach objętych ustawą Prawo zamówień publicznych: publikacja ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia; termin i miejsce składania ofert (to wcale nie jest takie oczywiste) – konsekwencje braku precyzji; otwarcie ofert; zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ – konsekwencje zmian dla przebiegu postępowania; jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań; jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne; zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia; adekwatne i proporcjonalne warunki udziału w postępowaniu; katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy – kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; kryteria oceny ofert – związek kryteriów z przedmiotem zamówienia; wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium; oferta w zamówieniach publicznych – czy formularz ofertowy to oferta, oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym; wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty; poprawianie omyłek w ofertach; badanie rażąco niskiej ceny; obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania; przesłanki odrzucenia oferty; wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia; unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak poprawnie zdefiniować przesłanki; treść umowy i termin zawarcia; kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie; zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy; konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.
6) Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych: cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych; aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice; klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji; aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu; aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia; aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert; aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
7) Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych: definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego; czy każdy błąd w zamówieniu skutkuje korektą finansową; skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków; konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP; błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych; odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 lipca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Lipiec 11
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25