Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Data szkolenia

08-10-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 1.10. wynosi 297,50 zł

Po 1.10. cena szkolenia wynosi 350,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych.

Cel szkolenia:
Przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Program:
1. Zasady udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
1) Umocowanie prawne Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz taryfikatora korekt za naruszenia w zamówieniach publicznych,
– zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania Wytycznych,
– regulacje Wytycznych w zakresie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp,
– Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków a zamówienia „ustawowe”,
– definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego.
2) Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€:
– zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ – ścieżka postępowania,
– zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy,
– wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą,
– obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu,
– obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł,
– zamówienia poniżej 20 tys. zł.
3) Zamówienia publiczne w projektach PROW.
2. Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach publicznych oraz konsekwencje naruszenia przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych:
1) Przygotowanie postępowania – kształtowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego: szacowanie wartości zamówienia, w tym: należyta staranność w szacowaniu wartości, grupowanie zamówień „podobnych”, zasady udzielania zamówień w częściach, szacowanie w projektach partnerskich; opis przedmiotu zamówienia, w tym zasady obiektywnego i niedyskryminujące opisu, zasady zapewnienia równoważności; warunki udziału w postępowaniu, w tym proporcjonalność i adekwatność warunków; dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; kryteria oceny ofert, w tym mierzalność i czytelność kryteriów, związek z przedmiotem zamówienia, podstawy wyłączenia z obowiązku stosowania kryteriów pozacenowych; stosowanie klauzul społecznych.
2) Obowiązki związane z publikacją ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w tym miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości oraz terminy składania ofert.
3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym udostępnianie SIWZ, wyjaśnianie treści i zmiana SIWZ.
4) Stosowanie trybów postępowania innych niż przetargowe.
5) Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – przed i po nowelizacji Pzp.
6) Ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej: procedura otwarcia ofert; wyjaśnienie treści oferty, uzupełnianie oferty oraz poprawianie omyłek; badanie rażąco niskiej ceny; nowe zasady wykluczania wykonawców oraz odrzucenia ofert; unieważnienie postępowania.
7) Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym zasady dokonywania zmian jej postanowień.
3. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych: cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych; aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice; klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji; aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu; aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia; aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert; aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
4. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych: w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków; w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP; błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych; odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.
5. „Okiem kontrolera” – jak uniknąć błędów i nieprawidłowości – mechanizmy wewnętrzne:
– wsparcie procesów związanych z realizacją projektu audytem i kontrolą wewnętrzną,
– wykorzystanie wewnętrznych mechanizmów zarządzania – kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem,
– procedury – nielubiane ale przydatne,
– wykorzystanie wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych do poprawy jakości zarządzania projektem,
– zespół zarządzający projektem – dobór kadry, mechanizmy nadzoru, odpowiedzialność,
– komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Prowadzący:
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Październik 8 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych.

Cel szkolenia:
Przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Program:
1. Zasady udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
1) Umocowanie prawne Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz taryfikatora korekt za naruszenia w zamówieniach publicznych,
– zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania Wytycznych,
– regulacje Wytycznych w zakresie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp,
– Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków a zamówienia „ustawowe”,
– definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego.
2) Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€:
– zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ – ścieżka postępowania,
– zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy,
– wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą,
– obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu,
– obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł,
– zamówienia poniżej 20 tys. zł.
3) Zamówienia publiczne w projektach PROW.
2. Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach publicznych oraz konsekwencje naruszenia przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych:
1) Przygotowanie postępowania – kształtowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego: szacowanie wartości zamówienia, w tym: należyta staranność w szacowaniu wartości, grupowanie zamówień „podobnych”, zasady udzielania zamówień w częściach, szacowanie w projektach partnerskich; opis przedmiotu zamówienia, w tym zasady obiektywnego i niedyskryminujące opisu, zasady zapewnienia równoważności; warunki udziału w postępowaniu, w tym proporcjonalność i adekwatność warunków; dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; kryteria oceny ofert, w tym mierzalność i czytelność kryteriów, związek z przedmiotem zamówienia, podstawy wyłączenia z obowiązku stosowania kryteriów pozacenowych; stosowanie klauzul społecznych.
2) Obowiązki związane z publikacją ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w tym miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości oraz terminy składania ofert.
3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym udostępnianie SIWZ, wyjaśnianie treści i zmiana SIWZ.
4) Stosowanie trybów postępowania innych niż przetargowe.
5) Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – przed i po nowelizacji Pzp.
6) Ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej: procedura otwarcia ofert; wyjaśnienie treści oferty, uzupełnianie oferty oraz poprawianie omyłek; badanie rażąco niskiej ceny; nowe zasady wykluczania wykonawców oraz odrzucenia ofert; unieważnienie postępowania.
7) Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym zasady dokonywania zmian jej postanowień.
3. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych: cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych; aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice; klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji; aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu; aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia; aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert; aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
4. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych: w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków; w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP; błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych; odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.
5. „Okiem kontrolera” – jak uniknąć błędów i nieprawidłowości – mechanizmy wewnętrzne:
– wsparcie procesów związanych z realizacją projektu audytem i kontrolą wewnętrzną,
– wykorzystanie wewnętrznych mechanizmów zarządzania – kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem,
– procedury – nielubiane ale przydatne,
– wykorzystanie wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych do poprawy jakości zarządzania projektem,
– zespół zarządzający projektem – dobór kadry, mechanizmy nadzoru, odpowiedzialność,
– komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Prowadzący:
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 8
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25