Zamówienia publiczne na początku 2019 roku. Obowiązki zamawiającego w zakresie sprawozdawczości, zasady efektywnego planowania zamówień, przegląd zmian prawa zamówień publicznych

Data szkolenia

30-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.01. wynosi 314,50 zł

Po 25.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy odpowiedzialni za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracownicy zaangażowani w udzielanie zamówień, kierownicy koordynujący procesy udzielania zamówień.

Cel szkolenia:
Przedstawienie praktycznych aspektów i wskazówek dotyczących efektywnego planowania zamówienia publicznych oraz przygotowania się do opracowania i sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Omówienie wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdań, jak również metod skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi poprzez plan zamówień. Podsumowanie zmian wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych w roku 2018 oraz omówienie zmian planowanych.

Program:
1. Planowanie zamówień publicznych w ujęciu horyzontalnym:
a) Plan postępowań, czy plan zamówień publicznych: cel zewnętrzny i wewnątrzorganizacyjny sporządzania oraz publikowania planu postępowań; jakie zamówienia muszą znaleźć się w planie postępowań – czy i jak ujmować zamówienia poniżej 30 tys. €; obligatoryjny zakres planu postępowań; termin sporządzenia oraz miejsce publikacji; optymalne agregowanie zamówień – według wartości, rodzaju, czy przedmiotu zamówienia; zarządzanie planem zamówień publicznych; czy pierwotne zapisy planu obligują do określonego działania; orientacyjna czy szacunkowa wartość zamówienia – porównanie pojęć.
b) Wstępne ogłoszenie informacyjne: korzyści wynikające z decyzji o opublikowaniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego; termin sporządzenia oraz miejsce publikacji; wstępne ogłoszenie informacyjne a plan postępowań.
c) Planowanie zamówień publicznych a planowanie budżetowe.
2. Planowanie w kontekście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego: agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego; definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej; tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług; tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli; tożsamość czasowa jako perspektywa czasowa planowanych zamówień w kontekście roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych; tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców; zamówienia „mieszane” – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań na których przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp; zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, uzasadnienie braku podziału zamówienia; uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli; postępowanie z możliwością składania ofert częściowych; podział zamówienia w trybie art. 6a Pzp; agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji; prawo opcji; zamówienia uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
b) Szacowanie wartości zamówienia: metody obliczania wartości zamówienia; źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia; szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków; szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
c) Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.
II. Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych:
1) Jak ustalić termin udzielenia zamówienia.
2) Usługi społeczne.
3) Zamówienia publiczne w których uwzględniono aspekty społeczne.
4) Zamówienia wieloletnie – rok w którym zamówienia powinny być wykazane.
5) Jak ujmować zamówienia nieprzewidziane?
6) Zmiana wartości umowy a dane w sprawozdaniu.
7) Sprawozdawczość w zakresie zamówień wyłączonych z Pzp, w tym poniżej 30 tys.€.
8) Jak korygować złożone sprawozdanie z udzielonych zamówień.
III. Zmiany w zamówieniach publicznych:
1) Ustawa dostosowująca przepisy krajowe do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych: zakres zmian wprowadzanych do Prawa zamówień publicznych; urealnienie możliwości potwierdzenia wykonania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę; zasady związane z ochroną danych osobowych w zamówieniach publicznych.
2) Ustawa o jawności życia publicznego – wpływ na system zamówień publicznych: kodeks etyczny i procedury antykorupcyjne wykonawcy – wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne; ujawnianie majątku osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; jawność umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych; obowiązki związane z upublicznianiem czynności związanych z zamówieniami publicznymi – szczególna funkcja Biuletynu Informacji Publicznej,
3) Podsumowanie zmian w 2018 r. w związku z elektronizacją zamówień publicznych: najważniejsze zasady związane z elektronizacją zamówień publicznych (pisemność postępowania a elektronizacja zamówień, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, kopia dokumentu); przesunięcie terminu elektronizacji zamówień o wartości poniżej progu unijnego; zmiana rozporządzenia dot. dokumentów jakich możemy żądać od wykonawców; widoki na przyszłość – co dalej z platformą e-zamówienia.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 stycznia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamówienia publiczne na początku 2019 roku. Obowiązki zamawiającego w zakresie sprawozdawczości, zasady efektywnego planowania zamówień, przegląd zmian prawa zamówień publicznych

Styczeń 30 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy odpowiedzialni za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracownicy zaangażowani w udzielanie zamówień, kierownicy koordynujący procesy udzielania zamówień.

Cel szkolenia:
Przedstawienie praktycznych aspektów i wskazówek dotyczących efektywnego planowania zamówienia publicznych oraz przygotowania się do opracowania i sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych. Omówienie wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdań, jak również metod skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi poprzez plan zamówień. Podsumowanie zmian wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych w roku 2018 oraz omówienie zmian planowanych.

Program:
1. Planowanie zamówień publicznych w ujęciu horyzontalnym:
a) Plan postępowań, czy plan zamówień publicznych: cel zewnętrzny i wewnątrzorganizacyjny sporządzania oraz publikowania planu postępowań; jakie zamówienia muszą znaleźć się w planie postępowań – czy i jak ujmować zamówienia poniżej 30 tys. €; obligatoryjny zakres planu postępowań; termin sporządzenia oraz miejsce publikacji; optymalne agregowanie zamówień – według wartości, rodzaju, czy przedmiotu zamówienia; zarządzanie planem zamówień publicznych; czy pierwotne zapisy planu obligują do określonego działania; orientacyjna czy szacunkowa wartość zamówienia – porównanie pojęć.
b) Wstępne ogłoszenie informacyjne: korzyści wynikające z decyzji o opublikowaniu wstępnego ogłoszenia informacyjnego; termin sporządzenia oraz miejsce publikacji; wstępne ogłoszenie informacyjne a plan postępowań.
c) Planowanie zamówień publicznych a planowanie budżetowe.
2. Planowanie w kontekście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego: agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego; definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej; tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług; tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli; tożsamość czasowa jako perspektywa czasowa planowanych zamówień w kontekście roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych; tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców; zamówienia „mieszane” – wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań na których przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp; zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, uzasadnienie braku podziału zamówienia; uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli; postępowanie z możliwością składania ofert częściowych; podział zamówienia w trybie art. 6a Pzp; agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji; prawo opcji; zamówienia uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
b) Szacowanie wartości zamówienia: metody obliczania wartości zamówienia; źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia; szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków; szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
c) Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.
II. Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych:
1) Jak ustalić termin udzielenia zamówienia.
2) Usługi społeczne.
3) Zamówienia publiczne w których uwzględniono aspekty społeczne.
4) Zamówienia wieloletnie – rok w którym zamówienia powinny być wykazane.
5) Jak ujmować zamówienia nieprzewidziane?
6) Zmiana wartości umowy a dane w sprawozdaniu.
7) Sprawozdawczość w zakresie zamówień wyłączonych z Pzp, w tym poniżej 30 tys.€.
8) Jak korygować złożone sprawozdanie z udzielonych zamówień.
III. Zmiany w zamówieniach publicznych:
1) Ustawa dostosowująca przepisy krajowe do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych: zakres zmian wprowadzanych do Prawa zamówień publicznych; urealnienie możliwości potwierdzenia wykonania obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę; zasady związane z ochroną danych osobowych w zamówieniach publicznych.
2) Ustawa o jawności życia publicznego – wpływ na system zamówień publicznych: kodeks etyczny i procedury antykorupcyjne wykonawcy – wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne; ujawnianie majątku osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; jawność umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych; obowiązki związane z upublicznianiem czynności związanych z zamówieniami publicznymi – szczególna funkcja Biuletynu Informacji Publicznej,
3) Podsumowanie zmian w 2018 r. w związku z elektronizacją zamówień publicznych: najważniejsze zasady związane z elektronizacją zamówień publicznych (pisemność postępowania a elektronizacja zamówień, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, kopia dokumentu); przesunięcie terminu elektronizacji zamówień o wartości poniżej progu unijnego; zmiana rozporządzenia dot. dokumentów jakich możemy żądać od wykonawców; widoki na przyszłość – co dalej z platformą e-zamówienia.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 stycznia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 30
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25